Prírastky knižničného fondu

Adamkovič Patrik. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Likvidácia úniku ropných látok z vodného prostredia pri mimoriadnych udalostiach  
Alonkin Kostiantyn. [vedúci dipl. práce Igor Gallay] Hodnotenie regulačných ekosystémových služieb vybraného územia so zameraním na svahové procesy v okolí Handlovej  
Andrášik Ladislav. [vedúci dipl. práce Branislav Olah] Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybranej časti Rimavskej kotliny  
Andrejko Michal. [vedúci dipl. práce Jozef Kúdela] Predúprava povrchu dreva CO2 laserom  
Axamský Matúš. [vedúci bakal. práce Julián Tomaštík ml.] Vybrané metódy použitia GNSS pre získavanie výškopisnych údajov v lese  
Babic Filip. [vedúci dipl. práce Zuzana Vidholdová] Prirodzené starnutie termicky modifikovaného dreva  
Babic Peter. [vedúci bakal. práce Mikuláš Šupín] Nástroje zahraničnoobchodnej politiky - sankcie, embargá a ich uplatňovanie  
Babinský Ladislav. [vedúca bakal. práce Jana Oravcová] Porovnanie fyzickej prípravy príslušníkov HaZZ v SR a vo vybranej krajine EÚ  
Baculík Maroš. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Zavádzajúce obaly na produktoch  
Baga Miroslav. [vedúci bakal. práce Peter Garaj] Zhodnotenie poľovníckeho obhospodarovania muflonej zveri na Slovensku v rokoch 2010 - 2016  
Bagin Juraj. [vedúci bakal. práce Radovan Pondelík] Hodnotenie zmien využitia krajiny ako podklad pre hodnotenie ekosystémových služieb  
Bahno Lukáš. [vedúca bakal. práce Hana Maťová] Analýzy produktového portfólia  
Bajzová Katarína. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Vplyv politiky odpadového hospodárstva na podniky  
Bakaljarová Mária. [vedúca bakal. práce Eva Drličková] Práca s verejnosťou ako súčasť marketingovej komunikácie  
Balala Mário. [vedúci bakal. práce Vladimír Juško] Poľovnícke stavby a zariadenia v poľovnom revíri Kotešová - Svederník  
Balint Michal. [vedúci bakal. práce Julián Tomaštík ml.] Metódy leteckého a družicového DPZ použiteľné v lesníctve  
Ballo Peter. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Bankové zmluvy a a ich využitie v podnikateľskej praxi  
[ed. Adrián Banski] Sprievodca štúdiom : drevárska fakulta
ISBN 978-80-228-3065-2
 
Barboriak Erik. [vedúca bakal. práce Blanka Giertliová] Analýza finančnej a ekonomickej stability podniku  
Bartečko Leonard. [vedúci dipl. práce Ivan Chromek] Rozmiestnenie a využitie síl a prostriedkov hasičských jednotiek vo vybranom zásahovom obvode HS HaZZ  
Bartoš Maroš. [vedúci bakal. práce Stanislav Kucbel] Využitie štrukturalizačnej prebierky pri prebudove porastov v objekte Pro Silva Požehov  
Bartošová Zuzana. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum preferencií vybraného segmentu v oblasti bankových služieb  
Baťko Martin. [vedúca bakal. práce Miroslava Ťavodová] Využitie technológie Rapid Prototyping v zlievarenstve  
Bazala Peter. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Rekonštrukcia podkrovia kultúrneho domu  
Bednárová Dagmara. [vedúci bakal. práce Jozef Salva] Emisie zápachu z prevádzok bioplynových staníc a možnosti ich detekcie  
Beličková Karolína. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Implementácia procesne orientovaného manažérstva kvality vo vybranom podniku  
Bélik Michal. [vedúca bakal. práce Iveta Čabalová] Charakterizácia nebezpečenstva vybraných splodín horenia na báze dusíka  
Benö Jaroslav. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] Vývoj v oblasti zabezpečenia civilnej ochrany obyvateľstva v Slovenskej republike a v Spojenom kráľovstve  
Beňo Marián. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Analýza nákladov na kvalitu vo vybranom podniku  
Beňo Michal. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Optimalizácia marketingového mixu  
Beňo Pavol. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Kvalita vytvoreného povrchu pri frézovaní nábytkárskych prírezov na CNC obrábacom centre  
Bertová Alexandra. [vedúci bakal. práce Ján Lichý] Analýza finančných zdrojov podniku  
Beťko Martin. [vedúci bakal. práce Daniel Halaj] Nákupné správanie zákazníkov na trhu so zelenými produktami  
Biacovský Vladimír. [vedúci bakal. práce Rastislav Igaz] Analýza možností dopravy vody k lesným požiarom  
Bírešová Martina. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Inovácie obalov vo vybranom podniku  
Bittera Gergely. [vedúci bakal. práce Martin Lieskovský] Vplyv plantáží rýchlorastúcich drevín na biodiverzitu prostredia  
Blihár Martin. [vedúci bakal. práce Martin Zachar] Hasiace prístroje  
Bobáková Daniela. [vedúca bakal. práce Anna Dovčíková] Problémy v obchodných záväzkových vzťahoch vybranej s. r. o. a ich riešenie  
Bobáková Nikola. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Psychologické faktory pôsobiace na vnímanie finančných a nefinančných prínosov a bariér kontrolingu v podniku v kontexte interných záujmových skupín (s dôrazom na zamestnancov)  
Bobek Ľubomír. [vedúca dipl. práce Alena Rohanová] Pevnosť v ohybe konštrukčného dreva zo smrekovca (Larix decidua)  
Boďa Rastislav. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Návrh a stavebné riešenie drevodomu s funkcou detského domova  
Boďová Lucia. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum spokojnosti zákazníkov s aplikovanými nástrojmi marketingového mixu u vybranej spoločnosti  
Body Lukáš. [vedúca bakal. práce Zuzana Vidholdová] Analýza skutkového stavu drevených konštrukcií vo objektoch Múzea ľudovej architektúry Stará Ľubovňa  
Bonkalová Katarína. [vedúci bakal. práce Marek Potkány] Zakladateľský rozpočet pre vybrané druhy právnych foriem podnikov  
Boráková Martina. [vedúci bakal. práce Jaroslav Šálka] Vzťah štátnej správy lesného hospodárstva a odborného lesného hospodára  
Bóryová Simona. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Motivačné preferencie zamestnancov vo vybranom podniku  
Bošnovičová Eva. [vedúci bakal. práce Vladimír Vician] Časopriestorová aktivita vlka dravého (Canis lupus L.) v oblasti NP Muránska planina  
Botka Juraj. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Využitie meteorologického monitoringu pri požiarnej prevencií v lesoch  
Brezinová Lenka. [vedúci dipl. práce Vladimír Kunca] Štruktúra a objem nekromasy v pralesovitom spoločenstve Mlynická dolina vo Vysokých Tatrách  
Brndiar Jaroslav. [vedúci bakal. práce Vladimír Vician] Možnosti disperzie druhu rys ostrovid (Lynx lynx L.) cez vybranú cestnú komunikáciu 1/72, úsek Tisovec-Zbojská  
Brňo Dušan. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Návrh energeticky pasívneho rodinného domu s krabicovými nosníkmi na báze dreva  
Brtko Ján. [vedúci bakal. práce Julián Tomaštík ml.] Pozemné metódy získavania priestorových údajov v lesníckom mapovaní a výskume  
Bruzda Patrik. [vedúci bakal. práce Ivan Kubovský] Problematika inteligentných budov a návrh inteligentnej drevostavby  
Bubelíny Matúš. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Posúdenie vplyvu veku dubového dreva na jeho iniciáciu  
Búci Slavomír. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Posúdenie vplyvu veku dubového dreva na rýchlosť odhorievania pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov  
Budovcová Nikola. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Hodnotenie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku služieb  
Bugáňová Simona. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Manažment kvality v podnikoch služieb  
Buknová Denisa. [vedúca bakal. práce Anna Dovčíková] Ochrana spotrebiteľa v aktuálnej legislatíve SR  
Buljanová Nikolína. [vedúci bakal. práce Marek Potkány] Zhodnotenie štátnej podpory financovania drevostavieb  
Bulko Peter. [vedúci bakal. práce Miroslav Stanovský] Obhospodarovanie diviačej zveri vo vybraných poľovníckych subjektoch okresu Púchov za obdobie posledných rokov  
Bullová Ivona. [vedúca bakal. práce Mária Moresová] Finančná analýza podniku  
Bystrianska Viktória. [vedúca bakal. práce Jana Škvareninová] Svetelné znečistenie a jeho vplyv na biotickú zložku prostredia  
Ciberej Juraj. [rec. Josef Hromas, Ján Flamík] Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri
ISBN 978-80-89588-00-8
 
[rec. Rudolf Kropil, Imrich Šuba] Významné - zlaté trofeje Slovenska
ISBN 978-80-972347-1-3
 
Cifrová Alexandra. [vedúca bakal. práce Eva Výbohová] Priemyselné plyny z hľadiska nebezpečnosti  
Csölleová Linda. [vedúci bakal. práce František Máliš] Dopady globálnych environmentálnych zmien na vegetáciu dubových lesov  
Csúzová Katarína. [vedúca bakal. práce Zuzana Tončíková] EKO bývanie  
Cvitkovič Jakub. [vedúci dipl. práce Štefan Schneider] Univerzálny predmetovo - dielcový úložný nábytkový systém  
Čamajová Jana. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Manažment kvality v podnikoch služieb  
Čečetka Henrich. [vedúci bakal. práce Richard Hnilica] Inovačné riešenie adaptéra pre dopravu výbavy hasičov v ťažkom teréne  
Červenáková Jana. [vedúca bakal. práce Jarmila Schmidtová] Využitie teórie časových radov pri hodnotení vybraných ukazovateľov výkonnosti CPP na Slovensku  
Čierňava Juraj. [vedúci bakal. práce Peter Garaj] Analýza obsahu odborných referátov z vedeckých konferencií "Poľovnícky manažment a ochrana zveri" konaných v rokoch 1988 - 2017  
Čiliaková Kristína. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vplyv reklamy na vybranú cieľovú skupinu  
Danišová Andrea. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh marketingovej stratégie pre neziskovú organizáciu  
Danková Hedviga. [vedúci dipl. práce Pavol Gejdoš] Využitie vybraných metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality vo vybranom podniku  
Danková Jana. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika v zásobovacom procese  
Debnár Matúš. [vedúci bakal. práce Julián Tomaštík ml.] Merania pre kataster nehnuteľností v lesnom prostredí na príklade lesnej cesty v k.ú. Veľký Lipník  
Dedina Michal. [vedúci dipl. práce Miroslav Němec] Porovnanie protipožiarnych a akustických vlastností izolačných panelov  
Dendiš Lukáš. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Posun frekvenčného spektra brzdových kotúčov v závislosti na teplote  
Dezorzová Juliána. [vedúci bakal. práce Attila Rácz] Využitie poznatkov psychológie v práci manažéra  
Dianiška Róbert. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Výkonnosť vybraných verejných vysokých škôl v zmysle rozpisu dotácie  
Dlhý Vladimír. [vedúci bakal. práce Karol Ujházy] Fytocenologická charakteristika pasienkových dubín  
Dolinská Katarína. [vedúca dipl. práce Jarmila Schmidtová] Aplikácia štatistických metód pri hodnotení ukazovateľov výkonnosti NP na Slovensku  
Dolniak Marek. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Fenologické prejavy sťahovavých vtákov v regióne gepmorfologického celku Krupinská planina v rokoch 2013-2017  
Donoval Matúš. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Využitie analytických metód pri vyhľadaní urýchlovačov horenia na požiarisku  
Drahoňová Bronislava. [vedúci bakal. práce Martin Korňan] Porovnanie biológie a ekológie druhov rodu Martes na Slovensku a Európe  
Dubovská Veronika. [vedúca dipl. práce Jarmila Schmidtová] Aplikácia štatistických metód pri hodnotení vybraných ukazovateľov výkonnosti DP na Slovensku  
Dudášová Nora. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Výhody a riziká spotrebiteľa pri nákupe vo vybraných e-shopoch  
Dudiak Michal. [vedúci dipl. práce Ladislav Dzurenda] Energetická náročnosť farebnej modifikácie dubového reziva sýtou vodnou parou  
Duháčková Silvia. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Zefektívnenie procesu získavania vhodných zamestnancov do skúmanej spoločnosti  
Dulgerov Ivan. [vedúci bakal. práce Juraj Modranský] Dynamika šírenia vybraných introdukovaných drevín v urbánnom prostredí sídla  
Dupačová Romana. [vedúca bakal. práce Jarmila Schmidtová] Štatistické spracovanie vybraných ekonomických ukazovateľov drevospracujúceho priemyslu na Slovensku  
Ďurikovič Slavomír. [vedúci bakal. práce Matúš Jakubis] Vplyv malých vodných elektrární na ichtyofaunu vodných tokov  
Ďurove Martin. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Prepravné zmluvy a ich využitie v podnikateľskej praxi  
Dvorjak Marek. [vedúci bakal. práce Miroslav Mojžiš] Porovnanie vybranej výškovej techniky zaradenej v HaZZ  
Dzivý Šimon. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Včelárska činnosť počas roka  
Džubák Miloš. [vedúci bakal. práce Ivan Kubovský] Možnosti detekcie vznikajúceho požiaru pomocou videokamery  
Erdziak Ján. [vedúci bakal. práce Daniel Halaj] Marketingový prieskum záujmu o prírodu a lokalitu Pustý Hrad  
Fafráková Bibiána. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Spokojnosť zákazníka s vybranou službou  
Farbáková Natália. [vedúci dipl. práceJaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Feja Marek. [vedúci dipl. práce Adrián Banski] Prašnosť v pracovnom prostredí drevárskej prevádzky  
Fekiač Marek. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Vplyv sálavého tepla na čalúnnické materiály  
Fencáková Katarína. [vedúca dipl. práce Katarína Dúbravská] Vstavok v sklade v jednopodlažnej stavbe  
Feníková Katarína. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Včelie produkty  
Ferencz Karol. [vedúca bakal. práce Ingrid Belčáková] Odpadové hospodárstvo obce Holiša  
Figľušová Anna. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] História lesného dopravníctva v regióne Horehronia a Muránskej planiny  
Filo Tomáš. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Práca včelára počas roka  
František Ladislav. [vedúci bakal. práce Pavol Sedlák] Drevostavba - rodinný dom britského typu v podmienkach ČR  
Fridrich Peter. [vedúca bakal. práce Daniela Kalincová] Výskum materiálov a technológií na vybraných komponentoch historického hodinového stroja  
Friedlová Monika. [vedúci dipl. práce Jozef Štefko] Konštrukčné riešenia styku drevenej zrubovej stavby s ostatnou konštrukciou z pohľadu objemových zmien  
Fuseková Barbora. [vedúca bakal. práce Silvia Lorincová] Identifikovanie rozdielov vo vnímaní podnikovej kultúry z hľadiska pohlavia  
Gaberová Denisa. [vedúci bakal. práce Miroslav Chovan] Pôvodné umenie Slovenska  
Gablík Mário. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Termická odolnosť retardačne upraveného drevného materiálu  
Gajanová Monika. [vedúci bakal. práce Radovan Hilbert] Posúdenie aktuálneho stavu protipovodňovej ochrany na území obce Hranovnica  
Galan Tomáš. [vedúci bakal. práce Marek Trenčiansky] Ekonomický projekt pestovania rýchlorastúcej dreviny rod. Paulownia  
Gáliková Daniela. [vedúci bakal. práce Peter Garaj] Dokumentácia prejavov poľovníckej etiky a kultúry v kontexte histórie na území Slovenska (Rakúsko-Uhorska)  
Ganc Marek. [vedúca bakal. práce Hana Ollerová] Kumulácia ortuti v hubách v Krupinskej planine  
Garaj Martin. [vedúci dipl. práce Pavol Sedlák] Návrh bytového domu drevenej konštrukcie so zohľadnením požiarneho hľadiska  
Gasidlo Janigová Katarína. [vedúci bakal. práce Rastislav Igaz] História a trendy vývoja tepelno-technických vlastností drevených okien  
Gaššo Jozef. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Snehové pomery v horských lesných ekosystémoch BR Poľana v zimnom období 2017/2018  
Gažúrová Katarína. [vedúci bakal. práce Attila Rácz] Úloha psychológie a jej uplatnenie v manažérskej praxi  
Gelieň Dušan. [vedúci bakal. práce Samuel Šimo-Svrček] Analýza legislatívnych dokumentov týkajúcich sa environmentálnych iniciatív  
Gereg Branislav. [vedúci bakal. práce Juraj Bebej] Porovnanie zrnitostných analýz jazerných sedimentov metódami laserovej analýzy a pipetovacej metódy  
Gizela Jaroslav. [vedúci bakal. práce František Máliš] Vplyv produkcie buka lesného na druhové zloženie bukových lesov pozdĺž gradientu nadmorskej výšky v pohorí Javorie  
Glezgová Vladimíra. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] Analýza rizík spojených s výskytom zemetrasení na Slovensku  
Glodžák Matúš. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Lepené spoje dreva s povrchom modifikovaným laserom  
Gondáš Pavol. [vedúci dipl. práce Jozef Gáborík] Vlastnosti vyľahčenej preglejovanej dosky  
Gondek Damián. [vedúci bakal. práce Šimon Saloň] Tvorba digitálnej mapy poľovného revíru  
Greczmajer Peter. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Výpočet síl a prostriedkov pri požiari bytovej jednotky vo viacpodlažnej budove  
Griglak Michal. [vedúca bakal. práce Miroslava Ťavodová] Zlepšenie abrazívnych vlastností funkčných častí mulčovacích nástrojov pomocou návarov  
Grof Matej. [vedúci bakal. práce František Máliš] Dlhodobá dynamika vegetácie prírodných lesov v masíve Žobráka a Suchého vrchu v NPR Šramková a Šútovská dolina  
Grúber Rastislav. [vedúca bakal. práce Daniela Kalincová] Rozmerový master kovovej formy pre odlievanie hláv spaľovacích motorov  
Gulášová Ivana. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Vplyv ceny na spotrebiteľské správanie  
Hába Miloš. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Návrh nízkoenergetického zrubového rodinného domu  
Hajduková Jana. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Vzťahy medzi funkčnými rozmermi nábytku a antropometrickými parametrami a ergonomickými požiadavkami  
Haladěj Martin. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Monitoring a vyhodnotenie fyzikálnych parametrov drevostavby  
Halas Bohdana. [vedúca bakal. práce Eliška Belaňová] Analýzy a syntézy projektu miestneho územného systému ekologickej stability mesta Martin  
Harag Tomáš. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Poruchy drevostavieb v miestach tepelných mostov  
Hatala Milan. [vedúca bakal. práce Mária Šmidriaková] Porovnanie kvality termoplastických lepidiel na drevo na nenosné konštrukčné dielce  
Hatvaniová Nikola. [vedúca dipl. práce Gabriela Slabejová] Povrchové vlastnosti termodreva po poveternostnom starnutí  
Haviariková Veronika. [vedúci bakal. práce Rudolf Kropil] Časopriestorová aktivita vlka dravého (Canis lupus L.) v oblasti Stolických vrchov  
Hešková Simona. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Marketingový prieskum spokojnosti s vybranou službou  
Hitka Miloš. [rec. Miloš Čambál, Marek Potkány, Veronika Kotradyová] Ergonómia
ISBN 978-80-228-3069-0
 
Hladík Jakub. [vedúca bakal. práce Dominika Búryová] Prechod firmy s 2D programu (AutoCAD) na 3D program (Revit)  
Hlaváčiková Lenka. [vedúca bakal. práce Alena Rohanová] Minidomy (Tiny houses) na báze dreva  
Hlinková Mária. [vedúci dipl. práce Josef Drábek] Hodnotenie efektívnosti investovania podniku služieb  
Hodálik Marek. [vedúci bakal. práce Ľuboš Krišťák] Posúdenie vplyvu vetra na šírenie lesných požiarov  
Hodálová Dajana. [vedúca dipl. práce Katarína Střelcová] Inverzie teplôt vzduchu v zimných polrokoch 2015/2016 a 2016/2017 medzi stanicami Arborétum Borová hora a Predná Poľana  
Hodermarszká Petra. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Manažment zmien v podnikoch drevospracujúceho priemyslu SR  
Hoduliaková Nina. [vedúci bakal. práce Marek Čiliak] Malakocenózy vybraných mokradí v pôsobnosti S-CHKO Poľana  
Hojdekr Martin. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Rodinný dom zrubovej konštrukcie  
Holásek Lukáš. [vedúci bakal. práce Peter Klinga] Tok génov v populácii tetrova hlucháňa v Bulharsku  
Hölczová Henrieta. [vedúci bakal. práce Tibor Pataky] Monitoring hniezdenia krkavca čierneho a dravcov na vysokonapäťovom elektrickom vedení v NP Slovenský kras  
Holéczyová Katarína. [vedúci bakal. práce Martin Somora] Tématický interiér-Po škole  
Holík Roman. [vedúci bakal. práce Ján Svoreň] Konštrukcia a inovácia kmeňových pásových píl  
Homza Nikolas. [vedúci bakal. práce Ján Holécy] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v regióne Stropkova  
Horníková Dominika. [vedúca bakal. práce Miroslava Triznová] Marketingová komunikácia vybraného produktu  
Hortobágyi Áron. [vedúca bakal. práce Elena Pivarčiová] Kamery a ich využitie v priemysle  
Hradiský Róbert. [vedúca bakal. práce Eva Mračková] Porovnanie a efektívnosť využitia vybraných motorových striekačiek  
Hrbek Lukáš. [vedúci bakal. práce Pavol Sedlák] Návrh rodinného domu stĺpikovým systémom  
Hric Adam. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Možnosti získavania finančných zdrojov v občianskych združeniach v podmienkach SR  
Hric Tomáš. [vedúca bakal. práce Zuzana Brodnianská] Využitie kompostovania pre ohrev vody  
Hricko Dominik. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Projekt a technológia nízkoenergetického rodinného domu na báze dreva  
Hricová Eva. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Inovácie obalov s ohľadom na potreby seniorov  
Hromádková Natália. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Marketingová stratégia malého podniku  
Huba Jakub. [vedúci bakal. práce Dušan Rajský] Klasifikácia vybraných patologických zmien na lebkách a paroží (trofejach) srnca lesného v poľovníckej praxi  
Hučík Martin. [vedúci bakal. práce Ľubomír Bútora] Analýza chovu malej zveri vo vybraných chovateľských celkoch okresu Nové Zámky za posledných 5 rokov  
Hudec Lukáš. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Snímanie rotačného objektu pomocou riadkovej CCD kamery  
Hudecová Aneta. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika v zásobovaní a metódy optimalizácie zásob  
Hurajt Dušan. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie horľavosti PUR a PIR pien používaných v stavebníctve  
Hvizdoš Peter. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Analýza tepelnotechnických vlastností drevo-hliníkových okien  
Hybská Patrícia. [vedúca bakal. práce Emília Balážová] Úverové produkty komerčných bánk  
Hybská Petra. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Optimalizácia a kvantifikácia rozhodovacích procesov  
Chaban Zdenko. [vedúci dipl. práce Peter Polakovič] Meranie veľkosti síl pôsobiacich na statické lano pri záchrane osôb  
Chalupka Michal. [vedúci bakal. práce Patrik Aláč] Rozhodovanie a kvantifikácia rozhodovacích procesov  
Chamulová Romana. [vedúca bakal. práce Jarmila Klementová] Kvalita v podnikoch služieb  
Chovanček Ján. [vedúci bakal. práce Michal Allman] Porovnanie využitia rôznych typov lesníckych lanoviek v podmienkach Slovenského rudohoria  
Chramec Ján. [vedúci bakal. práce Martin Lieskovský] Vývoj akumulátorových prenosných reťazových píl  
Chum Stanislav. [vedúca bakal. práce Dominika Búryová] Projekt rodinného dvojgeneračného domu  
Ihring Richard. [vedúci dipl. práce Roman Soyka] Návrh nosnej konštrukcie výrobnej haly  
Ištokovič Filip. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Environmentálne vlastnosti rodinného domu na drevenej a silikátovej báze  
Ivanková Veronika. [vedúca bakal. práce Mária Hrčková] Vizuálna kontrola vybraných parametrov povrchu dreva vo výrobnom procese  
Ižák Dávid. [vedúca dipl. práce Anna Vilhanová] Zmena pevnostných vlastností spojov poťahových textílií v závislosti od vstupných parametrov spoja  
Jablonská Martina. [vedúci dipl. práce Petra Lesníková] Analýza spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku  
Jaďuď Bohuš. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania na TU vo Zvolene  
Jakubík Štefan. Rok na love - lovecká lukostreľba : sprievodca loveckou lukostreľbou pre poľovníkov loviacich lukom
ISBN 978-80-8148-665-4
 
Jakuš Andrej. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Optimalizácia kalkulácií pre potreby rozhodovania  
Janek Jakub. [vedúci bakal. práce Ľuboš Krišťák] Využitie hydrauliky v hasičskej praxi  
Janko Ivan. [vedúci bakal. práce Igor Gallay] Hodnotenie regulačných ekosystémových služieb vybraného územia so zameraním na svahové procesy v okolí Sniny  
Janková Karolína. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov pri sústreďovaní a odvoze dreva v súvislosti s platnou legislatívou  
Janota Miroslav. [vedúci bakal. práce Ján Holécy] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v regióne Hontu  
Janovcová Magdaléna. [vedúca bakal. práce Mária Moresová] Zelené podnikanie na Slovensku  
Jašicová Petra. [vedúci dipl. práce Martin Somora] Štýlové obdobia v dizajne a architektúre-interpretácia--Priestorový zážitok ako inšpirácia dizajnéra  
Jauschová Terézia. [vedúci bakal. práce Peter Lešo] Ekológia a monitoring žlny sivej a žlny zelenej na vybranom území Slovenska  
Jendrušák Roman. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Trh kryptomien ako alternatíva k bežným platobným prostriedkom  
Jeremiáš Erik. [vedúci bakal. práce Anton Stolár] Interiér ako interpretácia umeleckého diela  
Ježovič Jakub. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Online komunikačná stratégia  
Juhaniaková Bianka. [vedúci bakal. práce Ján Lichý] Dlhodobý majetok - obstarávanie a financovanie  
Juhás Jozef. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
Jucha Ján. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Zmluva o dielo a jej využitie v podmienkach TU vo Zvolene  
Juričeková Silvia. [vedúca bakal. práce Martina Nosáľová] Etické otázky v reklame citlivých produktov  
Juríková Diana. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Ready made  
Juríková Soňa. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Klimatické charakteristiky a vodná bilancia vybraných lesných vegetačných stupňov v rokoch 2013 – 2017  
Jurky Tomáš. [vedúca bakal. práce Judita Kochjarová] Rozšírenie zástupcov rodu Antennaria (Asteraceae) v slovenskej časti Karpát na základe analýzy herbárových dokladov  
Kačmár Samuel. [vedúci bakal. práce Miroslav Němec] Porovnanie protipožiarnych vlastností rôznych konštrukčných spojov používaných v drevostavbách  
Kadáš Jakub. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Spokojnosť zákazníka vo vybranom podniku  
Kalamárová Petrana. [vedúca bakal. práce Mariana Sedliačiková] Finančná gramotnosť obyvateľstva SR  
Kamasová Lucia. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Analýza uplatňovania koncepcie spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku  
Kamenská Nikola. [vedúci bakal. práce Michal Dzian] Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie  
Kančo Ján. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Výrobná dokumentácia bytového domu panelovej konštrukcie na báze dreva  
Kandrová Dominika. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Hodnotenie kvality vzdelávania na vybraných vysokých školách  
Karlík Miroslav. [vedúci bakal. práce Richard Kminiak] Vplyv materiálových a technologických parametrov na kvalitu vytvoreného povrchu pri frézovaní bukových nábytkárskych prírezov na CNC obrábacom centre  
Kasáč Miroslav. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Analýza lineárneho pohonu  
Kasáčová Nikola. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Inovácie vo vybranom podniku  
Kašiar Milan. [vedúci bakal. práce Marián Homolák] Sledovanie laterálneho pohybu svahovej vody a jeho vývoj pri narušení pôdneho prostredia využitím metódy elektrickej rezistivitnej tomografie (ERT)  
Kašinská Roderika. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Optimalizácia sledovania nákladov pre praktické využitie v podmienkach rozhodovania  
Katreniak Igor. [vedúca bakal. práce Ingrid Belčáková] Analýza dopadov environmentálnych záťaží v okrese Rimavská Sobota  
Katreniaková Katarína. [vedúca bakal. práce Ingrid Belčáková] Environmentálne riziká a ich dopady na životné prostredie v katastri obce Vyšný Skálnik  
Kinčeková Janka. [vedúca bakal. práce Jana Škvareninová] Invázne rastliny - nebezpečenstvo pre ekosystémy chránených území Slovenska  
Kiss Tomáš. [vedúci bakal. práce Dušan Rajský] Preferencia drevín a ich poškodzovanie bobrom vodným na území pozemkového spoločenstva Urbariát Šuľany  
Klapišová Dominika. [vedúca dipl. práce Jarmila Schmidtová] Analýza vybraných ukazovateľov výkonnosti DSP na Slovensku s využitím metód induktívnej štatistiky  
Klement Ivan. Mikrowellentrocknung von Holz
ISBN 3-930084-81-3
 
Klincko Rastislav. [vedúci bakal. práce Miloš Gejdoš] Vývoj cien vybraných sortimentov ihličnatého surového dreva a vývoj trhu s drevom na Slovensku  
Kloknerová Miriama. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Návrh marketingovej komunikácie vo vybranom podniku  
Kmečová Juliana. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Hodnotenie kvality dodávateľov vo vybranej organizácií  
Kmeťová Elena. [vedúca bakal. práce Iveta Mitterová] Posúdenie preventívneho protipožiarneho zabezpečenia vo vybranej prevádzke  
Knapčík Dávid. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Projekt rodinného domu na báze CLT panelov s takmer nulovou spotrebou energie  
Knapek Michal. [vedúca bakal. práce Elena Farkašová] Zviera v interiéri  
Knižka Samuel. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Koberecová Miroslava. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Solitér - nábytok, ktorý je "iný"-  
Kobidová Petronela. [vedúca bakal. práce Andrea Diviaková] Analýza súčasného stavu nelesných biotopov s výskytom vzácnych druhov rastlín  
Kobr Filip. [vedúci bakal. práce Martin Čulík] Bytový dom z CLT panelov  
Kocmanová Lucia. [vedúca bakal. práce Emília Balážová] Nezamestnanosť a inflácia  
Kocoňová Martina. [vedúca bakal. práce Miriam Olšiaková] Neetické aspekty marketingového mixu  
Kochman Pavol. [vedúci dipl. práce Juraj Detvaj] Návrh rekonštrukcie malej piliarskej prevádzky CONSTRUCTOR - EU, s.r.o.  
Kollár Vladimír. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie požiarnych charakteristík textílií na báze prírodných vlákien  
Kollárová Monika. [vedúca bakal. práce Hana Maťová] Priamy predaj  
Kondula Štefan. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] Riešenie krízových situácií na území mesta Poprad  
Konečný Martin. [vedúci bakal. práce Jozef Slugeň] Vplyv štruktúry ťažieb a výskytu kalamít na hospodárske výsledky Mestkých lesov Košice a.s., za obdobie rokov 2007 - 2016  
Konečný Michal. [vedúci bakal. práce Martin Somora] Bývanie v pohybe  
Kopačková Veronika. [vedúci bakal. práce Dušan Rajský] Štúdium pobytových znakov vlka dravého Canis lupus pre odbery vzoriek na parazitologické vyšetrenia v poľovnej oblasti J XXI Čergov  
Korčok Ján. [vedúci bakal. práce Ján Holécy] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v okrese Veľký Krtíš  
Koreňová Ivana. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Analýza inovačných riešení aktívnych a inteligentných obalov  
Koreňová Stanislava. [vedúci bakal. práce Michal Dzian] Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie  
Kormúthová Dominika. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Mykologický kompozitný materiál  
Korytiak Jakub. [vedúci bakal. práce Vladimír Vician] Sovy (Strigiformes) vo vymedzenom území NP Muránska planina  
Kosár Erik. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Riešenie protipožiarnej bezpečnosti kompresorových staníc pre plynovody  
Kostolník Ján. [vedúci bakal. práce Peter Klinga] Distribúcia tetrova hlucháňa v priestore a čase  
Kostolníková Michaela. [vedúci bakal. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov v Českej republike a Rusku z pohľadu veku  
Kostúr Lukáš. [vedúci bakal. práce Ivan Kubovský] Možnosti detekcie vznikajúceho požiaru pomocou termovíznej kamery  
Košík Adam. [vedúci dipl. práce Roman Soyka] Návrh nosnej konštrukcie stanice lanovky  
Koška Matěj. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Projekt rodinného domu stĺpikovej konštrukcie na báze dreva  
Koštová Martina. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Uplatňovanie jednotlivých postupov a metód v plánovaní podniku  
Kotrík Marek. [veúci bakal. práce Karol Ujházy] Zmeny spoločenstiev dubových lesov na andezitoch Pohronského Inovca a Vtáčnika  
Kotúľ Lukáš. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Prehľad technológií pre ťažbu a sústreďovanie dreva v podmienkach LC Oravský Podzámok  
Kotyra Miroslav. [vedúca bakal. práce Eva Mračková] Vyhodnotenie nebezpečenstva výbuchu a požiaru vo vybranom technologickom procese  
Kováč Lukáš. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Vývoj populácie lykokaza jaseňového v rokoch 2016-2017 na LS Svinica (OZ Košice)  
Kováč Peter. [vedúca bakal. práce Blanka Giertliová] Obežný majetok podniku  
Kováčik Adrián. [vedúca bakal. práce Alena Rohanová] Kovové dosky s prelisovanými tŕnmi v konštrukčných prvkoch z buka  
Kováčik Michal. [vedúci bakal. práce Pavol Hlaváč] Nové spôsoby ochrany ihličnatých sadeníc pred poškodením tvrdoňom smrekovým  
Kováčová Dóra. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný projekt na nákup a zavedenie laserového zariadenia pre rozvoj start-up podnikania  
Kovaľ Ľuboš. [vedúca dipl. práce Gabriela Slabejová] Fyzikálno-mechanické vlastnosti olejových povrchových úprav termodreva  
Kovaľová Patrícia. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie požiarnych charakteristík textílií na báze chemických vlákien  
Koza Marek. [vedúci bakal. práce Peter Fleischer] Vplyv stavu lesa a bioklimatických pomerov na veľkosť populácie podkôrneho hmyzu  
Králiková Nikola. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Sociálno-ekonomické faktory trendov životného štýlu v regióne Novohrad  
Krčmárik Jozef. [vedúca bakal. práce Daniela Kalincová] Kontrola koncentrácie čistiacej emulzie na čistenie zlievárenského náradia v ultrazvukovej práčke  
Krettová Simona. [vedúci bakal. práce Ondrej Remeň] Manažment procesov výrobných podnikov  
Krivošek Viktor. [vedúci bakal. práce Pavol Sedlák] Návrh energeticky pasívneho domu stĺpikovým systémom  
Krnáčová Jana. [vedúca bakal. práce Mária Moresová] Podnikanie žien na Slovensku  
Kršiak Marek. [vedúci bakal. práce Ivan Lukáčik] Rastové charakteristiky a premenlivosť prirodzených populácií jelše lepkavej ( Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) v Lučeneckej kotline, časť Jelšovská pahorkatina  
Krššák Miloš. [ vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum preferencií spotrebiteľov v oblasti drevostavieb  
Kubíková Dominika. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Vnímanie cashback systému zákazníkmi na Slovensku ako inovatívneho podnikateľského modelu  
Kubiš Martin. [vedúci dipl. práce Ivan Ružiak] Štúdium procesu horenia borovicového dreva zaťaženého radiačným zdrojom v radiálnom a axiálnom smere  
Kubovský Matúš. [vedúci bakal. práce Ľuboš Krišťák] Detekcia požiaru pomocou líniových teplotných hlásičov a nasávacích systémov  
Kučera Peter. [vedúci bakal. práce Vladimír Štollmann] Lesné železnice na Slovensku - [H]istória Hriňovskej lesnej železnice  
Kukuľová Veronika. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému vo výrobnom podniku  
Kulas Matej. [vedúci bakal. práce Peter Fleischer] Škody spôsobené zverou na mladých lesných porastoch po vetrových kalamitách  
Kulich Jakub. [vedúci bakal. práce Marek Potkány] Analýza nákladov z pohľadu kapacitného členenia vo vybranom podniku  
Kuloštiak Pavol. [vedúci bakal. práce Ivan Chromek] Alternatívy výstoja a výzbroje pre zasahové družstvo a jednotlivca DHZO  
Kuňak Ján. [vedúci dipl. práce Juraj Detvaj] Stanovenie statických charakteristík dutých BK stĺpov obsahujúcich vybrané znaky dreva  
Kuniak Dávid. [vedúci bakal. práce Dušan Rajský] Škrkavky – parazitárna choroba zveri so zameraním na kormorána veľkého Phalacrocorax carbo  
Kupcová Lucia. [vedúci bakal. práce Miroslav Stanovský] Výsledky obhospodarovania raticovej zveri v PR Suchánska dolina, návrhy na zlepšenie súčasného stavu  
Kurek Lukáš. [vedúca dipl. práce Anna Danihelová] Protipožiarna bezpečnosť a absorpcia zvuku sadrokartónovej dosky stavebnej a protipožiarnej  
Kusá Zora. [vedúci bakal. práce Marián Ihring] Ušiak  
Kuseinová Darina. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Prieskum neetického správania sa vybranej spoločnosti vo vzťahu k zákazníkom  
Kutliaková Denisa. [vedúci bakal. práce Martin Lieskovský] Dražby dreva a ich perspektívy v obchode s drevom  
Lacena Boris. [vedúci dipl. práce Iveta Mitterová] Vplyv povrchovej úpravy drevného materiálu na rozvoj požiaru  
Lacková Patrícia. [vedúca bakal. práce Erika Loučanová] Crowdfunding ako inovatívny spôsob financovania inovačných projektov  
Lacková Paulína. [vedúca bakal. práce Iveta Mitterová] Posúdenie požiarneho nebezpečenstva a stavu preventívneho zabezpečenia vo vybranej prevádzke  
Ľalíková Eva. [vedúci dipl. práce Marek Čiliak] Vplyv veku a drevinovej skladby lesných porastov Poľany na malakocenózy  
Lalíková Katarína. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Návrh inovácie vo vybranom podniku  
Lamperová Anna. [vedúci bakal. práce Miroslav Dado] Meranie hmotnostnej koncentrácie drevného prachu generovaného v pracovnom ovzduší pri brúsení dreva  
Laššáková Denisa. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Psychologické faktory pôsobiace na vnímanie finančných a nefinančných prínosov a bariér kontrolingu v podniku v kontexte interných záujmových skupín (s dôrazom na vlastníkov podniku)  
Lazurová Nikola. [vedúca bakal. práce Katarína Boborová] Pôvodné umenie Slovenska  
Ledecký Dávid. [vedúca bakal. práce Eva Mračková] Použitie vody ako hasiaceho média  
Ličková Michaela Bianka. [vedúci bakal. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov v Českej republike a Číne z pohľadu pohlavia  
Lietavec Michal. [vedúci bakal. práce Pavol Sedlák] Návrh vysokoizolovaného rodinného domu stĺpikovým systemom a návrh spôsobu vykurovania  
Lindák Lukáš. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Aktivizácia škodlivých činiteľov po vetrovej kalamite - riziká a protiopatrenia  
Linder Martin. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Možnosti rozšírenia použiteľnosti pracovného príslušenstva stavebnicového systému VARI  
Lipnický Marek. [vedúci bakal. práce Jozef Krilek] Zvýšenie bezpečnosti hriadeľa volantu na osobnom motorovom vozidle  
Lipoldová Martina. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Porovnanie vybraných antropometrických rozmerov dospelej populácie na Slovensku a v Českej republike  
Lišivka Martin. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Lorinc Ľuboš. [vedúci bakal. práce Miloš Hitka] Vnímanie podnikovej kultúry zamestnancami slovenských podnikov  
Lupták Maroš. [vedúci bakal. práce Tomáš Lepeška] Vybrané environmentálne problémy urbánnych povodí: prípadová štúdia územia Zvolen - Sekier  
Luptáková Katarína. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Koncepcia spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku  
Macáková Kristína. [vedúca bakal. práce Katarína Marcineková] Ukazovatele merania výkonnosti podnikových procesov  
Mácel Peter. [vedúci bakal. práce Ján Melicherčík] Využitie energie vody v mikrovodných generátoroch  
Macíková Nikola. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie plastov používaných v stavebníctve metódami termickej analýzy  
Mačák Tomáš. [vedúca dipl. práce Nadežda Langová] Mechanické vlastnosti rohových nábytkových spojov pomocou konfirmátov  
Madaj Matúš. [vedúci bakal. práce Milan Saniga] Štruktúra jedľovo-bukového porastu vo fáze prebudovy na viacvrstvovú štruktúru  
Machava Marek. [vedúca bakal. práce Elena Pivarčiová] Využitie kvadrokoptéry na snímanie prostredia  
Majdanová Linda. [vedúci dipl. práce Vladimír Kunca] Ekológia a druhová diverzita drevoosídľujúcich húb pralesovitého spoločenstva Dolný Chlm v Kremnických vrchoch  
Majer Michal. [vedúci bakal. práce Marián Kučera] Koncepčný návrh riešenia merania množstva kameňouhoľnej smoly v tavných nádržiach  
Majerská Petra. [vedúca bakal. práce Iveta Hajdúchová] Dlhodobý majetok - účtovanie o dlhodobom majetku  
Makovínyová Katarína. [vedúca bakal. práce Andrea Sujová] Manažment strategických zmien v podniku  
Maľcovský Jakub. [vedúca dipl. práce Katarína Dúbravská] Hodnotenie konštrukcií z krížom lepeného dreva na účinky požiaru  
Mančák Filip. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému v drevárskom podniku  
Marcin Patrik. [vedúci bakal. práce Karol Ujházy] Fytoindikácia vegetačnej stupňovitosti v Belianskych Tatrách  
Marcinčinová Simona. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Porovnanie trhového prostredia krajín V4  
Marčok Michal. [vedúci bakal. práce Ján Holécy] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v regióne Horehronia  
Marek Peter. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Analýza závodu z pohľadu využitia a predaja drevnej suroviny  
Marko Jaroslav. [vedúci bakal. práce Jaroslav Rašner] Logistický systém podniku DHL  
Marková Zuzana. [vedúca dipl. práce Zuzana Gallayová] Zhodnotenie potenciálu vytvorenia komunitných záhrad na území mesta Zvolen  
Maro Ján. [vedúca bakal. práce Elena Pivarčiová] Ovládanie modelu robotického ramena pomocou gest  
Martínek Karel. [vedúci bakal. práce Roman Soyka] Návrh nosného systému domu stĺpikovej konštrukcie hrúbky 140 mm  
Martinková Veronika. [vedúca bakal. práce Jarmila Klementová] Vplyv prvkov makroprostredia na životnú úroveň v regióne Poltár  
Marton Adam. [vedúca bakal. práce Zuzana Dobšinská] Analýza legislatívnych zmien dane z lesných pozemkov v Slovenskej republike  
Maszticsová Martina. [vedúca bakal. práce Zuzana Tončíková] Minimálne bývanie pre maximálnu rodinu  
Medveďová Lucia. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Jednoduchá spoločnosť na akcie  
Melicherčíková Monika. [vedúci bakal. práce Samuel Šimo-Svrček] Zelený spotrebiteľ  
Melišek Tomáš. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému v drevárskom podniku  
Melišík Matej. [vedúca bakal. práce Tatiana Hýrošová] Analýza energetickej hospodárnosti drevených stavieb s využitím štatistických metód  
Melkusová Veronika. [vedúca bakal. práce Jarmila Klementová] Vplyv prvkov makroprostredia na životnú úroveň vo vybranom regióne  
Mendel Michal. [vedúci bakal. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie ochranných a obranných opatrení proti škodám jeleňou zverou na území poľovného revíru Tužina - Kľačno  
Meňušová Kristína. [vedúci bakal. práce Miloš Hitka] Motivácia zamestnancov  
Mercellová Michaela Rebeka. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Nábytok pre "E-bay"  
Mesarkinová Katarína. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Porovnanie motivačných faktorov v malých, stredných a veľkých podnikoch v rokoch 2017 a 2018  
Mesíčková Terézia. [vedúci bakal. práce Igor Gallay] Modelovanie prírodných hazardov v prostredí GIS so zameraním na modelovanie povodní v povodí Rimavice (po obec Utekáč)  
Mesík Matúš. [vedúci bakal. práce Patrik Aláč] Logistika a logistické ukazovatele  
Mesíková Simona. [vedúci bakal. práce Patrik Aláč] Rozhodovanie a logistika v obstarávaní  
Meško Roman. [vedúci bakal. práce Josef Drábek] Efektívnosť investicií v OPL  
Mihálik Tomáš. [vedúci dipl. práce Miroslav Němec] Porovnanie protipožiarnych a akustických vlastností recyklovaných izolačných materiálov  
Mihálik Zdenko. [vedúci bakal. práce Milan Saniga] Vplyv rôzneho druhu a stupňa prebierky na štruktúru bukových porastov  
Michale Radoslav. [vedúci bakal. práce Ivan Lukáčik] Rozšírenie a rastové charakteristiky tisa obyčajného (Taxus baccata L.) v Kšinianskej kotline,časť Rokoš  
Mikler Christian. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Hodnotenie konkurencieschopnosti produktovej inovácie  
Miklianová Iveta. [vedúci bakal. práce Vladimír Štollmann] Splavovanie dreva a jeho vplyv na súčasné spôsoby transportu dreva  
Miksai Filip. [vedúca bakal. práce Eva Výbohová] Zlúčeniny dusíka z hľadiska ich toxicity a horľavosti  
Mistríková Michaela. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Návrh komunikačnej politiky vybraného podniku  
Mlynarczyková Simona. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] USAR team - možnosti jeho budovania v podmienkach SR  
Mlynáriková Alexandra. [vedúca dipl. práce Jarmila Klementová] Uplatnenie logistiky pre riešenie skladového hospodárstva  
Modrovič Roland. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Prehľad malej mechanizácie pre sústreďovanie dreva vhodnej pre malých vlastníkov lesa  
Mojžiš Ján. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Moravčíková Elena. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Implementácia procesne orientovaného manažérstva kvality vo vybranom podniku  
Moravčíková Nikola. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Implementácia procesne orientovaného manažérstva kvality vo vybranom podniku  
Mosnár Juraj. [vedúci bakal. práce Ivan Klement] Sušenie smrekového a jedľového dreva  
Mošať Drahomír. [vedúca bakal. práce Anna Danihelová] Tradičné a nové tepelnoizolačné materiály z pohľadu požiarnej prevencie a zvukovej izolácie  
Mrenica Martin. [vedúca bakal. práce Anna Dovčíková] Zodpovednosť v obchodných záväzkových vzťahoch - internetový obchod  
Mudrák Jakub. [vedúca dipl. práce Zuzana Tončíková] Ne/obmedzené možnosti-  
Mudrý Matúš. [vedúca dipl. práce Tatiana Bubeníková] Charakteristika prchavých organických zlúčenín vznikajúcich pri termickej degradácii polymérnych materiálov  
Murtinová Veronika. [vedúca bakal. práce Zuzana Gallayová] Zhodnotenie zmien využitia zeme v k. ú. Čerenčany po roku 1989  
Muskurišin Erik. [vedúci bakal. práce Pavol Hlaváč] Analýza a kvantifikácia príčin lesných požiarov na modelovom území OR HaZZ Humenné  
Nagy Adrián. [vedúci bakal. práce Mikuláš Šupín] Reklama na internete  
Nemčok Juraj Gregor. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Anatomická štúdia tropických drevín využívaných v konštrukciách drevostavieb  
Nemergut Lukáš. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Vplyv vysokoteplotnej úpravy na mechanické vlastnosti bukového dreva  
Nesnadný Martin. [vedúci bakal. práce Jozef Slugeň] Stroje a mechanizácia využívaná pri obhospodárovaní borovicových porastov na viatych pieskoch  
Noskovič Martin. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Hodnotenie vlastností požiarnych uzáverov z hľadiska zabránenia šíreniu požiaru  
Novodomcová Terézia. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Enviromentálne stratégie spoločností  
Novotný Anton. [vedúca bakal. práce Nadežda Langová] Využitie preglejky Decoply v konštrukcii nábytku  
Ňuňuk Peter. [vedúci bakal. práce Pavol Sedlák] Vplyv vzduchotesnosti obvodových konštrukcií rodinného domu na potrebu energie na vykurovanie  
Ňuňuková Miroslava. [vedúci dipl. práce Ján Parobek] Analýza marketingového prostredia pre vybraný podnik  
Obšitoš Marek. [vedúci bakal. práce Martin Kubov] Mŕtve drevo a jeho vplyv na zdravotný stav vybraných lesných porastov LS Slanec  
Okšová Barbora. [vedúca bakal. práce Eliška Belaňová] Vybrané analýzy manažmentu náučného chodníka "Známa - Neznáma" v k. ú. mesta Ružomberok  
Omastová Michaela. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Návrh zlepšenia štatistického riadenia výrobných procesov v spoločnosti Burgmaier P.S. s.r.o.  
Ondrášek Denis. [vedúci dipl. práce Pavol Sedlák] Návrh a posúdenie atypickej obytnej budovy drevenej konštrukcie s vysokoizolovaným obvodovým plášťom  
Ondrejka Pavol. [vedsúci bakal. práce Ján Melicherčík] Meranie 3D teplotných polí pri konvekci[í]  
Oravec Peter. [veúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia logistického systému  
Ovád Marek. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vencurik] Analýza štruktúry a regeneračných procesov zmiešaného porastu (objekt Pro Silva)  
Ozsvaldová Michaela. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Analýza procesného riadenia výroby v spoločnosti Burgmaier P.S. s.r.o.  
Palčisko Ján. [vedúca dipl. práce Denisa Lizoňová] Návrh a konštrukčné riešenie kuchynského nábytkového prvku  
Palíková Jana. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Súčasný stav uplatňovania koncepcie spoločenskej zodpovednosti v podnikoch v SR  
Paľková Ivana. [vedúca bakal. práce Andrea Sujová] Metódy a nástroje hodnotenia účinkov zmien v podniku  
Palovič Martin. [vedúca bakal. práce Zuzana Dobšinská] Prípadová štúdia implementácie daňovej povinnosti pri dani z lesných pozemkov  
Parobek Milan. [vedúca bakal. práce Zuzana Brodnianská] Návrh systému pre využívanie sivej vody v obytných budovách  
Paukner Filip. [vedúci bakal. práce Martin Čulík] Radový dom - stĺpiková drevostavba  
Pavle Matúš. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Interakcia včely medonosnej s lesným prostredím  
Pavlíková Henrieta. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Analýza odchýlok ako nástroj kontroly nákladov podniku  
Pavlovská Veronika. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Psychologické faktory pôsobiace na vnímanie finančných a nefinančných prínosov a bariér kontrolingu v podniku v kontexte interných záujmových skupín (s dôrazom na manažérov)  
Perháč Jozef. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Vybrané vlastnosti povrchovej úpravy tepelne upraveného dreva  
Pešatová Viera. [vedúca bakal. práce Iveta Hajdúchová] Finančný kontroling podnikov hospodáriacich na lesnej pôde  
Petríková Iveta. [vedúci bakal. práce Miroslav Vanek] Hmotnostná aktivita Cs-137 v plodoch Vaccinium myrtillus  
Petrovič Marek. [vedúci bakal. práce Miroslav Stanovský] Využitie anglických a kontinentálnych stavačov v súčasnom poľovníctve Slovenska  
Petříková Nikola. [vedúca bakal. práce Denisa Lizoňová] Riešenie verejného interiéru obradnej miestnosti  
Piliarová Nikola. [vedúci bakal. práce Ľubomír Bútora] Zhodnotenie výsledkov dosiahnutých v chove raticovej zveri v okrese Veľký Krtíš  
Pintér Patrik. [vedúci bakal. práce Radovan Hilbert] Prístupy k zvyšovaniu odolnosti Slovenska voči dopadom klimatickej zmeny  
Pišky Patrik. [vedúci bakal. práce Richard Hnilica] Multikriteriálna analýza pracovného prostredia na vybranej pracovnej pozícii  
Pivovar Matúš. [vedúci bakal. práce Julián Tomaštík ml.] Možnosti využitia údajov satelitného systému Sentinel 2 v lesníctve  
Plško Michal. [vedúci dipl. práce Ivan Klement] Šúverenie bukových prírezov po sušení vo firme Bučina DDD, spol. s r. o. Zvolen  
Plučinský Ľubomír. [vedúci dipl. práce Michal Wiezik] Diferenciácia spoločenstiev mravcov vo vzťahu k lesným disturbanciám  
Podhora Šimon. [vedúca bakal. práce Katarína Střelcová] Fenologické prejavy vybraných druhov sťahovavých vtákov na strednom Slovensku v rokoch 2016 a 2017  
Pohorelcová Michaela. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Využitie vybraných metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality vo vybranom podniku  
Polák Michal. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Zisťovanie príčin vzniku požiarov spôsobených elektroinštaláciou  
Pondelík Marek. [vedúci bakal. práce Martin Mokroš] Identifikácia zmien terénu pomocou leteckej fotogrametrie s použitím diaľkovo ovládaného leteckého systému  
Ponická Katarína. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Kalkulácia životného cyklu a jej praktické uplatnenie vo vybranom podniku  
Popjak Kristián. [vedúci bakal. práce Michal Bugala] Rastový potenciál a premenlivosť rastových vlastností prirodzených populácií jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v oblasti Čergova  
Popovič Marián. [vedúci bakal. práce Michal Bugala] Rastové vlastnosti a rastový potenciál prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v oblasti Štiavnických vrchov  
Porada Tomáš. [vedúci dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie vybraných druhov drevín z protipožiarneho hľadiska  
Potančoková Magdaléna. [vedúca dipl. práce Ľubica Simanová] Reinžiniering výrobných procesov a jeho vplyv na výkonnosť drevospracujúceho podniku  
Priadka Dalibor. [vedúci bakal. práce Ľubomír Javorek] Používanie stavebnicových prípravkov v technickej praxi  
Priadková Lucia. [vedúca dipl. práce Hana Maťová] Zelený spotrebiteľ  
Prokop Štefan. [vedúci bakal. práce Marián Homolák] Limnokvarcity ako pôdotvorný substrát lesných pôd z pohľadu fyzikálnych a chemických vlastností  
Pruszkay Marek. [vedúca bakal. práce Mária Vlčková] Možnosti lesníckych opatrení v ochrane pred povodňami  
Pupavová Veronika. [vedúci bakal. práce Ján Parobek] Aktívne a inteligentné obaly a ich vplyv na zákazníkov  
Rácz Daniel. [vedúci bakal. práce Miroslav Stanovský] Analýza populačnej dynamiky diviačej zveri vo vybraných poľovníckych subjektoch okresu Trebišov  
Račko Martin. [vedúca bakal. práce Zuzana Allmanová] Erózia brehov vodných tokov a možnosti jej kvantifikácie  
Rajštaterová Martina. [vedúci dipl. práce Martin Čulík] Rezonančné drevo vo výrobe klavírov a hodnotenie kritérií jeho kvality  
Randa Marek. [vedúci bakal. práce Peter Garaj] Zhodnotenie poľovníckeho obhospodarovania jelenej zveri na Slovensku v rokoch 2011 - 2015  
Rapčanová Marta. [vedúci bakal. práce Ján Lichý] Dlhopisy ako zdroj financovania podniku  
Ratulovský Peter. [vedúca bakal. práce Andrea Diviaková] Funkcie vegetácie a vplyv prírodných a antropogénnych hrozieb na kvalitu a kvantitu vodných zdrojov  
Ravasová Ivana. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] Hasičský záchranný zbor a jeho postavenie v Integrovanom záchrannom systéme SR  
Raždík Stanislav. [vedúci bakal. práce Peter Jaloviar] Početnosť a výšková štruktúra prirodzenej obnovy tisa obyčajného v lokalite Lackov grúň  
Reisenauer Ondrej. [vedúca dipl. práce Mária Šmidriaková] Posudzovanie emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva  
Rekemová Denisa. [vedúca bakal. práce Zuzana Gallayová] Zmeny využitia zeme Dubnice nad Váhom po roku 1950  
Remeta Martin. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Požiarna bezpečnosť cestných tunelov  
Repická Dominika. [vedúca bakal. práce Emília Balážová] Náklady a výnosy podniku  
Ridzoň Matej. [vedúca bakal. práce Andrea Majlingová] Riešenie krízových situácií spojených so zosuvmi pôdy  
Ridzoň Michal. [vedúci bakal. práce Ivan Klement] Proces zamŕzania a rozmrazovania dreva  
Rišová Nikola. [vedúca dipl. práce Iveta Melicherčíková] Vplyv rôznorodosti kultúr na zariadenie interiéru  
Rosa Radovan. [vedúci dipl. práce Rastislav Igaz] Zmena tepelnej vodivosti drevovláknitých materiálov spôsobená termickou degradáciou  
Roško Ján. [vedúci bakal. práce Vladimír Štollmann] Význam diela profesora P. Roška pre lesnícke technické disciplíny  
Rovňan Marek. [vedúci bakal. práce Peter Fleischer] Odhad veľkosti populácie lykožrúta smrekového pomocou fenologických modelov  
Ručková Dominika. [vedúca dipl. práce Zuzana Vidholdová] Vplyv degradácie dreva celulózovornou hubou na jeho fyzikálno-tepelné vlastnosti  
Ružičková Simona. [vedúca bakal. práce Zuzana Gallayová] Zmeny využitia zeme po roku 1945 k. ú. Pohronská Polhora  
Rybár Andrej. [vedúci bakal. práce Vladimír Kunca] Diverzita ektomykoríznych makromycét v zoskupeniach introdukovaných drevín Arboréta Borová hora  
Rybár Jerguš. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vencurik] Perspektíva a rast podsadieb lesných drevín  
Rybárová Michaela. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Geotextílie a ich hodnotenie z hľadiska zapáliteľnosti  
Rybošová Katarína. [vedúca bakal. práce Emília Balážová] Základné makroekonomické ukazovatele  
Rybošová Lucia. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Spokojnosť a lojalita zákazníka vo vybranom podniku  
Sabanoš Matej. [vedúci bakal. práce Peter Lešo] Analýza výsledkov dosiahnutých v chove jelenej zveri v režijných poľovných revíroch Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Vranov nad Topľou v poľovníckych sezónach 2012/2013 – 2016/2017  
Sakál Radovan. [vedúci bakal. práce Peter Fleischer] Porovnanie atraktivity lapačov na krasone rodu Agrilus v rôznych ekologických podmienkach  
Santorisová Bianka. [vedúca dipl. práce Tatiana Bubeníková] Charakteristika prchavých organických zlúčenín vznikajúcich pri termickej degradácii polymérnych materiálov  
Sedlák Patrik. [vedúci bakal. práce Milan Kodrík] Statická stabilita dubových porastov a aktivizácia podkôrnika dubového po kalamitách na OZ Košice  
Sedliačiková Mariana. [rec. Iveta Hajdúchová, Katarína Vavrová] Finančné účtovníctvo
ISBN 978-80-228-3057-7
 
Sedmáková Lenka. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Analýza nákladov na kvalitu vo vybranom podniku  
Sekerák Richard. [vedúci bakal. práce Marián Ihring] Nábytok do slovenskej reštaurácie (anti McDonald)  
Schiffer Ivan. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Programovanie frekvenčného meniča  
Schimo Róbert. [vedúca dipl. práce Danica Kačíková] Charakteristika termickej degradácie expandovaného polystyrénu metódami termickej analýzy  
Silná Eleonóra. [vedúci bakal. práce Daniel Halaj] Marketingová stratégia vybraného podniku  
Sitárčiková Monika. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Finančné a nefinančné prínosy kontrolingu  
Sitová Monika. [vedúca dipl. práce Andrea Sujová] Analýza silového poľa a jeho optimalizácia v manažmente zmeny  
Sivčák Henrik. [vedúci bakal. práce Martin Čulík] Špecifická technologická úprava elektrickej gitary a jej vplyv na vibrácie častí nástroja  
Skalošová Diana. [vedúca dipl. práce Silvia Lorincová] Vnímanie podnikovej kultúry z hľadiska socio-demografických charakteristík respondentov  
Skasko František. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Možnosti aplikovania analytických metód pri zisťovaní príčin vzniku požiarov  
Sklenárová Silvia. [vedúca bakal. práce Jarmila Klementová] Kvalita v podnikoch služieb  
Slančíková Daniela. [vedúci bakal. práce Patrik Aláč] Optimalizácia rozhodovacích problémov v procese obstarávania  
Slanec Róbert. [vedúca bakal. práce Petra Lesníková] Tvorba podnikateľského plánu  
Slašťan Marek. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Meranie blahobytu alternatívnymi ukazovateľmi  
Sláviková Michaela. [vedúca bakal. práce Dagmar Samešová] Vplyv starých skládok Predajná I a II na životné prostredie  
Slíž Filip. [vedúca bakal. práce Iveta Čabalová] Charakterizácia nebezpečenstva vybraných splodín horenia na báze uhlíka  
Slobodníková Bianka. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný projekt podporujúci trvalo udržateľný rozvoj  
Slováčková Barbora. [vedúci dipl. práce Richard Hrčka] Netradičné faktory ovplyvňujúce meranie tepelných vlastností dreva  
Sluka Pavel. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Aplikácia výpočtu síl a prostriedkov pri požiari veľkokapacitnej nádrže s benzínom  
Smák Michal. [vedúci bakal. práce Róbert Sedmák] Analýza a plánovanie rekonštrukcií smrekových porastov  
Smatana Kristián. [vedúci bakal. práce Ľubomír Bútora] Zhodnotenie chovu a lovu zveri v okrese Zvolen za poľovnícku sezónu 2016/2017  
Smelá Žaneta. [vedúca bakal. práce Martina Nosáľová] Etické otázky v reklame určenej deťom  
Smolár Marián. [vedúci bakal. práce Ivan Repáč] Reakcia sadeníc lesných drevín na stres zo sucha  
Smolárová Miroslava. [vedúci bakal. práce Miroslav Němec] Vplyv vonkajších podmienok na lesné požiare  
Smreková Vanda. [vedúca dipl. práce Zuzana Tončíková] Biofília v priestore  
Smutná Anežka. [vedúci bakal. práce Ján Holécy] Zhodnotenie možností a finančnej podpory projektov využívania biomasy pre energetické účely na Slovensku  
Snopko Tomáš. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovácie zdieľanej ekonomiky na Slovensku  
Soták Pavol. [vedúci bakal. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie ochranných a obranných opatrení proti škodám raticovou zverou na LS Svinica OZ Košice  
Sovič Adrián. [vedúca bakal. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie termoomietky pre potreby protipožiarnej ochrany a bezpečnosti  
Sovík Juraj. [vedúca bakal. práce Nadežda Langová] Konštrukčný návrh transformovateľného nábytku  
Srnčíková Alžbeta. [vedúca dipl. práce Zuzana Gallayová] Zhodnotenie stavu turistických chodníkov v západnej časti CHKO- BR Poľana  
Stanko Dávid. [vedúci bakal. práce Daniel Kurjak] Charakteristiky vodivých pletív v súvislosti s odolnosťou voči suchu  
Stanková Ivana. [vedúci bakal. práce Daniel Halaj] Využitie udržateľného marketingu pre budovanie pozitívneho image lesného podniku  
Stašák Roman. [vedúca bakal. práce Mária Vlčková] Riziko vzniku pracovného úrazu v lesníctve  
Staviarský Mário. [vedúci dipl. práce Igor Gallay] Modelovanie prírodných hazardov v prostredí GIS so zameraním na modelovanie povodní v povodí Rimavice (po obec Utekáč)  
Stehlík Štefan. [vedúca bakal. práce Daniela Kalincová] Zvyšovanie životnosti funkčných plôch nástrojov mulčovača technológiou navárania  
Struhár Kristián. [vedúca bakal. práce Ľudmila Tereňová] Návrh adekvátnej únikovej cesty zo stavby na bývanie a ubytovanie skupiny B  
Struharňanský Milan. [vedúca bakal. práce Mária Vlčková] Analýza pracovných úrazov v OZ Žilina  
Stupár Martin. [vedúci bakal. práce Rastislav Igaz] Cisternové automobilové striekačky v HaZZ  
Sukeľ Marián. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Možnosti aplikovania analytických metód pri zisťovaní príčin vzniku požiarov  
Sumrák Filip. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Logistika vo výrobe  
Supuková Zuzana. [vedúca bakal. práce Silvia Lorincová] Podniková kultúra v malých, stredných a veľkých podnikoch na Slovensku  
Surmaj Maroš. [vedúci bakal. práce Tibor Lebocký] Analýza výšky škôd spôsobovaných zverou a výšky škôd spôsobených na zveri  
Surová Natália. [vedúci bakal. práce Martin Somora] Bývanie v pohybe  
Svorad Martin. [vedúci bakal. práce Mikuláš Šupín] Marketingové analýzy vo vybranom podniku  
Sýkorová Lenka. [vedúci bakal. práce Daniel Halaj] Využitie networkingu vo vybraných lesných podnikoch  
Sýkorová Zuzana. [vedúci dipl. práce Andrej Jankech] Analýza financovania vysokoškolského vzdelávania v SR a ČR  
Szekeres Pál. [vedúci bakal. práce Peter Lešo] Ekológia, ochrana a umelý odchov jarabice poľnej  
Šajtroch Jakub. [vedúca dipl. práce Martina Nosáľová] Vnímanie funkcií inteligentných a aktívnych obalov  
Šálka Mário. [vedúci dipl. práce Martin Čulík] Vzduchová nepriezvučnosť deliacich stien na báze dreva  
Šalková Ivana. [vedúci dipl. práce Ivan Kubovský] Monitorovanie požiaru spôsobeného elektrickým spotrebičom s využitím termovíznej kamery  
Šamajová Veronika. [vedúci bakal. práce Karol Kočík] Zhodnotenie záťaže poľnohospodárskej pôdy vybranými rizikovými prvkami  
Šándor Robert. [vedúci dipl. práce Vladislav Kaputa] Zhodnotenie trhového prostredia a medzinárodných aktivít Číny  
Ševčíková Tereza. [vedúca bakal. práce Nadežda Langová] Návrh zariadenia pre kancelársky priestor  
Ševčíková Terézia. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Benchmarkingové porovnávanie inovácií vo vybranom podniku  
Šiket Benjamín. [vedúca bakal. práce Silvia Lorincová] Porovnanie vnímania podnikovej kultúry z pohľadu vzdelania  
Šimeková Veronika. [vedúca dipl práce Miroslava Triznová] Návrh marketingového mixu pre vybranú spoločnosť  
Šimiak Martin. [vedúca bakal. práce Katarína Dúbravská] Protipožiarna bezpečnosť lakovní  
Šimonffyová Marcela. [vedúca bakal. práce Zuzana Tončíková] Experimentálny interiér z odpadu  
Šimonová Adriána. [vedúca bakal. práce Anna Dovčíková] Zodpovednosť v obchodných záväzkových vzťahoch  
Šípka Dominik. [vedúci bakal. práce Michal Ferenčík] Porovnanie vhodnosti použitia rôznych typov čelných nakladačov na manipulačno - expedičných skladoch na území OZ Žilina  
Šišmiš Martin. [vedúci bakal. práce Ján Kováč] Hluk motorových reťazových píl  
Škanderová Terézia. [vedúci bakal. práce Ľubomír Bútora] Sliediče, história chovu a ich význam v súčasnom poľovníctve  
Škoda Michal. [vedúci bakal. práce Rastislav Igaz] Tepelnotechnické a ekonomické zhodnotenie drevostavebných konštrukcií pre energeticky efektívnu výstavbu  
Škorecová Veronika. [vedúci dipl. práce Peter Polakovič] Hodnotenie pripravenosti vybraných DHZO pri úniku ropnej látky  
Škovran Peter. [vedúci dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie požiarnotechnických vlastností vybraných tepelnoizolačných materiálov  
Škultéty Andrej. [vedúca bakal. práce Mária Hrčková] Analýza zmien farby dreva po vybraných procesoch spracovania  
Škultétyová Monika. [vedúci dipl. práce Marek Potkány] Využitie sadzieb strojových hodín v kalkuláciách  
Šlechtová Nicole. [vedúca bakal. práce Mariana Sedliačiková] Plánovanie osobných a rodinných financií  
Šluchová Lenka. [vedúca bakal. práce Miroslava Triznová] Vnímanie ekologických značiek na Slovensku  
Šovčík Jakub. [vedúca bakal. práce Zuzana Vidholdová] Analýza skutkového stavu drevených konštrukcií v kostole sv. -  
Špirko Samuel. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vencurik] Pestovanie semenáčikov smreka na rôznych typoch substrátov v lesnej škôlke  
Špureková Viera. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Environmentálne vplyvy použitia penových hasiacich látok  
Štefanka Patrik. [vedúca bakal. práce Judita Kochjarová] Rozdiely vo floristickom zložení lesných porastov Slovenského stredohoria na príklade vybraných lokalít v pohoriach Vtáčnik, Žiar a Štiavnické vrchy  
Štompf Patrik. [vedúci bakal. práce Stanislav Jochim] Projekt rodinného domu panelovej konštrukcie na báze dreva  
Štubňa Juraj. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Tesársky spoj s využitím samosvorného rybinového čapu  
Štulrajterová Martina. [vedúci bakal. práce Marek Potkány] Zhodnotenie portfólia poskytovaných služieb v podmienkach vybraného autorizovaného predajcu vozidiel  
Šuba Radovan. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Vyhodnotenie dolnej medze výbušnosti drevných prachov exotických drevín  
Šufliarska Martina. [vedúci bakal. práce Pavol Gejdoš] Ľudský faktor v manažérstve kvality  
Šulek Denis. [vedúci bakal. práce Štefan Barcík] Prevádzka kmeňových pásových píl verzus kvalita produkcie  
Šup Michal. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Návrh zlepšenia procesného riadenia vo výrobnej prevádzke spoločnosti KIA Motors Slovakia, a.s. Žilina  
Šuťák Martin. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Numerické predpovedné modely počasia v lesníckej praxi  
Švantnerová Veronika. [vedúca bakal. práce Iveta Hajdúchová] Možnosti implementácie finančného kontrolingu v podnikoch LH  
Taitl Jan. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Bungalov - [B]ezbariérová koncepcia  
Tatárik Jozef. [vedúca dipl. práce Alena Rohanová] Pružnostné charakteristiky konštrukčného dreva zo smrekovca (Larix decidua)  
Tatarková Barbora. [vedúci dipl. práce Stanislav Jochim] Vplyv aplikácie termodreva na vlastnosti drevených okien  
Tatarkovič Jakub. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Vplyv technického riešenia voči rozšíreniu požiaru vo výrobnej stavbe  
Tekauer Lukáš. [vedúci bakal. práce Ivan Kubovský] Návrh systému EPS a EZS do vybraného objektu  
Terkanič Branislav. [vedúci bakal. práce Martin Korňan] Rehabilitácia a chov živočíchov v rehabilitačných staniciach na Slovensku  
Tesár Andrej. [vedúci bakal. práce Miroslav Kardoš] Digitálne letecké meračské kamery  
Tinka Tibor. [vedúci bakal. práce Ivan Lukáčik] Rozšírenie a rastové charakteristiky prirodzených populácií jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v Bielokarpatskom podhorí  
Tiňo Ján. [vedúci bakal. práce Juraj Detvaj] Návrh linky pre spracovanie piliarskeho odpadu formou výroby peliet  
Tkáčová Kristína. [vedúca bakal. práce Mária Moresová] Podpora malých a stredných podnikov na Slovensku  
Toďor Peter. [vedúci dipl. práce Ivan Chromek] Rozmiestnenie a využitie síl a prostriedkov hasičských jednotiek vo vybranom zásahovom obvode HS HaZZ  
Tomčík Daniel. [vedúci bakal. práce Roman Sitko] Vplyv klímy na tvorbu hrúbkového prírastku dreviny smrek pod hornou hranicou lesa  
Tomčo Patrik. [vedúci bakal. práce Pavel Beňo] Možnosti pevnostných výpočtov tenkostenných konštrukcií v CAE systéme Creo Simulate  
Tomek Jakub. [vedúca dipl. práce Miroslava Triznová] Riadenie vzťahov so zákazníkom vo vybranom podniku  
Tomenga Jozef. [vedúci dipl. práce Ivan Kubovský] Ochrana vybraného objektu s využitím bezdrôtového systému EPS  
Tomová Veronika. [vedúci bakal. práce Štefan Schneider] Identita v dizajne nábytku  
Torda Brian. [vedúci dipl. práce Marián Ihring] Nábytok pre "E-bay"  
Trautenberger Martin. [vedúci dipl. práce Branislav Olah] Analýza dopytu po vybraných ekosystémových službách v meste Zvolen  
Trebula Pavel. [rec. Dionýz Horský, Tomáš Trebula] Mikrovlnné sušenie bukového dreva
ISBN 80-228-0513-0
 
Trebula Pavel. Sušenie a hydrotermická úprava dreva
ISBN 80-228-1182-3
 
Treščáková Antónia. [vedúca dipl. práce Katarína Dúbravská] Zvyšovanie požiarnej odolnosti stavby prostredníctvom obkladov  
Trpka Pavel. [vedúca bakal. práce Iveta Hajdúchová] Dlhodobý majetok - účtovanie o dlhodobom majetku  
Tsilimigkas Georgios. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Laserová rozmerová analýza prachových častíc vybraných exotických drevín z hľadiska rizika výbuchu  
Tužinčin Marek. [vedúci bakal. práce Peter Fleischer] Výskyt a vývoj podkôrneho hmyzu v smrekových porastoch poškodených vetrovou kalaitou na LS Hronec, OZ Čierny Balog  
Uhrík Ján. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Posúdenie protipožiarneho a protivýbuchového zabezpečenia vo vybranej prevádzke  
Uhrín Milan. [vedúca bakal. práce Andrea Sujová] Príprava a plánovanie zmien v podniku  
Ujváry Matej. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Tovarová a teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu  
Uličná Monika. [vedúci bakal. práce Jaroslav Šálka] Formulačný proces pri dani z lesných pozemkov v Slovenskej republike  
Úradníčková Nikola. [vedúca dipl. práce Anna Dovčíková] Dôsledky nekalých obchodných praktík v praxi vybranej s. r. o.  
Uradník Milan. [vedúci dipl. práce Ivan Klement] Vplyv nepravého jadra buka na proces sušenia  
Urban Pavol. [vedúca bakal. práce Erika Sujová] Optimalizácia procesov na výrobnej linke pomocou Technomatix Plant Simulation  
Urbánová Anita. [vedúca bakal. práce Zuzana Tončíková] Hľadanie vnútornej harmónie a pokoja prostredníctvom interiéru  
Ursínyová Zuzana. [vedúca bakal. práce Iveta Hajdúchová] Obežný majetok - obstarávanie, evidencia, účtovanie  
Vahančíková Michaela. [vedúca bakal. práce Petra Lesníková] Tvorba podnikateľského plánu  
Vajda Martin. [vedúci bakal. práce Ivan Kubovský] Monitorovanie objektov prostredníctvom elektronických systémov  
Vajová Paula. [vedúca dipl. práce Erika Loučanová] Inovačný paradox spoločensky zodpovedných inovácií  
Vančík Matúš. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie horľavosti vybraných plastov  
Vaníková Veronika. [vedúca dipl. práce Iveta Melicherčíková] Vplyv zdravého stravovania na vizuálnu stránku interiéru  
Vanyová Soňa. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Vplyv televíznej reklamy na nákupné správanie sa spotrebiteľov z pohľadu etiky  
Varga Richard. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Únik vybranej nebezpečnej látky z cisterny pri dopravnej nehode  
Vargová Monika. [vedúca bakal. práce Miroslava Ťavodová] Obnova funkčných plôch sekacích nožov využitím technológie navárania  
Vasko Ivo. [vedúci bakal. práce Tibor Pataky] Analýza denzity vlka dravého okresu Snina vo vzťahu k jeho potravným nárokom  
Vavrincová Kristína. [vedúca bakal. práce Magdaléna Pichlerová] Analýza krajinnej štruktúry okolia Leopoldova a jej využitie pre ekoturizmus  
Veselý František. [vedúci bakal. práce Roman Soyka] Návrh nosného systému domu stĺpikovej konštrukcie hrúbky 160 mm  
Vestenický Stanislav. [vedúca dipl. práce Mariana Ujházyová] Vplyv štruktúry porastu na druhovú diverzitu bylinného podrastu jedľových-bučín v pralesovitých rezerváciách Malej Fatry  
Veverková Andrea. [vedúca bakal. práce Yvonne Brodrechtová] Charakteristika produkčných a mimoprodukčných funkcií lesa na príklade vybraného lesného podniku  
Vicianová Darina. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Analýza organizačnej štruktúry vybraného podniku  
Vicianová Zuzana. [vedúca bakal. práce Blanka Giertliová] Pohľadávky a záväzky z obchodného styku  
Vlček Oliver. [vedúci dipl. práce Roman Soyka] Návrh konštrukcie vyhliadkovej veže s dutými prvkami  
Vlčko Michal. [vedúci bakal. práce Jozef Štefko] Biodegradácia vplyvom vlhkosti v konštrukcii domov na báze slamy  
Vojteková Natália. [vedúca dipl. práce Gabriela Slabejová] Kvalita exteriérovej modifikovanej pigmentovanej povrchovej úpravy na drevo  
Vonsová Laura. [vedúca bakal. práce Elena Farkašová] Zviera v interiéri  
Vöröšová Monika. [vedúci bakal. práce Anton Stolár] Interiér ako interpretácia umeleckého artefaktu  
Vosáhlo Martin. [vedúci dipl. práce Pavol Sedlák] Návrh budovy školy s tepelnoizolačným štandardom pasívneho domu  
Voskárová Vladimíra. [vedúci bakal. práce Štefan Schneider] Identita v dizajne nábytku  
Vozaf Ivan. [vedúca bakal. práce Gabriela Slabejová] Kvalita povrchovej úpravy nábytkových dvierok z MDF dosky  
Vozár Daniel. [vedúca bakal. práce Mária Šmidriaková] Vplyv množstva nánosu napenenej PVAC disperzie na kvalitu lepenia preglejovanej dosky  
Vozár Patrik. [vedúci dipl. práce Jaroslav Rašner] Optimalizácia podnikového systému  
Vretenička Ľubomír. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Technické a technologické parametre lesníckych lanoviek  
Výboh Miroslav. [vedúci bakal. práce Pavol Hlaváč] Vyhodnotenie stretov zveri so železničnými vozidlami  
Výbošťoková Dominika. [vedúca dipl. práce Miriam Olšiaková] Mystery shopping ako nástroj hodnotenia poskytovaných služieb vo vybranej spoločnosti  
Wiednerová Andrea. [vedúca bakal. práce Eliška Belaňová] Krajinno-ekologická analýza mesta Poltár z hľadiska hlavných rozvojových dokumentov územnej samosprávy  
Záhumenský Matúš. [vedúci bakal. práce Ján Horváth] Porovnanie vybraných CAS zaradených v HaZZ  
Záchenský Róbert. [vedúci dipl. práce Roman Soyka] Návrh nosnej konštrukcie požiarnej zbrojnice  
Zaťko Dalibor. [vedúci bakal. práce Rastislav Šulek] Analýza ekonomickej náročnosti povinností zamestnávateľa pri dodržiavaní predpisov BOZP  
Zelníková Romana. [vedúca dipl. práce Petra Lesníková] Analýza plánovania vo vybranom podniku s dôrazom na Balanced Scorecard  
Zemančík Tomáš. [vedúca bakal. práce Eva Mračková] Doprava vody na požiarisko vo vysokohorskom teréne  
Zemanová Michaela. [vedúci dipl. práce Miloš Hitka] Matematický model motivácie - motivácia vo vybraných krajinách sveta  
Zhao Youcai. Pollution control and resource recovery: municipal solid wastes incineration : bottom ash and fly ash
ISBN 978-0-12-812165-8
 
Zvarová Romana. [vedúci dipl. práce Ladislav Reinprecht] Efekt chemicko-termických modifikácií bukového dreva na jeho biologickú odolnosť a fyzikálno-mechanické vlastnosti  
Žabka Michal. [vedúci bakal. práce Peter Koleda] Programovanie číslicovej techniky  
Žákovic Miroslav. [vedúca dipl. práce Anna Danihelová] Požiarnotechnické a akustické charakteristiky vybraných materiálov z netkaných geotextílií  
Žitniaková Mária. [vedúca bakal. práce Valéria Messingerová] Fyziologická záťaž pracovníkov v ťažbovo dopravnom procese  
Živický Jakub. [vedúca bakal. práce Katarína Dúbravská] Zmena legislatívy a jej vplyv na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby so zateplením  
Žlkovanová Romana. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Technické riešenie proti rozšíreniu požiaru v skladoch v jednopodlažnej stavbe  
XX. International scientific conference of young scientists : book of abstracts
ISBN 978-80-228-3067-6