Prírastky knižničného fondu

Adamec Viktor. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Sociálno-ekonomické faktory trendov životného štýlu  
Aleksìjevìč Svjatlana Aljaksandraŭna. [preklad: Ondrej Marušiak, Marek Chovanec] Vojna nemá ženskú tvár
ISBN 978-80-89876-09-9
 
Aleksìjevìč Svjatlana Aljaksandraŭna. [preklad: Kristína Karabová] Zinkoví chlapci
ISBN 978-80-89845-63-7
 
Aleksìjevìč Svjatlana Aljaksandraŭna. [preklad: Silvia Šalatová] Černobyľská modlitba : (kronika budúcnosti)
ISBN 978-80-89876-22-8
 
Babicová Nikola. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Koncepcia spoločenskej zodpovednosti a jej implementácia v podnikoch v SR  
Bačík Mário. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Analýza poškodenia drevených prvkov rozhľadni  
Bačo Matúš. [vedúci dipl. práce Roman Réh] Podiely smrekovej kôry ako plnidla v lepidlových zmesiach pri výrobe preglejovaných materiálov  
Balážová Silvia. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Aplikácia účtovných zásad v účtovníctve podnikov v Slovenskej republike  
Balleková Katarína. [vedúci dipl. práce Martin Čulík] Ovplyvňovanie vlastností dreva aplikáciou povrchovej úpravy pri technológii výroby huslí  
Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska
ISBN 978-80-8163-029-3
 
Bartko Jozef. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Programovanie CNC techniky - programovacie prostredia  
Beláček Boris. [rec. Peter Andráš, Ladislav Šimon] Všeobecná geológia II : zloženie zemskej kôry
ISBN 978-80-228-2193-3
 
Beňo Pavel. [rec. Pavol Božek, Peter Demeč, Štefan Barcík] Technické kreslenie a základy konštruovania : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-228-3117-8
 
Binderová Lea. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Nákupné preferencie spotrebiteľov z pohľadu princípov zelenej ekonomiky  
Blahútová Veronika. [vedúca dipl. práce Iveta Melicherčíková] Návrh rekonštrukcie nevyužitej stavby  
Bobáľ Andrej. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Hodnotenie vyspelosti manažmentu podnikových procesov  
Boni Katarzyna. [přeložil Michael Alexa] Ganbare! Workshopy smrti
ISBN 978-80-89876-45-7
 
Brašeň Hubert. [vedúci bakal. práce Stanislav Kucbel] Vplyv zveri na vývoj prirodzenej obnovy v bukovom poraste  
Bubelínyová Dominika. [vedúca bakal. práce Zuzana Allmanová] Zhodnotenie protipovodňových opatrení vodného toku Veľká Liesková  
Bullová Katarína. [vedúca dipl. práce Tatiana Bubeníková] Možnosti detekcie akcelerátorov horenia  
Burkovský Július. Život zasvätený lesu : Jozef Dekret Matejovie (1774-1841) v historickom a súčasnom povedomí
ISBN 978-80-972204-8-8
 
Bystričan Matúš. [vedúci bakal. práce Juraj Bebej] Stabilita a úprava pôdnych agregátov sitovaných za sucha pre štúdium ich stability vo vode  
Cao Benito. Environment and citizenship
ISBN 978-0-415-63780-0
 
Ciglian Dávid. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Etylénoxidová sterilizácia dreva napadnutého hubami  
[ed. Lenka Čamrová] Ekonomie a životní prostředí : nepřátelé, či spojenci?
ISBN 978-80-86851-69-3
 
Čík Anton. [vedúci bakal. práce Marián Homolák] Hodnotenie hydraulickej vodivosti pôdy v hospodárskych a prirodzených lesoch v horskej oblasti Poľana  
Čiscoň Bohdan. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Lymská borelióza a encefalitída ako choroby z povolania v lesníctve  
Čulík Martin. [rec. Miroslav Dado, Peter Hockicko] Fyzikálna analýza budov, Akustika drevených stavieb
ISBN 978-80-228-3170-3
 
Daly Herman Edward. Ecological economics : principles and applications
ISBN 978-1-59726-681-9
 
Dančová Zuzana. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Zelené inovácie  
Davies E. R.. Computer vision : principles, algorithms, applications, learning
ISBN 978-0-12-809284-2
 
Dielemans Jennie. [preklad: Alexandra Debnárová] Vitajte v raji : reportáž o turistickom priemysle
ISBN 978-80-89845-58-3
 
Dobrocký Eduard. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Vnímanie aktívnych a inteligentných obalov zákazníkmi  
Dobrovič Martin. [vedúci bakal. práce Štefan Barcík] Konštrukčné požiadavky kladené na drevoobrábacie stroje z pohľadu organizácie a bezpečnosti práce  
Dorociaková Škorníková Erika. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] rieskum spokojnosti zákazníkov s vybranými službami poskytovanými na katastrálnom odbore  
Drmla Jakub. [vedúci bakal. práce Marián Kučera] Efektívna analýza mazacích olejov v priemysle  
Drmla Miroslav. [vedúci bakal. práce Marián Kučera] Efektívna výroba stlačeného vzduchu v priemysle  
Drška Patris. [vedúca bakal. práce Erika Gömöryová] Zmeny fyzikálno-chemických a mikrobiálnych vlastností pokrývkového humusu pôd v súvislosti s vekom borovicových porastov  
Duda Damián. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Affiliate marketing ako optimalizácia výrobných procesov  
Durčák Martin. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Zhodnotenie manipulácie dreva na MES Zákamenné  
Ďurian Adam. [vedúca bakal. práce Miroslava Ťavodová] Materiálová analýza odvetvovacích nožov  
Dvorská Dominika. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh marketingového mixu vo vybranom podniku  
Evans Virginia. Natural resources I - forestry
ISBN 978-1-4715-3945-9
 
Evans Virginia. Natural resources I - forestry
ISBN 978-1-4715-3943-5
 
Evans Virginia. Natural resources I - forestry : teacher's book
ISBN 978-1-4715-3944-2
 
Fafaľák Dominik. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Vybrané vlastnosti povrchových úprav po ich sterilizácii etylénoxidom  
Fekiačová Terézia. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Spoločenská zodpovednosť podniku z pohľadu reportingu  
Filkorová Dominika. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Mystery shopping ako nástroj hodnotenia poskytovaných služieb vo vybranej spoločnosti  
Findrová Mária. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Analýza štruktúry mikropodnikov vo vybranom regióne v oblasti remeselného spracovania dreva a drevnej suroviny  
Fodorová Slavomíra. [vedúci dipl. práce René Baďura] Dizajn nábytku s pridanou emóciou  
Frčková Žofia. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Prijatie inovácie zamestnancami vo vybranom sektore  
Fujačková Renáta. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Plánovanie a príprava zmien v podniku  
Gaal Erik. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Komparácia cenovej dostupnosti drevostavby  
Gáfriková Renáta. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Špecifické podmienky v zmluvách vybranej s. r. o. a ich význam v praxi  
Golecká Denisa. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný projekt spoločensky zodpovednej inovácie  
[edited by Daniel H. Gonzalez] Plant transcription factors : evolutionary, structural and functional aspects
ISBN 978-0-12-800854-6
 
Gretsch Dominik. [vedúci bakal. práce Martin Lieskovský] Produkcia Salix viminalis (L.) pri použití alternatívnych hnojív  
Haluzová Martina. [vedúca bakal. práce Adriana Leštianska] Fenologické prejavy vybraných druhov sťahovavých vtákov v oblasti západného Slovenska v rokoch 2016-2018  
[rec. Alžbeta Kucharčíková, Katarína Stachová] Matematický model motivácie : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3160-4
 
Horniak Martin. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Bioklimatický komfort mestskej vegetácie vo vzťahu k globálnemu slnečnému žiareniu  
[eds. Kateřina Houšková, Jan David] Proceedings of Central European silviculture : sborník vědeckých prací u příležitosti 20. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy a 100 let založení Mendelovy univerzity v Brně
ISBN 978-80-7509-669-2
 
Hrča Roman. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Prirodzené starnutie exteriérovej modifikovanej pigmentovanej povrchovej úpravy na drevo  
Hrebeňárová Miroslava. [vedúca dipl. práce Zuzana Tončíková] Ne/obmedzené možnosti -  
Hruška Erik. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Hodnotenie pestovania semenáčikov buka lesného rôznymi technológiami  
Húdoková Jana. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Návrh viacpodlažného bytového domu panelového systému na báze dreva  
Husár Štefan. [vedúca bakal. práce Miroslava Ťavodová] Tvorba kalibračného postupu pre vybrané meradlo  
Hyriak Marek. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Marketingové a investičné rozhodovanie podniku  
Hyriak Peter. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Audit investičného projektu podniku  
Hyžák Jakub. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Príčiny úrazov pracovníkov lesníckych podnikov  
Chabadová Lucia. [vedúca dipl. práce Zuzana Stroková] Analýza a využívanie alternatívnych foriem financovania v malých a stredných podnikoch na Slovensku  
Chalachan Ivo. [vedúci bakal. práce Ivan Lukáčik] Štrukturálna diverzita prirodzených populácií jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v oblasti Laboreckej vrchoviny  
Chlumecký Ivan. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vplyv reklamy na vybranú cieľovú skupinu  
Idžojtič Marilena. Dendrology : cones, flowers, fruits and seeds
ISBN 978-0-128-19644-1
 
Jagielski Wojciech. [preklad: Juraj Koudela] Noční pútnici
ISBN 978-80-89845-40-8
 
Janeková Lenka. [vedúci dipl. práce Anton Stolár] Tradície v súčasnom interiérovom dizajne  
Jedinák Ivan. [vedúci dipl. práce René Baďura] Korektný nábytok  
Jedlička Boris. [vedúca bakal. práce Ivana Sarvašová] Možnosti uplatnenia a rastové charakteristiky jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v podmienkach Bielych Karpát  
Jurek Andrej. [vedúca dipl. práce Denisa Lizoňová] Návrh konštrukčného riešenia nového typu obývacej nábytkovej zostavy  
Kaliská Silvia. [vedúci dipl. práce Martin Somora] Tématický interiér - inšpirácie z tvorby Ľudovíta Fullu v interiérovom riešení  
Kamenská Marta. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Podnikové plánovanie s dôrazom na metódy a techniky využívané podnikmi v SR  
Kamenská Zuzana. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Riadenie operatívnych zmien v krízových situáciách  
Kaňková Michaela. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Marketingový prieskum spokojnosti s vybranou službou  
Karaska Dušan. Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy
ISBN 978-80-89526-15-4
 
Katreniak Igor. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Globálne otepľovanie, jeho extrémmne prejavy a vplyv na lesné ekosystémy 2. a 7. lesného vegetačného stupňa  
Kloska Ondrej. [vedúci bakal. práce Peter Jaloviar] Vplyv nadmorskej výšky na parametre korún smreka v prírodnom lese  
Kmecik Ján. [vedúci dipl. práce Ivan Klement] Analýza kvantitatívnej výťažnosti prírezov pri výrobe násad do ručného náradia  
Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívneho územia Krompachy-Rudňany a okolie s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení
ISBN 978-80-8163-028-6
 
Kocianová Anna. [vedúci dipl. práce Michal Dzian] Ochutnávka ako nástroj podpory predaja  
Kočajdová Flóra. [vedúca dipl. práce Zuzana Tončíková] Biofília v priestore  
Konôpka Martin. [vedúci dipl. práce Roman Réh] Inovácia procesu parenia bukovej drevnej suroviny a jej dôsledky  
Korimová Romana. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Využitie nástrojov Business Intelligence v manažérskom informačnom systéme  
Kortiš Peter. [vedúca dipl. práce Iveta Melicherčíková] Pôvodné umenie Slovenska  
Kováč Dušan. [vedúci bakal. práce Matúš Jakubis] Posúdenie prietokovej kapacity mosta na bystrine Vlachovský potok v obci Vlachovo (Revúcka vrchovina)  
Kováč Pavel. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum spokojnosti zákazníkov s vybranými nástrojmi marketingového mixu s dôrazom na značku  
Kováčiková Zuzana. [vedúci bakal. práce Ondrej Šurkovský] Moderné riešenia vozíkov lesníckych lanoviek  
Krahulcová Eliška. [vedúci dipl. práce Michal Dzian] Vnímanie reklamy na sociálnych sieťach  
Krajčiová Radka. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Implementácia metód a nástrojov manažmentu zmeny v podniku  
Krnáč Pavol. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Multifunkčné prídavné zariadenie pre bagre na drvenie kameňov a zvyškových betónov  
Kubanda Martin. [vedúci bakal. práce Vladimír Juško] Zhodnotenie poľovníckej chaty Mišárová  
Kučerová Jana. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Vplyv prvkov makroprostredia na životnú úroveň vo vybranom regióne  
[ed. Ursula Kües] Wood production, wood technology, and biotechnological impacts
ISBN 978-3-940344-11-3
 
Kumar G. Saravana. Geometric modeling methods using point cloud data : computing techniques for recognition and fitting of free-form curves and surfaces
ISBN 978-3-8433-5912-2
 
[editors Andreja Kutnar, Subramanian Senthilkannan Muthu] Environmental impacts of traditional and innovative forest-based bioproducts
ISBN 978-981-10-0653-1
 
Latináková Natália. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Faktory vplývajúce na dostupnosť úverov na bývanie vo vybranej bankovej inštitúcii  
Lesko Tomáš. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Optimalizácia a kvantifikácia rozhodovania v procese obstarávania  
Lhotský Jaroslav. [vedúci bakal. práce Erika Gömöryová] Vplyv zvýšeného inputu dusíka na mikrobiálne spoločenstvo lesných pôd  
Libiak Adam. [vedúci bakal. práce Štefan Barcík] Súčasné možnosti využitia lasera pri obrábaní dreva a kompozitných materiálov na báze dreva  
Liška Jozef. [vedúci bakal. práce Martin Lieskovský] Cielene pestovaná biomasa - perspektívy a riziká  
Lokša Dávid. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Korporátny reporting regionálneho centra vo vybranom podniku  
Lukáč Martin. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Optimalizácia výrobných procesov pomocou simulácií  
Macková Elena. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Tvorba podnikateľského plánu  
Makkiová Michaela. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Spoločenská zodpovednosť univerzity  
Malatinec Radovan. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Poľnohospodárske závesné zariadenie - plečka pre kultiváciu a prihnojovanie medziriadku širokosiatych rastlín v o vyšších rastových štádiách  
Maľová Michaela. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vplyv reklamy na vybranú cieľovú skupinu  
Mancel Vladimír. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Stratégie vývoja slovenských strojárenských podnikov pomocou SWOT analýzy  
[editor Iain McCaig] Conservation basics
ISBN 978-0-7546-4551-1
 
[editors: Iain McCaig, Brian Ridout] Timber
ISBN 978-0-7546-4554-2
 
Melich Ján. [vedúci bakal. práce Ján Kováč] Analýza poruchovosti motorových píl  
Mihálik Jozef. [vedúci bakal. práce Lukáš Orlovský] Časová analýza sústreďovania dreva lesnou lanovkou TST 400 a dopad lanovkového sústreďovania na poškodenie pôdy  
Mihalisková Nikola. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Koncepcia inovačného projektu modernizácie opracovávania produktov vo vybranom podniku za účelom zvýšenia efektivity práce  
Michajlová Katarína. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Hluk a vibrácie pri prvotnom spracovaní dreva  
Minár Martin. [vedúci bakal. práce Milan Saniga] Bukový výberkový les, jeho štruktúra a uplatnenie  
[ed. Marián Minárik] Progres a aplikácia edukačných metód v oblasti Mechaniky telies : vedecký recenzovaný zborník. časť I.
ISBN 978-80-228-3159-8
 
Mirek Rastislav. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov Slovenských podnikov v rokoch 2012 - 2019  
Minikľúč. Vtáky Slovenska  
Mollison Bill C.. Úvod do permakultury
ISBN 978-80-971724-4-2
 
Molnárová Nikoleta. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Evaluácia kvality poskytovaného vzdelávania na TUZVO  
Mudrák Miroslav. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Klimatické charakteristiky 2. a 6. lesného vegetačného stupňa v teplom polroku rokov 2009-2018  
Mudrončík Peter. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Prežívanie a rast lesných kultúr buka lesného a smreka obyčajného založených optimalizačnými postupmi na ploche v Javorí  
Munčáková Jana. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Meranie a hodnotenie výkonnosti vo vybranom podniku  
[editor Subramanian Senthilkannan Muthu] Environmental implications of recycling and recycled products
ISBN 978-981-10-1304-1
 
Ňakat Damián. [vedúci bakal. práce Peter Jaloviar] Rastová reakcia prirodzenej obnovy tisa obyčajného (Taxus baccata L.) na poškodenie zverou  
Nedeliaková Lucia. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov a podniková kultúra  
Nüchter Andreas. 3D robotic mapping : the simultaneous localization and mapping problem with six degrees of freedom
ISBN 978-3-642-10058-1
 
Okuliar Jakub. [vedúca bakal. práce Michaela Hnilicová] Analýza kritických miest pracovných prvkov lesných mechanizmov z pohľadu ich životnosti  
Ollerová Viera. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Globálne otepľovanie, jeho extrémmne prejavy a vplyv na lesné ekosystémy 3. a 5. lesného vegetačného stupňa  
Onderčo Marek. [vedúci dipl. práce Roman Soyka] Návrh konštrukcie športovej haly  
Ondrejka Erich. [vedúci bakal. práce Jozef Krilek] Súčasný stav a rozbor pracovných mechanizmov sekacích strojov  
Ondroušek Edgar. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Obytná kuchyňa / stravovanie - práca  
Opálka Pavol. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Bioklimatický komfort mestskej vegetácie vo vzťahu k relatívnej vlhkosti vzduchu  
Orovčíková Kristína. [vedúci bakal. práce Vladimír Štollmann] Generátory na drevoplyn a ich využitie v lesnom hospodárstve  
Ostrihoň Milan. [vedúci bakal. práce Jaroslav Škvarenina] Analýza vzťahov medzi priebehom meteorologických prvkov a vlhkosťou opadanky lesných drevín vo väzbe na stupeň požiarneho nebezpečenstva  
Ostrihoňová Mária. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Funkcie obalov a ich vplyv na nákupné rozhodovanie  
Paľo Ján. [vedúci bakal. práce Miroslav Dado] Možnosti implementácie Industry 4.0 vo vybranom podniku  
Pančíková Martina. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Obytná kuchyňa / stravovanie - relax - (úložné priestory)  
Parobeková Marianna. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Nekalé praktiky finančných sprostredkovateľov  
Patten Mildred L.. Understanding research methods : an overview of the essentials
ISBN 978-0-415-79052-9
 
Pechová Martina. [vedúci bakal. práce Miroslav Kardoš] Určovanie výmer pozemkov a ich aplikácie v praxi  
Pekara Peter. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Vplyv komerčných substrátov a prípravkov na báze užitočných húb na rast semenáčikov smreka obyčajného a smrekovca opadavého  
Peky Tomáš. [vedúci dipl. práce Pavol Sedlák] Objekt chaty pre komerčné využitie s komplexným tepelnotechnickým posúdením a stanovením potreby tepla na vykurovanie  
[editors Robyn Pender, Brian Ridout, Tobit Curteis] Building environment
ISBN 978-0-7546-4558-0
 
Pivarči Jakub. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Mapovanie inovačného procesu vo vybranom subjekte  
Plichta Daniel. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Efektívnost financovania investicií v MSP  
Podkonický Martin. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
Polc Jakub. [vedúci bakal. práce Milan Saniga] Vplyv uvoľňovacej prebierky na štruktúru dubovo-bukovej kmeňoviny  
Poprovský Andrej. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Efektívnost financovania investicií v MSP  
Považanec Peter. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Vplyv ceny na spotrebiteľské správanie generácie Y  
Prečuchová Ivana. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Environmentálne občianstvo  
Procházková Martina. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Návrh viacpodlažného bytového domu z CLT panelového systému  
Purdeková Nikola. [vedúca dipl. práce Jarmila Schmidtová] Možnosti využitia neparametrických metód štatistickej indukcie v oblasti manažmentu ľudských zdrojov  
Račko Martin. [vedúci dipl. práce Hana Maťová] Vplyv reklamy a promo akcií na generáciu Y  
Rečková Lucia. [vedúci dipl. práce Martin Somora] Tématický interiér - interiér v znamení zverokruhu  
Remeselníková Jana. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Zelený marketing vo vybranej spoločnosti  
Rončák Dana. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Komparácia úverovej politiky vybraných komerčných bánk podporujúcich bývanie  
Roth Joseph. [preklad Veronika Deáková] Leviatan a iné prózy
ISBN 978-80-8159-701-5
 
Rusnák David. [vedúci dipl. práce René Baďura] Nábytkový start-up  
Rybárik Adam. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Účinok niektorých netradičných postupov výsadby na vývoj výsadieb buka lesného a smreka obyčajného po prvom vegetačnom období  
Rynik Jakub. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Posúdenie vplyvu rastového substrátu a aplikácie symbiotických húb na rast semenáčikov smreka obyčajného  
Sabljič Karolína. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Marketingové analýzy vo vybranom podniku Kika Nábytok Slovensko s. r. o.  
Sabol Branislav. [vedúci bakal. práce Miroslav Stanovský] Duriče v poľovníckej praxi  
Seidlová Karolína. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum spokojnosti zákazníkov s aplikovanými nástrojmi marketingového mixu u vybranej spoločnosti  
Seierstad Åsne. [preklad: Miroslav Zumrík] Dve sestry
ISBN 978-80-89876-93-8
 
Sekeráš Ján. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Uplatnenie audítorských postupov pri audite finančných výkazov  
Sekerešová Dominika. [vedúca dipl. práce Zuzana Stroková] Finančno-ekonomická analýza v podmienkach vybraného podniku na Slovensku  
Senko Martin. [vedúca bakal. práce Adriana Leštianska] Dynamika rastových procesov vybraných drevín vo vzťahu ku klimatickým faktorom  
Schmidová Jana. [vedúci bakal. práce Marián Homolák] Porovnanie fyzikálnych, fyzikálno-chemických a mikrobiálnych vlastností dvoch pôdnych typov  
Schwarczová Denisa. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Návrh stratégie modrého oceánu pre vybraný podnik  
Sliacka Veronika. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Efektívnost financovania investicií v MSP  
Sliacky Filip. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Monitoring akumulácie a topenia snehovej pokrývky v klimaxovom smrekovom poraste v Západných Tatrách s využitím fenologických kamier  
[editor Jaroslava Sobocká] Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody. 40
ISBN 978-80-8163-030-9
 
Sopko Patrik. [vedúci bakal. práce Štefan Barcík] Súčasné možnosti využitia vodného lúča pri obrábaní dreva a kompozitných materiálov na báze dreva  
Sopková Petra. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Analýza inovačných riešení aktívnych a inteligentných obalov  
Stehlík Jaroslav. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Poľnohospodárske závesné zariadenie pre odstraňovanie plevelových drevín z porastov  
Struhár Martin. [vedúca dipl.práce Hana Maťová] Zodpovedný spotrebiteľ v kontexte zeleného marketingu  
Styk Viliam Samuel. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Analýza nákladov na kvalitu vo vybranom podniku  
Šagátová Miriam. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Spotrebiteľské povedomie a ochrana jeho práv v SR  
Šáriková Paulína. [vedúca dipl. práce Denisa Lizoňová] Návrh a konštrukčné riešenie zariadenia pre deti  
Šárniková Veronika. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Marketingový plán rozvoja podniku v drevospracujúcom priemysle  
Šatarová Simona. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Vývoj podnikovej kultúry na Slovensku v čase  
Šimurda Anton. [vedúci dipl. práce Pavol Sedlák] Výber vhodného vykurovacieho systému pre navrhnutý energeticky efektívny dom  
Šipošová Viktória. [vedúci dipl. práce Michal Dzian] Prieskum vnímania mobilného operátora 4ka  
Školek Matúš. [vedúca bakal. práce Erika Gömöryová] Zmeny fyzikálno-chemických a mikrobiálnych vlastností povrchového horizontu pôd v súvislosti s vekom borovicových porastov  
Škop Ján. [vedúca bakal. práce Zuzana Allmanová] Negatívne dopady ťažbovo-dopravných technológií na lesnú pôdu a možnosti jej prevencie  
Šotnárová Klaudia. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Komunikačná stratégia inštitúcie  
Špániková Lucia. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Behaviorálne aspekty finančného rozhodovacieho procesu u majiteľov podniku  
Štancelová Bohuslava. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Klamlivá reklama - analýza prípadov  
Štefániková Karolína. [vedúci dipl. práce Martin Somora] Štýlové obdobia v dizajne a architektúre - interpretácia. Priestorový zážitok ako inšpirácia dizajnéra. Interiérová interpretácia fukcionalistickej tvorby L.[-]E.Hudeca  
Števko Martin. [vedúci bakal. práce Jozef Krilek] Prehľad používaných technológí na spaľovanie biomasy  
Šúlek Ján. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Riadenie podnikových procesov na báze procesného kontrolingu  
Šurinová Veronika. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Manažment kvality v podnikoch služieb  
Šuster Michal. [vedúci bakal. práce Ján Kováč] Analýza automatických prevodoviek v osobných automobiloch  
Tenkel Marek. [vedúci bakal. práce Ján Kováč] Pohony náprav osobných automobilov  
Terenová Ivana. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Kvantifikácia daňových strát v drevárskom priemysle  
Tkáčová Simona. [vedúca dipl. práce Tatiana Bubeníková] Dynamická degradácia sorpčných látok  
Tomáš Martin. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Diagnostikovanie podnikovej kultúry v slovenských nemocničných zariadeniach  
Tomčala Alexander. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Moderné CNC drevoobrábacie stroje  
Tomić Andrej. [vedúci dipl. práce Mikuláš Šupín] Kompletná online marketingová stratégia pre vybranú firmu/klienta  
Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
ISBN 978-80-7400-308-0
 
Tóthová Veronika. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Time Managemet - teória a prax  
Tydlitátová Sabína. [vedúci bakal. práce Juraj Bebej] Stabilita a zloženie pôdnych agregátov sitovaných za mokra  
Tysowecki Marek. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Moderné CNC kovoobrábacie stroje  
Uherková Andrea. [rec. Gita Jančová, Zuzana Gallayová] Staré sorty sú "in" : staré a krajové odrody jabloní a hrušiek v školských sadoch, v krajine a vo výučbe
ISBN 978-80-228-2913-7
 
Uhrínová Kristína. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Analýza plytvaní vo výrobe  
Ulická Miroslava. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Nekalé praktiky internetových obchodov  
Vajová Michaela. [vedeúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh marketigovej komunikácie pre neziskovú organizáciu  
Valach Martin. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Adaptívne riadenie technologických parametrov procesu obrábania  
Vališová Martina. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Vnímanie inovačných riešení obalov zákazníkmi z pohľadu zeleného marketingu  
Važanová Bianka. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Závislosť motivácie na vybraných makroekonomických ukazovateľoch na Slovensku  
Veľký Miroslav. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Efektívnost financovania investicií v MSP  
Vlček Denis. [vedúca bakal. práce Mária Vlčková] Zhodnotenie vodnej nádrže Branovo z ekologicko-hospodárskeho hľadiska  
Voľanský Jakub. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Tepelno-technické vlastností drevohliníkového okna s izolačným trojsklom a vákuovým sklom  
Vrabcová Ľuboslava. [vedúci dipl. práce Miroslav Chovan] Nábytok / tradícia - remeslo - materiál  
Vronský Michal. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Uplatnenie audítorských postupov pri audite finančných výkazov  
Výbochová Jana. [vedúci dipl. práce Silvia Lorincová] Vplyv vybraných socio-demografických charakteristík na vnímanie podnikovej kultúry  
Záborský Matej. [vedúci dipl. práce René Baďura] Dizajn nábytku s emóciou  
Zeleňák Adam. [vedúca bakal. práce Adriana Leštianska] Vývoj teplotných pomerov lesných vegetačných stupňov v oblasti Zvolenskej kotliny  
Zimeľ Michal. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Kalamitné ťažby v lesoch Európy  
Zliechovec Matúš. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh guerillovej kampane pre vybraný segment zákazníkov  
PostGIS cookbook : store, organize, manipulate, and analyze spatial data
ISBN 978-1-78829-932-9
 
Zvonárová Martina. [vedúci dipl. práce Anton Stolár] Architektúra interiéru  
Zvonček Lukáš. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Nekalé praktiky v obchodnej praxi vybraného subjektu a ochrana pred nimi  
Žila Richard. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum vnímania (ne)etických aspektov reklamy  
Žilka Ján. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Využitie lesných lanoviek vo výchovných ťažbách  
Městské zahradničení : balkony, terasy, komunitní zahrady, samozásobitelství
ISBN 978-80-905108-5-2
 
Tichodroma : časopis Slovenskej ornitologickej spoločnosti SZOPK. vol. 8
ISBN 80-85453-21-5
 
Tichodroma : časopis Slovenskej ornitologickej spoločnosti SZOPK. vol. 9
ISBN 80-85453-23-1
 
Tichodroma : časopis Slovenskej ornitologickej spoločnosti. vol. 10
ISBN 80-8060-004-X
 
Dřevostavby 2019 : stavební systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba
ISBN 978-80-86837-93-2
 
Spravodaj múzea. XXIV. roč. 2015-2019
ISBN 978-80-971674-2-4
 
Åsbrink Elisabeth Katherine. [preložila Alexandra Debnárová] A vo Viedenskom lese stále stoja stromy
ISBN 978-80-971823-3-5