Prírastky knižničného fondu

[zost. Karin Baisová, Martin Kružliak, Martin Gábor] Zborník abstraktov vedeckých prác konferencií z rokov 2010-2014. I. časť
ISBN 978-80-228-3116-1
 
[zost. Karin Baisová, Martin Kružliak] Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-228-3115-4
 
Bartko Róbert. Matlab II. : optimalizácia
ISBN 978-80-7080-691-3
 
Bartovská Lidmila. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav
ISBN 978-80-7080-745-3
 
[rec. Július Oszlányi, Dagmar Samešová] Produkčná ekológia a biotechnológie
ISBN 978-80-228-2430-9
 
[ed. Dana Benčiková, Denisa Malá] Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií III z projektu VEGA 1/0934/16
ISBN 978-80-557-1488-2
 
[eds. Hynek Beran, Vladimír Wagner, Václav Pačes] Česká energetika na křižovatce
ISBN 978-80-7261-560-5
 
Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie : výber najnovších vedeckých prác popredných odborníkov v oblasti environmentalistiky. 2. časť
ISBN 80-228-1091-6
 
[edited by D. N. Bharadwaj] Advanced molecular plant breeding : meeting the challenge of food security
ISBN 978-1-77188-664-2
 
Základy úpravy a čištění vod
ISBN 978-80-7080-729-3
 
Poplatok za komunálny odpad na Slovensku
ISBN 978-80-8165-180-9
 
Brünig Eberhard. Waldbauliche terminologie : Fachwörter der forstlichen Produktion  
Chemicky podporované in situ sanační technologie
ISBN 978-80-7080-767-5
 
[edited by Miroslav Dado] Machinery safety: standards, risk assessment and innovative forms of education : book of abstracts
ISBN 978-80-228-3100-0
 
Dohányos Michal. Čištění odpadních vod
ISBN 978-80-7080-316-5
 
Doušová Barbora. Chemie životního prostředí : úvod do chemie atmosféry, hydrosféry a geosféry
ISBN 9788070809792
 
Dovčíková Anna. [rec. Želmíra Machalová, Rastislav Šulek] Základy obchodného práva
ISBN 978-80-228-3020-1
 
Poľovnícka história a kultúra
ISBN 978-80-228-2458-3
 
Garlík Bohumír. Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách
ISBN 978-80-01-06342-2
 
[zost. Blanka Giertliová, Zuzana Dobšinská] Finančná stabilita podnikov lesnícko-drevárskeho komplexu : zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-228-3109-3
 
[rec. Juraj Veselovský, Veronika Kotrádyová, Denis Jelačić] Vývoj antropometrických rozmerov dospelej populácie Slovenska : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3108-6
 
Hybská Helena. [rec. Oľga Kontrišová, František Kačík] Základy ekotoxikológie
ISBN 978-80-228-2798-0
 
Janda Miroslav. Láska a vitriol : chemické humoresky
ISBN 80-7080-221-9
 
Desalinační a separační metody v úpravě vody
ISBN 978-80-7080-705-7
 
Jurko Anton. Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie
ISBN 80-07-00391-6
 
Kotšmíd Stanislav. [rec. Milan Lang, Jozef Krilek] Inžinierske výpočty v CAE
ISBN 978-80-228-3104-8
 
Kottfer Daniel. Funkčné povlaky na vnútorných valcových plochách
ISBN 978-80-553-3175-1
 
Kováč Ľubomír. Zoogeografia
ISBN 978-80-8152-508-7
 
[ed. Jozef Krilek] Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15 : vedecký recenzovaný zborník
ISBN 978-80-228-3128-4
 
Križová Eva. [rec. Aladár Randík, Oľga Kontrišová] Základy ekológie
ISBN 978-80-228-2548-1
 
Kubovský Ivan. [rec. Monika Božiková, Vladimír Štollmann] Základy technických meraní
ISBN 978-80-228-3119-2
 
Kubů Miroslav. Příručka pro výpočet škod zvěří na jednotlivých sazenicích, stromcích z náletu a stromech
ISBN 978-80-7458-105-2
 
Kurjak Daniel. [rec. Katarína Střelcová, Ľubica Ditmarová] Fyziológia rastlín : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-2938-0
 
[rec. Dušan Rajský, Jaroslav Andreji] Rybárstvo
ISBN 978-80-228-3135-2
 
Lindner Jiří. Základy chemicko-inženýrských výpočtů
ISBN 978-80-7080-916-7
 
Lizoňová Denisa. [rec. Štefan Schneider, Milan Matejdes] Objavovanie geometrických princípov v prírode ako zdroj inšpirácií : zborník z odborného podujatia 2018
ISBN 978-80-228-3113-0
 
Majlingová Andrea. [rec. Mikuláš Monoši, Jiří Pokorný, Anton Osvald] Manažment a taktika hasenia požiarov v prírodnom prostredí
ISBN 978-80-228-3114-7
 
Medřický Vladimír. Hydrotechnické stavby : vodní cesty
ISBN 978-80-01-06442-9
 
Mištová Eva. Energetika : návody k výpočtům
ISBN 978-80-7080-946-4
 
Neumann Markus. Bestandesstruktur und Entwicklungsdynamik im Urwald Rothwald/NÖ und im Urwald Čorkova Uvala/Kroatien
ISBN 3-85369-395-4
 
Oboňa Jozef. [rec. Vladimír Kunca, Peter Manko] Základy ekológie lesa : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-555-2106-0
 
Pivarčiová Elena. [rec. Pavol Božek, Ferdinand Bodnár, Tibor Csongrády] Programovanie robotov
ISBN 978-80-228-3136-9
 
[editori Kristína Pompurová, Radka Marčeková] Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku : zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-557-1504-9
 
Štruktúra a vlastnosti dreva
ISBN 80-07-00960-4
 
[edited by Akula Ramakrishna, Sarvajeet Singh Gill] Metabolic adaptations in plants during abiotic stress
ISBN 978-1-138-05638-1
 
Sarvašová Ivana. [rec. Milan Saniga, Tibor Benčať] Edukačné trasy Arboréta Borová hora
ISBN 978-80-228-3125-3
 
Schmidtová Jarmila. [rec. Milan Matejdes, Dušan Gömöry] Matematika pre lesníkov
ISBN 978-80-228-3121-5
 
Staněk Peter. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie : kritické postrehy
ISBN 978-80-8168-854-6
 
Sujová Andrea. [rec. Marek Potkány, Jaroslav Šálka] Praktikum z mikroekonómie a makroekonómie
ISBN 978-80-228-3124-6
 
Sujová Andrea. [rec. Ján Holécy, Kajetana Hontyová, Alžbeta Kucharčíková] Základy ekonómie : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-228-2943-4
 
Štafura Andrej. Základné determinanty organologického výskumu historických organov : drevené organové registre
ISBN 978-80-972541-1-7
 
Tereňová Ľudmila. [rec. Anton Osvald, Jozef Štefko] Konštrukcie drevostavieb a ich správanie sa pri požiari : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3086-7
 
Vejvoda Josef. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů
ISBN 978-80-7080-517-6
 
Víden Ivan. Chemie ovzduší
ISBN 80-7080-571-4
 
Vilhanová Anna. [rec. Anna Šúriková, Peter Krotký] Mechanické vlastnosti šitých spojov poťahových textílií : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3126-0
 
Vošta Jan. Energetika
ISBN 978-80-7080-358-5
 
Obnova a rekonstrukce staveb : poruchy, degradace, sanace
ISBN 978-80-01-06360-6
 
Žíhlavník Štefan. [rec. Ružena Babicová, František Chudý] Kataster nehnuteľností
ISBN 978-80-228-2336-4
 
Nový prístup k zisťovaniu príčin vzniku požiarov a havárií v podmienkach SR : workshop
ISBN 978-80-228-3050-8
 
BOZP pri zásahovej činnosti vybraných zložiek IZS SR : seminár
ISBN 978-80-228-3051-5