Prírastky knižničného fondu

Babnič Matúš. [vedúci dipl. práce Peter Fleischer] Vplyv bioklimatických pomerov a stavu lesa na vývoj populácie podkôrneho hmyzu v horskom smrekovom lese v Nízkych Tatrách  
[eds. Martin Baláš, Vilém V. Podrázský, Jozef Gallo] Proceedings of Central European silviculture : sborník vědeckých prací u příležitosti 19. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy. Volume 8, Pěstování lesů ve střední Evropě
ISBN 978-80-213-2866-2
 
Barteková Zuzana. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Návrh rovníc hydraulickej geometrie bystriny Vajsov potok (Štiavnické vrchy, Krupinská planina)  
Benedikty Marek. [vedúci dipl. práce Peter Jaloviar] Rastové procesy a regeneračné schopnosti tisových semenáčíkov po poškodení odhryzom  
Bernát Erik. [vedúci dipl. práce Jaroslav Škvarenina] Vplyv deštrukcie lesa na zmeny povrchového odtoku v Javorovej doline ŠL TANAP  
Bobeková Dáša. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Technicko-ekonomické hodnotenie manipulačnej linky Baljer Zembrod  
[editor Martin Boďa] Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Volume I, Economic Theory and Practice 2017
ISBN 978-80-557-1424-0
 
Hřídelové spojky  
Boroš Adam. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza vybraných kvalitatívnych znakov dreva novými prístupmi  
Bosáková Barbora. [vedúci dipl. práce Jaroslav Vencurik] Distribúcia, rast a mortalita prirodzenej obnovy v dubovo-bukovom poraste  
Brečka Peter. [vedúci dipl. práce Michal Bugala] Analýza štrukturálnej diverzity a rastových vlastností prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na trvalých výskumných plochách v oblasti VšLP TU Zvolen  
Brečka Samuel. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Biodegradácia odpadovej dendromasy činnosťou drevokazných húb  
Breuer Jozef. [vedúci dipl. práce Milan Kodrík] Spektrum makromycétov ako odraz stavu lesného porastu  
Brodziansky Róbert. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Inovácia e-learningového vzdelávacieho programu pre kurzy obsluhy motorových píl  
Bruník Štefan. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Zhodnotenie poškodenia lesných porastov spôsobeného ťažbou dreva na území Urbariátu pozemkového spoločenstva Zázrivá  
Bučková Ivana. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Zhodnotenie vplyvu ťažbovo dopravných technológií na poškodenie lesných porastov a pôdy na území podniku Lesy Jasov s.r.o.  
Budinský Bruno. Vektory v geometrii  
Bukovina Ján. [vedúci dipl. práce Jaroslav Vido] Meteorologické podmienky lesných a krajinných požiarov na území severozápadného Spiša  
Buliak Maroš. [vedúci dipl. práce Vladimír Štollmann] Možnosti využitia profesionálnych kvadrocyklov v lesnom hospodárstve na Slovensku  
Cár Marek. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Aktivizácia lykokaza jaseňového v modelových porastoch LS Strážske s príznakmi hromadného hynutia jaseňov  
VI. právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrana prírody
ISBN 978-80-228-2562-7
 
[editori Martin Čulík, Anna Danihelová] Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník
ISBN 978-80-228-3053-9
 
[editor a grafická úprava Martin Čulík] Material - Acoustics - Place 2018 : book of abstracts
ISBN 978-80-228-3054-6
 
Danko Filip. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Hodnotenie škôd na lesných porastoch spôsobených lesníckou kolesovou technikou  
Dugas Ľuboš. [vedúci dipl. práce Vladimír Štollmann] Vybrané riešenia zariadení alternatívnych zdrojov energie v ťažbovo-dopravnom procese  
Dulík Dušan. [vedúci dipl. práce Ivan Repáč] Vplyv substrátu a aplikácie symbiotických húb na rast voľnokorenných semenáčikov borovice lesnej  
Ďurica Pavel. [vedúci dipl. práce Peter Jaloviar] Prírastkové schopnosti jedle bielej (Abies alba Mill.) a buka lesného (Fagus sylvatica L.) v mladých jedľovo-bukových porastoch  
Fidzina Tomáš. [vedúci dipl. práce Jaroslav Vencurik] Analýza hrúbkového rastu jedle v porastoch prebudovávaných na výberkový les  
Gallo Maroš. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Produkcia plantáží rýchlorastúcich drevín pre energetické využitie  
Garan Norbert. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Poškodenie ihličnatých kultúr biotickými škodlivými činiteľmi v rôznych ekologických podmienkach  
Griga Michal. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Porovnanie rôznych technológií ťažby a dopravy dreva v podmienkach horských lesov SR  
Grivalský Jakub. [vedúci dipl. práce Peter Fleischer] Pôdna erózia a zosuvy v oblasti Tatranskej Javoriny ako dôsledok rozpadu lesov po prírodných disturbanciách  
Hanková Romana. [vedúci dipl. práce Ján Merganič] Identifikácia a rekonštrukcia kalamitných plôch na vybranom území a analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú ich vznik  
Hapčo Ivan. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Hodnotenie bystriny a povodia Gidra (Malé Karpaty) z hľadiska ochrany pred prívalovými povodňami v obci Píla  
Hatalová Katarína. [vedúci dipl. práce Matúš Jakubis] Zhodnotenie lavínových nehôd vo Vysokých a Západných Tatrách a návrh prírode blízkych protilavínových opatrení  
Havlíček Karel. Prostory o čtyřech a více rozměrech  
Hockicko Peter. Problémové fyzikálne úlohy pre videoanalýzu reálnych dejov
ISBN 978-80-554-1404-1
 
Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou
ISBN 80-228-1038-X
 
[zost. Zuzana Homolová] Štúdie o Tatranskom národnom parku : zborník referátov a vedeckých príspevkov z konferencie pri príležitosti 60. výročia vzniku Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. 12 (45)
ISBN 978-80-570-0125-6
 
Horeháj Jozef. Medzinárodné ekonomické vzťahy
ISBN 978-80-557-1425-7
 
Horváth Pavel. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie účinnosti feromónových lapačov a lapákov na území postihnutom vetrovou kalamitou  
Hrabovská Katarína. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza európskeho trhu a obchodu s drevom a výrobkami z dreva  
Hradecký František. Několik úloh z geometrie jednoduchých těles  
Hromadová Miroslava. [vedúci dipl. práce Jaroslav Škvarenina] Aplikácia meteorologických údajov na hodnotenie rizika vzniku lesného požiaru na príklade vybraných klimatologických staníc zo siete Technickej univerzity vo Zvolene  
Hruša Karel. Polynomy v moderní algebře  
Hudák Michal. [vedúci dipl. práce Martin Lieskovský] Produkcia rýchlorastúcich drevín pri využití alternatívnych spôsobov hnojenia  
Ivanič Peter. [vedúci dipl. práce Milan Saniga] Štruktúra a produkčné pomery Badínskeho pralesa  
Jagoda František. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Zhodnotenie mechanizácie vnútroskladovej dopravy na manipulačno expedičnom sklade Udavské  
Jakab Gabriel. [vedúca dipl. práce Erika Gömöryová] Vplyv mŕtveho dreva na biomasu a aktivitu pôdnych mikroorganizmov  
Junger Ondrej. [vedúca dipl. práce Mária Vlčková] Analýza pracovných úrazov v OZ Rožňava a OZ Košice  
Koková Silvia. [vedúca dipl. práce Zuzana Allmanová] Návrh brehových porastov a rekreačných zariadení v okolí VN Trávnica I.  
Konôpková Alena. [rec. Marek Živčák, Tibor Priwitzer] Genetická variabilita reakcie fotosystému II jedle bielej v meniacich sa podmienkach prostredia : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3072-0
 
Kôpková Ivana. [vedúci dipl. práce Ivan Repáč] Vplyv substrátu a veľkosti obalu na vývin krytokorenných semenáčikov smreka obyčajného  
Korecký Jan. Tepelné spracovanie kovov : základy metalografie  
Koreňová Veronika. [vedúci dipl. práce Stanislav Kucbel] Pokalamitný vývoj štruktúrne diferencovaných porastov v Tatranskom národnom parku  
Kučák Vladimír. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Environmentálne aspekty harvesterových technológií pri realizácii ťažbových zásahov  
Kučera Marián. [rec. Zdenko Tkáč, Ján Kováč] Tekutinové mechanizmy
ISBN 978-80-228-3073-7
 
Kulizáková Ivona. [vedúci dipl. práce Ivan Repáč] Hodnotenie rastu semenáčikov a sadeníc smreka obyčajného pochádzajúcich z rôznych semenárskych oblastí  
Kundrát Matúš. [vedúci dipl. práce Martin Kubov] Zdravotný stav jaseňov na LS Slanec z aspektu hromadného hynutia  
Kuzičkin Dimitrij. Konštrukčné ocele tvárnené a na odliatky  
Kvorka Martin. [vedúci dipl. práce Marián Homolák] Upresnenie hydrofyzikálnych vlastností pôd a podpovrchových štruktúr v prameništnej oblasti Liptovské Revúce  
Lachman Štefan. [vedúci dipl. práce Michal Allman] Analýza poškodenia lesných porastov vplyvom ťažbovo dopravného procesu na území LS Parač  
Lalík Lukáš. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Zhodnotenie príčin a následkov náhodných ťažieb na vybranej lokalite - OL Banská Belá  
Laue Max von. [přeložil Ladislav Hoch] Dějiny fyziky  
Leško Marek. [vedúci dipl. práce Stanislav Kucbel] Analýza štruktúry a prirodzenej obnovy porastu v prebudove na štruktúrne diferencovaný les v Obecných lesoch Veľký Folkmar  
Martinka Jozef. Požiarne riziko materiálov
ISBN 978-80-227-4796-7
 
Mihaľ Jozef. [vedúca dipl. práce Zuzana Allmanová] Pracovná úrazovosť prilesníckych činnostiach v rámci podniku LESY SR za obdobie rokov 2010 - 2017  
Miklós László. Landscape-ecological planning LANDEP
ISBN 978-3-319-94020-5
 
Miklós László. Ecological networks and territorial systems of ecological stability
ISBN 978-3-31994017-5
 
Landscape as a geosystem
ISBN 978-3-319-94023-6
 
Mikloško Róbert. [vedúci dipl. práce Ivan Lukáčik] Rastové charakteristiky a premenlivosť prirodzených populácií borovice horskej (Pinus mugo Turra) v Ďumbierskych Tatrách  
Mikluš Branislav. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Porovnanie rôznych terénnych a technologických typizácií na území Vyšného Žipova  
Mikoczyová Martina. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie aktivizácie lykožrúta smrekového a lykožrúta severského na území LS Nitrianske Pravno na základe odchytov do feromónových lapačov  
Mlynský Marek. [vedúci dipl. práce Peter Fleischer] Vývoj populácie podkôrneho hmyzu v prirodzených smrečinách ochranného obvodu Vyšné Hágy v r. 2017  
Mojžišová Veronika. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza vývoja cien a trhu vybraných sortimentov surového dreva  
[zost. Milena Moyzeová] Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel : (na príklade vidieckych sídiel okresu Trnava)
ISBN 978-80-89325-26-9
 
Naščák Ľubomír. [rec. Stanislav Marchevský, Vladimír Štollmann] Riadiace systémy strojov a zariadení
ISBN 978-80-228-3079-9
 
Oravec Štefan. [vedúca dipl. práce Katarína Střelcová] Zmeny obvodov kmeňov drevín ako reakcia na zmeny parametrov prostredia  
Orlej Jozef. [vedúci dipl. práce Michal Ferenčík] Vyhodnotenie poškodenia ostávajúceho porastu spôsobeného pásovým a kolesovým traktorom pri sústreďovaní dreva  
Pereľman Jakov Isidorovič. [preložila Gertrúda Sihocká] Pútavá geometria  
Petrík Peter. [vedúci dipl. práce Daniel Kurjak] Vplyv pôvodu a podmienok prostredia na prieduchové charakteristiky buka lesného (Fagus sylvatica L.)  
Petrovaj Stanislav. [vedúca dipl. práce Zuzana Allmanová] Pokračovanie vo výskume kvantifikácie a predikcie erózie brehov vodných tokov Sestrč a Tŕstie  
Pilarczyk Józef. [preložil Fridrich Skokna] Otázky a odpovede zo zvárania elektrickým oblúkom  
Pilous Václav. Nové metalurgické postupy svařování ocelí  
Pivková Lucia. [vedúci dipl. práce Martin Pavlík] Možnosti praktického využitia drevokazných húb v lesníckej či poľnohospodárskej praxi  
Podberský Ivo. [vedúci dipl. práce Milan Kodrík] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v okrese Piešťany  
Makroekonómia 2 : skriptá
ISBN 978-80-557-1419-6
 
Priehoda Valentín. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Aktivizácia podkôrneho hmyzu v lesných porastoch na LS Nitrianske Pravno  
Priškinová Veronika. [vedúci dipl. práce Miloš Gejdoš] Analýza vývoja cien a trhu s vybranými sortimentmi surového dreva v SR  
Rozkošný Jozef. [vedúci dipl. práce Milan Kodrík] Možnosti ochrany lesa pred podkôrnym hmyzom v dubových porastoch  
Rudolf Bedřich. Racionální metody navrhování výrobních strojů  
Rusko Štefan. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Analýza účinnosti repelentu Cervacol extra na modelovom území Uniforst, spol. s r. o. Sielnica  
Ryšavý Vladimír. Vektory a tensory  
Samek Ernest. Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou  
[zostavil Ján Sedliačik] Aglomerovanie dreva : zborník referátov 3. sympózia
ISBN 80-228-0885-7
 
Sedliačik Ján. Procesy technológie lepenia
ISBN 80-228-1151-3
 
Sedliačik Ján. Procesy technológie lepenia
ISBN 80-228-1151-3
 
[zostavil Ján Sedliačik] Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : zborník referátov 14. sympózia
ISBN 80-228-0790-7
 
[zostavil Ján Sedliačik] Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : zborník referátov 13. sympózia
ISBN 80-228-0592-0
 
Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : zborník referátov 15. sympózia, Zvolen 5.-7.9.2001
ISBN 80-228-09580-6
 
Sedliačik Milan. Tannin - based wood adhesives  
Schlegel Rolf H. J.. History of plant breeding
ISBN 978-1-138-10676-5
 
Slameň Ľuboš. [vedúci dipl. práce Peter Fleischer] Pôdna respirácia horského smrekového lesa po poškodení podkôrnym hmyzom  
Smetana Ctirad. Měření hluku a chvění  
[hlavný zostavovateľ Leon Sokolovský] Kokava nad Rimavicou : vlastivedná monografia
ISBN 978-80-9763041-5-7
 
Stredánsky Jakub. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Racionalizácia škôlkárskych prác v lesnej škôlke Hámor  
[zost. Jozef Suchomel, Ján Tuček, Dušan Lukáč] Využitie progresívnych prostriedkov výpočtovej techniky v ťažbe a doprave dreva : zborník referátov zo seminára
ISBN 80-228-0410-X
 
Szakal Arpád. [vedúci dipl. práce Jozef Slugeň] Technicko-ekonomické hodnotenie harvesterovej technológie pri spracovávaní podkôrnikovej kalamity  
Šedivý Jaroslav. O podobnosti v geometrii  
Šisler Miroslav. O řešení algebraických rovnic  
Škunda Jakub. [vedúci dipl. práce Ivan Lukáčik] Rastové charakteristiky, premenlivosť a zdravotný stav prirodzených populácií jelše lepkavej ( Alnus glutinosa / L./ Gaertn.) vo vybranej oblasti Bielych Karpát  
Šovčíková Dominika. [vedúci dipl. práce Peter Jaloviar] Hrúbková štruktúra a radiálny prírastok výstavkov jedle bielej po ukončení obnovy jedľovo-bukových porastov  
Tomeček Marek. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Analýza príčin vzniku lesných požiarov na území OR HaZZ Kežmarok a posúdenie vplyvu modelového požiaru na odolnostný potenciál okolitých porastov  
Trebuňa Peter. Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve
ISBN 978-80-553-2835-5
 
Uhliarik Adam Timo. [vedúca dipl. práce Valéria Messingerová] Optimalizácia ťažbovo-dopravných technológií na modelovom území  
Veselý František. O nerovnostech  
Villín Peter. [vedúci dipl. práce Jaroslav Vencurik] Vplyv svetla na rast prirodzenej obnovy v porastoch prebudovávaných na výberkový les  
[editor Ivan Vološčuk] Biosphere reserves in Slovak republic
ISBN 80-88680-30-1
 
Zbončák Martin. [vedúci dipl. práce Pavol Hlaváč] Vplyv vybraných faktorov na populačnú dynamiku hlavných druhov podkôrneho hmyzu v smrekových porastoch na modelovom území LHC Čadca  
Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi subjektami : zborník referátov
ISBN 80-968494-9-2
 
[editori Anton Žíhlavník, Róbert Marušák] Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov : problematika priestorovej a ťažbovej úpravy lesa v súčasnosti
ISBN 80-968494-8-4
 
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku
ISBN 978-80-89503-69-8