Prírastky knižničného fondu

Almaská Diana. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Podniková kultúra  
Azad Kalid. Math, better explained : learn to unlock your math intuition
ISBN 978-1-479-18672-3
 
Babeliaková Petra. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Preferencie po univerzitnej mobilnej aplikácii  
Bajzík Peter. [vedúci dipl. práce Vladimír Juško] Prevádzková výkonnosť lesnej cesty Gápel - Kohútová OZ Prievidza  
Baláž Michal. Zimujúce vodné vtáky Liptova
ISBN 978-80-561-0448-4
 
Balážová Barbora. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Vplyv ceny na spotrebiteľské správanie  
Báliková Klára. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Trendy v oblasti inovácií zamerané na prírodné zdroje  
Baluchová Marianna. [vedúca dipl. práce Eva Drličková] Vnútropodniková komunikácia  
Lidé a dějiny : k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě
ISBN 978-80-200-2716-0
 
Báťková Simona. [iní Martina Kalamárová] Prieskum vnímania inovatívnych obalov  
Bean John. Engaging ideas : the professor's guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom
ISBN 978-0-470-53290-4
 
Bedlek Lukáš. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vývoj reklamy a jej vplyv na verejnú mienku  
Belková Mária. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Meranie výkonnosti MSP  
Benko Štefan. Vtáčie ostrovy a ich význam a manažment  
Benko Štefan. Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
ISBN 978-80-89526-03-1
 
Benková Jana. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] JSA - novinka medzi formami podnikania v SR  
Bérešová Žaneta. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Možnosti financovania obstarania strojného vybavenia malej stolárskej firmy  
Bianchi Elena. [prekl. Milada Pauleová] Najkrajšie národné parky sveta
ISBN 978-80-556-2499-0
 
Bilik Ľuboš. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Hodnotenie inovatívnosti Slovenska  
Blašková Silvia. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Vývoj antropometrických rozmerov dospelej populácie Slovenska  
Brhlíková Xénia. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Rekonštrukcia strešnej konštrukcie piliarskej prevádzky  
Buller Jeffrey L.. The Essential department chair : a comprehensive desk reference
ISBN 978-1-118-12374-4
 
Buller Jeffrey L.. The Essential academic dean or provost : a comprehensive desk reference
ISBN 978-1-118-76216-5
 
Celleng Martin. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Projekt zriadenia podniku služieb  
Ciesarik Milan. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Proces prípravy rozpočtu a cenových kalkulácií procesu verejného obstarávanie  
Čechanová Veronika. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Riadenie zmien zásobovacej a skladovej logistike vo vybranom podniku  
Čechovičová Ľubica. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Zhodnotenie evidencie nákladov a tvorby kalkulácií v podniku jednotlivca  
Červený Jaroslav. Zvěř : Ottova encyklopedie
ISBN 978-80-7451-521-7
 
Červienka Tomáš. [vedúca dipl. práce Lucia Krajčírová] Kalkulácia cieľových nákladov a jej praktické uplatnenie vo vybranom podniku  
Čufar Katarina. Wood anatomy : instructions for laboratory work
ISBN 978-961-6144-27-8
 
Etnocentricky zamerané marketingové stratégie
ISBN 978-80-557-1203-1
 
[eds. Štefan Danko, Miloš Balla, Matej Repel] Vtáctvo slovenskej časti Medzibodrožia
ISBN 978-80-89526-17-8
 
Ďatková Terézia. [veúca dipl. práce Erika Loučanová] Vnímanie inovácií zákazníkmi  
Demčák Lukáš. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Príprava a hodnotenie efektívnosti investícií podniku  
Dendišová Adriana. [vedúca dipl. práce Martina Kalamárová] Zdroje inovačných nápadov  
Divok Martin. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie protieróznej funkcie brehových porastov bystriny Leňuška (Nízke Tatry) metódou BEHI (Bank Erosion Hazard Index)  
Domiterová Eva. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Efektívnosť vzdelávania zamestnancov v maloobchode  
Dorotovičová Lucia. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný systém  
Ďurčíková Bronislava. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika v zásobovacom procese  
Eštok Tomáš. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Zhodnotenie sústreďovania dreva pomocou traktora HSM 805 HD na území VŠLP Zvolen  
Fába Ondrej. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Pružnostné vlastnosti termicky upraveného konštrukčného dreva  
Fajčík Lukáš. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Výstavba drevenej haly pre stavebno-stolársku výrobu  
Febenová Nikola. [vedúca dipl. práce Eva Drličková] Sémantický diferenciál ako metóda hodnotenia estetických vlastností vybraných domácich drevín  
Fekiač Martin. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Ekonomická náročnosť a potenciál stavieb zo slamy a hliny  
Fidrichová Miroslava. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika v zásobovacom procese  
[eds. Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli] Organised crime in Europe : concepts, patterns and control policies in the European Union and beyond
ISBN 978-1-4020-5136-4
 
Fričová Martina. [vedúca dipl. práce Eva Drličková] Marketingovo-komunikačné aktivity v malých a stredných podnikoch  
Dějiny Polska
ISBN 978-80-7422-306-8
 
Fülöp Erik. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Štatistické vyhodnotenie výkonnosti vybraných verejných vysokých škôl  
Furčáková Lenka. [vedúca dipl. práce Lucia Krajčírová] Krycí príspevok a jeho využitie v rozhodovacích úlohách  
Ganobjak Anton. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Zhodnotenie vplyvu lykožrúta smrekového na ekologickú stabilitu lesných ekosystémov poškodených vetrovou kalamitou v ochranných lesoch LS Mútne  
Ganobjak Jozef. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie vplyvu feromónových lapačov na porastové steny smrekových porastov na území LO Vonzovec, LS Oravská Polhora  
Garasevič Georgij Ivanovič. [prekl. Milan Sedliačik, Ján Sedliačik] Lepené drevné kompozície
ISBN 80-228-0396-0
 
Gašparovič Michal. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Stanovenie N – ročných maximálnych prietokov pre vodné toky v malých povodiach na účely ochrany pred povodňami  
Giertlová Mariana. [vedúca dipl. práce Katarína Marcineková] Identifikácia a optimalizácia kľúčových procesov v podniku  
Golianová Mária. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Možnosti vstupu na zahraničný trh pre vybraný podnik  
Gorišek Željko. Les : zgradba in lastnosti
ISBN 978-961-6144-28-5
 
Gotthardt Róbert. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Zhodnotenie výkonnosti čelného nakladača Novotný B 2000 v podmienkach okresu Rožňava  
Grellnethová Daniela. [vedúci dipl. práce Vladimír Juško] Návrh sprístupnenia lesa v záujmovom území Pesety OZ Rimavská Sobota  
Greschner Marek. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Porovnanie produkcie rýchlorastúcich drevín pri použití alternatívnych spôsobov hnojenia  
Hajtmanová Gabriela. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Meranie výkonnosti podnikov  
Hankovský Matej. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Zhodnotenie príčin a následkov poškodenia lesných porastov na vybranej lokalite  
Myslivost I.
ISBN 978-80-87668-23-8
 
Hanzlíková Ľubica. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Teritoriálna a tovarová štruktúra zahraničného obchodu SR  
Heinrich Ján. Lesoviny II. : o lesoch a lesníkoch prevažne veselo, ale aj vážne
ISBN 978-80-972699-0-6
 
Henček Marek. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Rozšírenie databázy anatomických a spektrofotometrických dát vybraných druhov tropického dreva  
Hiadlovská Katarína. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza obchodu a ekonomických ukazovateľov podniku Lesy SR, š.p.  
Hiľovský Ľubomír. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Analýza rizík dlhodobého skladovania energetických štiepok  
Hires Zsolt. [vedúci dipl. práce Vladimír Juško] Poľovnícke stavby a zariadenia v poľovnom revíri Latorica Čičarovce  
Holečka Michal. [vedúci dipl. práce Jozef Gáborík] Vlastnosti cyklicky namáhaného lamelového dreva z bukových dýh  
Holíková Martina. [vedúca dipl. práce Martina Kalamárová] Televízna reklama a deti  
Holková Diana. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Riadenie zmien logistických procesov vo vybranom podniku  
Hôrčiková Andrea. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Riadenie zmien výrobných procesov vo vybranom podniku  
Hrdlička Jozef. [vedúci dipl. práce Dušan Rajský] Výskyt nádorovej choroby - fibropapilomatózy u jeleňa lesného Cervus elaphus v okrese Lučenec  
Hřebíčková Barbora A.. Recepty starých mistrů : aneb malířské postupy středověku
ISBN 978-80-264-1598-5
 
Hudáková Mária. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Vnímanie retro-inovácií na trhu  
Hudecová Eva. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Možnosti využitia eurofondov v podnikateľskej sfére SR v programovacom období 2014 - 2020  
Hurňanská Mária. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Reinžiniering výrobných procesov a jeho vplyv na výkonnosť drevospracujúceho podniku  
Chaban Marek. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Uplatnenie audítorských postupov pri audite zásob v podniku  
Chamulová Gabriela. [vedúci dipl. práce Gabriel Giertl] Analýza a možnosti financovania technologických inovácií v spoločnosti R-GLASS Trade s.r.o.  
Chránené vtáčie územie Sysľovské polia : posledné slovenské útočisko najťažšieho lietajúceho vtáka  
Ignác Mário. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vplyv mechanického poškodenia na zdravotný stav bukových porastov na LS Nitrianske Rudno  
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality : pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám
ISBN 978-80-7380-440-4
 
Jančoková Zuzana. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Manažment kvality v podnikoch služieb  
Janek Juraj. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Výroba palivového dreva na štiepacej linke Posch K-540  
Jánošík Matej. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Materiálový prieskum drevených prvkov konštrukcií NKP Krásna Hôrka a NKP Slovenská Ľupča  
Janošovičová Lívia. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Uplatňovanie a význam nástrojov na podporu udržateľnej výroby v podnikovej sfére  
Jantačka Tomáš. [vedúca dipl. práce Anna Vilhanová] Návrh konštrukcie lôžkovej časti kuchynskej rohovej lavice  
[eds. Dennis Jones, Christian Brischke] Performance of bio-based building materials
ISBN 978-0-08-100982-6
 
Joščáková Katarína. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Súčasný stav uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v podnikoch v SR  
Joštiak Ján. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Technologické zhodnotenie a porovnanie manipulačno expedičných skladov na OZ Námestovo  
Juhaniaková Renáta. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Ľudský faktor v manažérstve kvality  
Kalafús Ján. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Finančné poradenstvo v podmienkach Slovenskej republiky  
Chlorophyll fluorescence : understanding crop performance — basics and applications
ISBN 978-1-4987-6449-0
 
Kán Maroš. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Architekti a drevo v stavbách  
Kandrík Radoslav. [rec. Jaroslav Škvarenina, Jozef Minďáš] Stanovenie kritických záťaží ako ekologických limitov vybraných lesných ekosystémov ovplyvňovaných imisiami : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-2724-9
 
Kaňková Lucia. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
Kapaló Roland. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie protieróznej funkcie brehových porastov bystriny Hájsky potok (Slovenský kras) metódou BEHI (Bank Erosion Hazard Index)  
Karasová Ivana. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Starostlivosť o vybraných zákazníkov v podniku  
Kassin Saul M.. [prekl. Dagmar Brejlová ... et al.] Psychologie
ISBN 978-80-264-0074-5
 
Kašiar Igor. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Aplikácia metód koncepcie Six Sigma vo vybranom procese podniku  
Kičinko Tomáš. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Poškodenie porastu po približovaní dreva animálnou silou vo výchovných porastoch  
Kiprov Petr. [vedúci dipl. práce Ladislav Dzurenda] Vplyv zateplenia viacúčelového domu na úsporu paliva  
Klasovitý Pavol. [vedúca dipl. práce Anna Vilhanová] Pevnostné vlastnosti šitých spojov vybraných typov čalúnnických poťahových textílií  
Klima Michal. [vedúci dipl. práce Milan Kodrík] Efektivita boja proti lykožrútovi smrekovému formou lapákov a lapačov  
Klobušická Martina. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Mapovanie inovačného procesu  
Kohútová Anna. [vedúca dipl. práce Katarína Marcineková] Identifikácia a optimalizácia kľúčových procesov v podniku  
Kollár Daniel. Od hradu k hradu : 18 výletov k 36 hradom. 1. diel
ISBN 978-80-8136-073-2
 
Kološta Stanislav. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy
ISBN 978-80-557-1254-3
 
Konečník Ladislav. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Hodnotenie sústreďovania dreva s využitím samohybného pásového navijaka  
Konôpková Ľudmila. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov  
Kriminalistika : kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování
ISBN 978-80-7380-547-0
 
Kriminalistika : teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky
ISBN 978-80-7380-535-7
 
Kormanská Romana. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Optimalizácia a kvantifikácia rozhodovacích procesov  
Korytiaková Ema. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Podniková kultúra vo vybranom podniku  
Kostúrová Jana. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Optimalizácia a kvantifikácia rozhodovacích procesov  
Kostúrová Martina. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Vnímanie inovácií zákazníkmi v bankovom sektore  
Kotianová Mária. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Zhodnotenie produktov na poistnom trhu  
[zost. Dušan Kováč] Kráľova studňa - Veľká Fatra : príroda, história, súčasnosť
ISBN 978-80-224-1598-9
 
Koželuha Čestmír. [vedúca dipl. práce Nadežda Langová] Konštrukčný návrh lôžka pre hotelovú izbu  
Križo Milan. [rec. Tibor Baranec, Jaroslav Koblížek] Atlas domácich a vybraných introdukovaných drevín : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-228-2642-6
 
Krnáč Ján. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia nákupného článku logistického reťazca  
Krnáčová Zuzana. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Ľudský faktor v manažérstve kvality  
[ed. Rudolf Kropil] Universitas technica in Zvolen 2017
ISBN 978-80-228-2976-2
 
[ed. Rudolf Kropil] Universitas technica in Zvolen 2017
ISBN 978-80-228-2977-9
 
Kubovčík Vladimír. [rec. Daniela Reháková, Petr Pokorný ... et al.] Paleoekológia
ISBN 978-80-228-2987-8
 
Kulichová Dagmar. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Modelovanie výkonnosti technicky orientovaných verejných vysokých škôl  
Kulichová Monika. [vedúci dipl. práce Hubert Paluš] Analýza spokojnosti zákazníka vo vybranom podniku  
Kuracinová Veronika. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Investičná činnosť podniku a jej efektívnosť pri vybranej forme financovania  
Kurčíková Petra. [vedúca dipl. práce Katarína Marcineková] Meranie a hodnotenie výkonnosti podnikových procesov  
Kuric Jozef. [vedúci dipl. práce Roman Réh] Podiely bukovej kôry ako plnidla v lepidlových zmesiach pri výrobe preglejovaných materiálov  
[zost. Peter Kušík, Dušan Rajský] Šakal zlatý a ostatní reálni aj potenciálni privandrovalci zvyšujúci druhovú diverzitu prírody okresu Veľký Krtíš : zborník referátov z odborného seminára
ISBN 978-80-972788-0-9
 
Lacová Silvia. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Analýza spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku  
Lamoš Ján. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Spektrum makromycétov na území poľovného revíru Lipovec  
Lamperová Nikola. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Crowdfunding ako inovatívny prístup k spolupráci na projektoch inovácií  
Latochová Barbora. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Neetické reklamné praktiky a ich vnímanie z pohľadu spotrebiteľa  
Laurinc Martin. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Logistika podnikov v drevospracujúcom priemysle  
Laurová Martina. [vedúca dipl. práce Katarína Marcineková] Kritériá výberu informačného systému v podniku  
Lehoczká Lýdia. Emancipatórne smerovanie sociálnych služieb - tvorba nového vedného odboru
ISBN 978-80-228-2985-4
 
Lendvayová Veronika. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Marketingová komunikácia a jej vnímanie spotrebiteľom pri vybranom produkte  
Li Charlene. [prekl. Lýdia Zelenayová] Spodná vlna : ako podnikať a víťaziť vo svete, ktorý zmenili sociálne médiá
ISBN 978-80-8109-137-7
 
Lietavcová Lucia. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Zlepšovanie kľúčových procesov v podniku  
Luptáková Erika. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Vnímanie módnej žnačky  
Luptáková Veronika. [vedúci dipl. práce Vojtech Demoč] Analýza a návrh na zlepšenie IS v spoločnosti MOTI, s.r.o.  
Macko Peter. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Nekalé obchodné praktiky internetových predajcov a ochrana spotrebiteľa v SR  
Mačala Jozef. Air quality assessment as a public policy tool : scientific monograph
ISBN 978-80-248-3932-5
 
Majer Jaroslav. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Termicky upravené drevo v drevených konštrukciách - zmeny v mikroštruktúre  
Mališ Peter. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Poškodenie ostávajúceho porastu ťažbovo-dopravnými technológiami na VŠLP vo Zvolene  
Mališ Radoslav. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Investičná činnosť a rast výkonnosti podniku  
Mamoňová Miroslava. [rec. Ladislav Reinprecht, Ján Gáper] Anatómia dreva - mediálne skriptá
ISBN 978-80-228-2951-9
 
Maniak Michal. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Porovnanie poškodenia spôsobeného rôznymi typmi technológií na LHC Podolínec  
Maník Michal. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Pevnostné vlastnosti termicky upraveného bukového konštrukčného dreva  
Markovičová Denisa. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Ľudský faktor v manažérstve kvality  
Marshall Tim. [prekl. Igor Otčenáš] V zajatí geografie : desať máp, ktoré vám povedia všetko, čo chcete vedieť o globálnej politike
ISBN 978-80-8159-513-4
 
Martinský Matej. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Mařík Martin. [vedúci dipl. práce Ladislav Dzurenda] Spotreba paliva na vykurovanie bytového domu na báze dreva  
Mašková Monika. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Požiadavky na navrhovanie kancelárskeho nábytku v porovnaní s potrebami používateľov  
Matoušková Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie
ISBN 978-80-247-4580-0
 
Matúška Rastislav. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Spokojnosť a lojalita zákazníka vo vybranom podniku  
Mayer Henrieta. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Zdravotný stav smrekových porastov na LHC Stará Ľubovňa  
Melišová Miriam. [vedúci dipl. práce Gabriel Giertl] Analýza vybranej investície a možnosti jej prefinancovania cez úverové zdroje  
Melo Martin. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Marketingová komunikácia bankových subjektov v online prostredí  
Merkovský Peter. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Analýza škôd obhryzom jeleňou zverou a následného rizika výskytu ranových húb v lesných porastoch LS Svinica  
Micskyová Monika. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Hodnotenie poškodenia pôdy po sústreďovaní dreva lanovkami na LS Revúca  
Mihalik Michael. [vedúca dipl. práce Gabriela Slabejová] Drsnosť a farba borovicového dreva po poveternostnom starnutí  
Mihálová Natália. [vedúci dipl. práce Richard Hrčka] Vlhkostné vlastnosti mäkkej drevovláknitej dosky a ich vplyv na ťahovú pevnosť držania základnej vrstvy omietky  
Michálek Dávid. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Prieskum poškodenia drevených konštrukcií južnej veže románsko-gotickej Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule  
Mikula Michal. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Identifikácia a meranie kvalitatívnych znakov guľatiny - zhotovenie zbierky  
[ed. Michal Cenker] Rozvojové vzdelávanie : témy a metódy
ISBN 978-80-971310-2-9
 
Mlejnková Leona. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] "In vitro" diagnostika poškodeného dreva z kostola sv. Jozefa v Paloníne  
Mojžišová Paulína. [vedúca dipl. práce Martina Kalamárová] Faktory pri inovácii obalov  
Mondek Marek. [vedúci dipl. práce Ján Iždinský] Zisťovanie sypných hmotností drevných častíc pri výrobe OSB dosák  
Muchová Martina. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh marketingového mixu vybraného produktu  
Mydliarová Mária. [vedúca dipl. práce Martina Kalamárová] Neetická reklama  
Nechala Igor. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Vplyv nano-častíc a éterických olejov na odolnosť DTD voči plesniam  
Nechalová Jana. [vedúci dipl. práce Ladislav Reinprecht] Skríning analýza účinnosti fungicídov na ochranu dreva voči drevokazným hubám na báze nano-kovov a esenciálnych olejov  
Nemček Matúš. [vedúca dipl. prce Zuzana Vidholdová] Vplyv CO2 lasera na protiplesňovú odolnosť lepeného smrekového dreva a na pevnosť adhéznych spojov  
Nociar Denis. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Tvorba podnikateľského plánu vo vybranom podniku  
Noga Tomáš. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie účinnosti feromónových lapačov a lapákov na území LS Hronec postihnutom vetrovou kalamitou  
Novak Michael. Biznis ako poslanie
ISBN 80-88743-21-4
 
Chránime vtáctvo v územiach NATURA 2000  
Očko Matúš. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
Olexa Ľubomír. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie vodného toku a povodia Bystrá (Nízke Tatry, Hornádska kotlina) z hľadiska ochrany pred prívalovými povodňami v obci Spišské Bystré  
Ondirko Dávid. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Príprava a hodnotenie efektívnosti investícií podniku  
Oravcová Jana. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie zohľadňujúc prírodné aspekty okolia  
Oravcová Kristína. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Využitie vybraných metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality vo vybranom podniku  
Vtáctvo Volovských vrchov a ich predhorí
ISBN 978-80-89526-12-3
 
Pálinkás Róbert. [vedúci dipl. práce Marián Kučera] Konštrukčné riešenie mazacích vlastností ozubeného prevodu rotačného mlyna  
Paľov Peter. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Využitie metód logistiky pre optimalizáciu zásobovacieho systému  
Papánek František. Šešť kníh môjho života : autobiografické poznámky ako životný odpočet a dokument doby
ISBN 978-80-970806-3-1
 
[rec. Rudolf Bruchánik, Igor Štefančík] Štruktúra, distribúcia dendromasy, disturbančný režim a regeneračné procesy Dobročského pralesa : vedecká monografia venovaná nedožitým 90. narodeninám prof. dr. h. c. Ing. Štefana Korpeľa, DrSc., nestora výskumu pralesov Slovenska
ISBN 978-80-228-2853-6
 
Paulendová Ivana. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Investičná činnosť a rast výkonnosti podniku  
Paulsen Roland. [prekl. Lucie Nováková] Zahálka v práci : aneb Rukověť pracovního simulantství
ISBN 978-80-7272-471-0
 
Pavelková Alexandra. [aut. návr. obál. Bea Tomash] Medzi nami
ISBN 978-80-89718-66-5
 
Pavelková Alexandra. [ilustr. a návrh obálky Jana Šouflová] Údolie ľalií
ISBN 978-80-556-1332-1
 
Pavková Zuzana. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vplyv blogov na spotrebiteľské správanie vybranej cieľovej skupiny  
Pavlík Patrik. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Zhodnotenie vplyvu vybraných klimatických faktorov na aktivizáciu lykožrúta lesklého pomocou feromónových lapačov na modelovom území LS Oravský Podzámok - LO Račová  
Pavlovičová Linda. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Investičná činnosť a rast výkonnosti podniku  
Soudní psychiatrie a psychologie
ISBN 978-80-247-4332-5
 
Pazúriková Katarína. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Kontroling a jeho psychologické aspekty (s dôrazom na malé podniky)  
Pears Pauline. [prekl. Miriam Ghaniová] Biokompost : jednoduché a prirodzené spôsoby prihnojovania záhrady
ISBN 978-80-551-5506-7
 
Pekárová Zuzana. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Zakladateľký rozpočet podniku jednotlivca  
Peterson Everett B.. Ecology, management, and use of aspen and balsam poplar in the prairie provinces, Canada : Special Report 1
ISBN 0-662-19590-6
 
Petrič Marko. Nelesni materiali v izdelkih lesnopredelovalne in pohištvene industrije
ISBN 978-961-6144-20-9
 
Petrušová Jana. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Kontroling a jeho psychologické aspekty (s dôrazom na stredné podniky)  
Pirc Helmut. [prekl. Klára Heytmánková] Řez stromů a keřů : jehličnany, listnaté stromy, ovocné a okrasné dřeviny, růže
ISBN 978-80-242-4706-9
 
Píšová Patrícia. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Analýza a hodnotenie kvality dodávateľov vo vybranom podniku  
Pitáková Dominika. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Logistika v zásobovacom procese  
Pitoňák Dávid. [vedúca dipl. práce Zuzana Allmanová] Poškodenie porastu a pôdy po ťažbe a sústreďovaní dreva rôznymi technológiami v podmienkach OZ Liptovský Hrádok  
Plevová Mariana. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Analýza silového poľa a jeho optimalizácia v manažmente zmeny  
Pliešovský Ondrej. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Požiadavky a funkčné rozmery detského nábytku v porovnaní s potrebami detských používateľov  
Poliačiková Eva. Marketing - vybrané kapitoly
ISBN 978-80-557-1231-4
 
Poliak Vladimír. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie protieróznej funkcie brehových porastov bystriny Zolná (Poľana, Zvolenská kotlina) metódou BEHI (Bank Erosion Hazard Index)  
Kriminalistika : (teorie, metody, metodologie)
ISBN 978-80-7380-490-9
 
Kriminalistika : technické, forenzní a kybernetické aspekty
ISBN 978-80-7380-589-0
 
Pössová Stanislava. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Analýza trhovej štruktúry drevostavieb v SR  
Potkány Marek. [rec. Jaroslav Šálka, Zdenko Stacho] Ekonomika podniku - praktikum
ISBN 978-80-228-2972-4
 
Preták Jaroslav. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Mystery shopping a jeho využitie v štátnej správe  
Prokop Jozef. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Uplatnenie železného koňa MK18 pri sústreďovaní dreva vo výchovných porastoch  
Pružinský Peter. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Optimalizácia lesnej cestnej siete na území Orlovskej Magury s využitím GIS  
Rausová Anna. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Modelovanie a optimalizácia vybraného typu rozhodovacej úlohy  
Reinprecht Ladislav. [rec. Jozef Kúdela, Alena Rohanová, Peter Krušinský] Diagnosis, sterilization and restoration of damaged timber structures
ISBN 978-80-228-2999-1
 
Repák Miroslav. [vedúci dipl. práce Ladislav Reinprecht] DTD upravené laminovaním - efekt nano-Ag aditíva na ich povrchové vlastnosti a plesnivenie  
Rerko Dominik. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Zhodnotenie príčin a následkov náhodných ťažieb v organizácii Pro Populo Poprad,s.r.o.  
Rütter Martin. [prekl. Zuzana Martinová] Jak zvládat lovecké chování psa : príčiny - prevence - antilovecký trénink
ISBN 978-80-271-0151-1
 
Salwová Silvia. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Optimalizácia a kvantifikácia rozhodovacích procesov  
Satinová Viktória. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Fungicídna účinnosť náterov na drevo na báze prírodných materiálov  
[rec. Marcela Verešová, Danka Moravčíková] Univerzity tretieho veku na Slovensku : odborná publikácia
ISBN 978-80-228-2508-5
 
Séleš Erik. [vedúci dipl. práce Milan Kodrík] Analýza zdravotného stavu a odolnostný potenciál smrekových porastov na LS Budča  
Schaller Marek. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Ekonomika obhospodarovania plantáží rýchlorastúcich drevín  
Schwarz Marián. [rec. Imrich Beseda, František Kačík, Dagmar Samešová] Chémia životného prostredia : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-228-2917-5
 
Sihelská Jana. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Manažment kvality Slovenskej pošty, a.s.  
Sihelská Michaela. [vedúci dipl. práce Jan Dvořáček] Prieskum predajných štandardov v obchodných reťazcoch  
Slanina Miroslav. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Technicko-ekonomické hodnotenie sústreďovania dreva lesníckym kolesovým ťahačom Equus 175N  
Slašťanová Nikola. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Sláviková Soňa. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Kontroling a jeho psychologické aspekty (s dôrazom na veľké podniky)  
Slovíková Jana. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Kontroling a jeho psychologické aspekty  
Spodniaková Erika. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov z pohľadu pohlavia a veku  
Staníková Marcela. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Spokojnosť zákazníka vo vybranom podniku  
Strelka Ondrej. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie vodného toku a povodia Honský potok (Revúcka vrchovina) z hľadiska ochrany pred prívalovými povodňami v obci Rakovnica  
[ed. Andrea Sujová] Management and economics in manufacturing : global scientific conference, 5th - 6th October 2017 Zvolen, Slovakia
ISBN 978-80-228-2993-9
 
Sýkorová Jana. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Hodnotenie efektívnosti investovania v MSP  
Szalontaiová Patrícia. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Využitie vybraných metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality vo vybranom podniku  
Šever Lukáš. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Možnosti využitia mykoobnovy pri ekologickej asanácii popola  
Šilar Bohuslav. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Založenie a prevádzka internetového obchodu v rámci platnej legislatívy SR  
Kriminalistika
ISBN 978-80-7380-343-8
 
Škulcová Emília. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Zhodnotenie fyziologického pôsobenia spätného rázu brokovej poľovníckej zbrane na strelca  
Škvarek Peter. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Mechanické vlastnosti rýchlo rastúcej dreviny Paulownia - tlak, krut  
Šlachta Štefan. [koncepcia a design katalógu Jozef Chrobák, René Baďura] Jozef Chrobák
ISBN 80-88575-14-2
 
Šliková Svetlana. Ovos : infekcia hubami Fusarium spp. v poľných podmienkach
ISBN 978-80-89417-74-2
 
Lesné škôlky
ISBN 80-88677-83-1
 
Šmelková Ľubica. Pestovanie lesa I.
ISBN 80-88677-85-8
 
Šmondrková Dominika. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Vnímanie a správanie spotrebiteľov pri nákupe aktívnych a inteligentných obalov  
Šmondrková Monika. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Možnosti aplikácie inovatívnych foriem marketingovej komunikácie vo vybranej spoločnosti  
Šoltés Peter. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Vytvorenie e-learningových podkladov a testovacích otázok z problematiky biopalív  
Špaček Ján. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Vplyv technicko-technologických parametrov na kvalitu vytvoreného produktu pri frézovaní na CNC obrábacích centrách  
Štefanková Zuzana. [vedúci dipl. práce Ladislav Dzurenda] Posúdenie vplyvu vlhkosti energetickej štiepky dreviny Salix viminalis na spotrebu paliva kotla Vesko-B v teplárni Intech Slovakia,s.r.o. Hriňová  
Štefanovie Patrícia. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Marketingový mix spoločnosti O2 a Orange  
Šterbák Jakub. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Vybrané produkčné a energetické vlastnosti Paulownie  
Štrba Matúš. [vedúci dipl. ráce Juraj Detvaj] Návrh rekonštrukcie triediaceho systému výrezov v piliarskom závode HOLDES, s.r.o.  
Štrusová Barbora. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Efektívnosť investičného cotrollingu podniku  
Šubová Katarína. [vedúca dipl. práce Lucia Krajčírová] Matematický model motivácie  
Švamberk Václav. Včelí pastva : rostliny známé i neznámé
ISBN 978-80-88045-00-7
 
Švamberk Václav. Včelařský výkladový slovník
ISBN 978-80-88045-03-8
 
Švarc Ján. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Ekonomický efekt zavádzania systémov počítačom podporovanej výroby v malých stolárskych firmách  
Švec Jozef. [vedúca dipl. práce Nadežda Langová] Vlastnosti lepených dvojvrstvových drevných materiálov pri rázovom namáhaní  
Ťapaj Eduard. [vedúca dipl. práce Denisa Lizoňová] Návrh a konštrukčné riešenie atypického nábytkového prvku do obývacej miestnosti  
Teremová Jana. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Zamestnávanie "dohodárov" v praxi vybraného subjektu  
Tomko Filip. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Zelené nákupné preferencie generácie Y  
Trenčanský Marek. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Návrh marketingových aktivít organizácie WoodenWorld  
[eds. Alfréd Trnka, Tomáš Grim] Ornitologická príručka
ISBN 978-80-89526-13-0
 
Tužinčin Michal. [vedúca dipl. práce Nadežda Langová] Konštrukčné princípy súčasného stavebnicového nábytku  
Uhrín Miroslav. [vedúci dipl. práce Ivan Klement] Sušenie reakčného dreva smreka  
Uhrinová Denisa. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Úloha ľudského faktora pri zabezpečovaní a zlepšovaní kvality vo vybranom podniku  
Ulíková Marianna. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Výber vhodného zahraničného trhu pre firmu RETTENMEIER TATRA TIMBER, s. r. o.  
[zost. Radovan Václav] Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie
ISBN 978-80-89526-05-5
 
Vahančík Lukáš. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Meranie výkonnosti podniku  
Vajsová Michaela. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Marketingové analýzy vo vybranom podniku  
Vajsová Monika. [vedúca dipl. práce Katarína Marcineková] Zhodnotenie implementovaného informačného systému vo vybranom podniku  
Vasil Peter. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza a predikcia trhu vybraných biopalív na báze dreva  
Vatala Martin. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Ohybové vlastnosti lepených dvojvrstvových drevných materiálov  
[rec. Ivan Petelen, Peter Kajba, René Baďura] Historický nábytok : tvaroslovie a konštrukcia
ISBN 978-80-228-2842-0
 
Verejná politika a úloha občana v nej
ISBN 978-80-557-1248-2
 
[zost. Ivan Volčko] Ekonomický výskum a vzdelávanie v podmienkach hospodárskej transformácie : medzinárodné vedecké kolokvium, Donovaly - Zvolen, september 1995
ISBN 80-228-0442-8
 
Vonderčík Michal. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Hodnotenie práce lesníckej lanovky Wyssen W-40  
Vrbovský Richard. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Mechanické vlastnosti rýchlo rastúcej dreviny Paulownia - Ťah, Ohyb  
Výberová Laura. [vedúca dipl. práce Lucia Krajčírová] Kalkulácia cieľových nákladov a jej praktické uplatnenie vo vybranom podniku  
Výberová Viktória. [vedúca dipl. práce Martina Merková] Príprava a hodnotenie investičných projektov s využitím zdrojov EÚ  
[ed. Maryellen Weimer] Teaching strategies for the college classroom : a collection of faculty articles
ISBN 978-0-912150-03-1
 
Weissová Martina. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Analýza štruktúry trhu s drevnou biomasou v SR  
Wohlleben Peter. [prekl. Andrej Záhorák] Sprievodca lesom
ISBN 978-80-222-0881-9
 
Zuščák Michal. [vedúca dipl. práce Zuzana Allmanová] Ekonomické zhodnotenie drevnej hmoty zasiahnutej vetrovou kalamitou Žofia na Mestských lesoch Košice, Polesie Ružín  
Živorová Janka. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov z pohľadu pohlavia a pracovnej kategórie  
Žňava Patrik. [vedúci dipl. práce Jozef Gáborík] Vlastnosti cyklicky namáhaného lamelového dreva z topoľových dýh  
Žňavová Simona. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
43. medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : 26. - 27. 09. 2017, Hotel Alexander****, Bardejovské kúpele
ISBN 978-80-553-2828-7
 
Zagospodarowanie lasów górskich : prace wykonane latach 1986-1990 w programie CPBR.10.20  
Wald und Huftiere - eine Lebensgemeinschaft im Wandel  
Výročná správa 2016 : panoramatický prehľad roka
ISBN 978-92-829-2271-2
 
Nové druhy šeliem pri našich vodách  
Hospodárime v súlade s prírodou : opatrenia a príklady ako pomôcť prírode na poliach a lúkach, v lesoch, na rybníkoch a kde hľadať zdroje na ich realizáciu  
Červený zoznam vtákov Slovenska