Prírastky knižničného fondu

Adamčíková Jana. [vedúci dipl. práce Pavol Joščák] Funkčné rozmery sedacieho a stolového nábytku používaného pri činnostiach v sede  
Árendáš Róbert. [vedúci dipl. práce Dušan Rajský] Manažment jelenej a diviačej zveri v Poľovnej oblasti J I Podunajská v období rokov 2009 – 2019  
Babic Martin. [vedúci dipl. práce Peter Garaj] Zhodnotenie vývoja trofejovej kvality jelenej zveri pri dlhodobom uplatňovaní chovateľských zásad vo VŠLP TU Zvolen  
Bahleda Lukáš. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Využitie analyzátorov pri vyhľadávaní urýchľovačov horenia na požiarisku  
Barbuščák Juraj. [iní Iveta Hajdúchová] Ekonomika a manažment neziskových organizácií  
Bartko Šimon. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Manažment nástrojového hospodárstva vo firme Stolárstvo Bartko Peter  
Bartlová Ivana. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků
ISBN 978-80-7385-112-5
 
Belica Dominik. [vedúci dipl. práce Tibor Pataky] Dokumentovanie zvierat ako produkt poľovníckeho turizmu , ochrany a výskumu živočíchov  
Berčíková Nikola. [vedúca dipl. práce Miroslava Mamoňová] Historické povrchové úpravy konštrukcií drevostavieb – analytické metódy elektrónovej mikroskopie  
Blahovec Jiří. Kapesní fyzika pro inženýry
ISBN 978-80-213-2675-0
 
Blahovec Jiří. Fyzika dějů a procesů
ISBN 978-80-213-2576-0
 
Blahútová Denisa. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Izolačné materiály a ich hodnotenie pre potreby POB  
Bukai Gábor. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Požiarna odolnosť konštrukcií drevostavieb s použitím prírodných tepelných izolácií  
Burzala Tomáš. [vedúci dipl. práce Peter Garaj] Analýza a zhodnotenie uplatňovaných poľovníckych zvyklostí a obyčajov v praktickom poľovníctve  
Dějiny nábytkového umění : [s přílohou Soudobá bytová kultura]. II.  
[editors Július Cirák, Milan Perný, Miroslava Smitková] Renewable energy sources : proceedings of the 4th international scientific conference OZE 2013
ISBN 978-80-89402-64-9
 
Danko Štefan. Vtáctvo "Senného" v minulosti a dnes
ISBN 978-80-89526-04-8
 
Danková Andrea. [vedúca dipl. práce Emília Balážová] Zlato ako investičná komodita  
Dianiška Jozef. [vedúci dipl. práce Jozef Gáborík] Vlastnosti vyľahčenej preglejovanej dosky  
Drobčo Tomáš. [vedúci dipl. práce Ľubomír Bútora] Manažment spracovania zveriny  
Ebergényi Marek. [vedúca dipl. práce Andrea Majlingová] Posúdenie vplyvu zmeny parametrov prostredia na rozsah toxickou koncentráciou nebezpečnej látky ohrozeného územia  
[zostavovateľ publikácie Andrej Fáber a kol.] Atlas obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
ISBN 978-80-969646-2-8
 
Falatková Klaudia. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Vplyv meniacich sa podmienok na účinok retardačnej látky aplikovanej na OSB doske  
Ftáčniková Veronika. [vedúci dipl. práce Peter Lešo] Populačná dynamika hlodavcov v NPR Mláčik  
Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska : hmyz, huby, rastliny
ISBN 978-80-8093-257-2
 
Gašperíková Gabriela. [vedúci dipl. práce Martin Korňan] Vplyv výstavby plánovaného lyžiarskeho strediska Hrebienok na ornitocenózy  
Giertlová Lívia. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie účinku retardačnej látky aplikovanej na smrekovom dreve  
Golianová Viktória. [vedúca dipl. práce Emília Balážová] Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do EÚ  
Golovkov Sergej Illarionovič. Energetičeskoje ispoľzovanije drevesnych otchodov  
Poľnohospodárska biomasa - obnoviteľný prírodný zdroj
ISBN 978-80-89417-21-6
 
Gonda Tomáš. [vedúca dipl. práce Andrea Majlingová] Posúdenie miery adaptácie hasičských jednotiek na riešenie mimoriadnych udalostí vznikajúcich v dôsledku klimatickej zmeny  
Gorka Jozef. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Možnosti využitia dopravného informačného nehodového systému pri riešení dopravných nehôd s výskytom nebezpečných látok  
Velká kniha logistiky
ISBN 978-80-7080-952-5
 
Gúgh Ján. Chránené vtáčie územie Dolné Považie  
[rec. Peter Kaňuch] Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov
ISBN 978-80-89802-17-3
 
Habán Miroslav. Produkcia biomasy vŕby košikárskej na energetické účely na Slovensku a vo Švédsku
ISBN 978-80-552-1006-3
 
Haľachová Erika. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Vznik prchavých produktov pri termickom rozklade polymérnych materiálov v závislosti od teploty  
Havrlent Mário. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Zisťovanie príčin vzniku požiarov železničných koľajových vozidiel  
[rec. Juraj Veselovský, Veronika Kotrádyová] Funkčné parametre nábytku vzhľadom k sekulárnemu trendu dospelej populácie Slovenska : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3174-1
 
Atlas coeli novus 2000.0 : (1900.0 - 2050.0)
ISBN 80-86006-51-4
 
Hlinka Michal. [vedúci dipl. práce Marek Trenčiansky] Ekonomická efektívnosť pestovania rýchlorastúcich drevín  
Hrušovský Martin. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Riešenie dopravných nehôd s potrebou prečerpávania kvapalných nebezpečných látok  
Manažment rizík malých a stredných podnikov
ISBN 978-80-554-1518-5
 
Hujo Jozef. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Vplyv termickej úpravy na horľavosť borovicového dreva  
Chromek Igor. Hvezdár z medeného mesta
ISBN 80-85548-25-9
 
Iždinský Michal. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Mechanické vlastnosti dutého dreveného rámu bicyklov  
Jaňáková Zuzana. [vedúci dipl. práce Peter Garaj] Zhodnotenie vplyvu prostredia na trofejovú kvalitu jelenej zveri  
Janšto Roman. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Zisťovanie príčin vzniku požiarov  
Jaso Ján. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Bezpečnosť pri práci s vyslobodzovacím náradím pri dopravných nehodách automobilov  
Jenčo Ján. [vedúci dipl. práce Jaroslav Šálka] Participácia verejnosti pri tvorbe programov starostlivosti o lesy  
Kačík František. [rec. Linda Makovická Osvaldová, Štefan Galla] Vplyv teploty na vznik prchavých produktov pri degradácii polyuretánových pien : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3155-0
 
[compiled by Revaz Kandelaki and Konstantin K. Lobodovsky] English-Russian-Georgian energy engineering dictionary : with an alphabetical index of Russian & Georgian terms  
Kanianska Radoslava. Metodika výpočtu množstva poľnohospodárskej biomasy
ISBN 978-80-89503-12-4
 
Karaska Dušan. Chránené vtáčie územie Chočské vrchy  
Karaska Dušan. Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy
ISBN 978-80-89526-15-4
 
Kasan Václav. [vedeúca dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie materiálov suchej výstavby pre potreby POB  
[editor Branko Katalinić] Annals of DAAAM for 2008 & proceedings of the 19th international DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & automation : focus on next generation of intelligent sytems and solutions" : 22-25th october 2008, Trnava, Slovakia
ISBN 978-5-901509-68-1
 
Katona Mária. [vedúci dipl. práce Dušan Rajský] Zhodnotenie rozšírenia cicavice obrovskej Fascioloides magna u jeleňa lesného v okrese Komárno v rokoch 1995 – 2019  
Kavický Tomáš. [vedúci dipl. práce Jozef Výbošťok] Vplyv obnovy porastu na plnenie ekosystémových služieb  
Kleczek Josip. Astronomický a astronautický slovník  
Koľ Martin. [vedúci dipl. práce Tibor Pataky] Analýza polovníckeho manažmentu jelenej zveri za obdobie posledných 20 rokov v jelenej oblasti J XVlll Levočské pohorie vo vzťahu k denzite veľkých šeliem  
[editor a dizajn Pavol Koleda] Výrobná a automatizačná technika 2019 : zborník rozšírených abstraktov
ISBN 978-80-228-3169-7
 
Kondela Matúš. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Hodnotenie parametrov komínových telies z pohľadu zisťovania príčin vzniku požiarov  
Koperdák Štefan. [vedúci dipl. práce Jozef Fekiač] Vplyv perforácie dýh na tvárniteľnosť vrstveného materiálu  
Kotešovský Rastislav. [vedúca dipl. práce Blanka Giertliová] Daňové zaťaženie podnikateľského subjektu  
Kováč Pavol. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Protipožiarna bezpečnosť viacpodlažných drevostavieb  
Krchová Hana. Praktický projektový manažment
ISBN 978-80-7598-466-1
 
Krštieň Dávid. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Aplikácia výpočtu síl a prostriedkov pri požiari v hasičskej praxi  
Kubandová Janka. [vedúca dipl. práce Blanka Giertliová] Analýza mzdových nákladov firmy  
Kubátová Hana. Průmyslová toxikologie a životní prostředí
ISBN 978-80-7385-210-8
 
Kučera Marek. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Stanovenie termickej stability konštrukčných materiálov  
Kuľa Tomáš. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Vplyv termickej úpravy dreva na kvalitu vytvoreného povrchu pri frézovaní Javorového dreva  
Kúšik Martin. [vedúci dipl. práce Richard Kminiak] Úlohy manažéra pri zavádzaní štvrtej priemyselnej revolúcie v spoločnosti Svet zdravia, a.s.  
[ed. Tomáš Kuvik] Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov : vedecký recenzovaný zborník
ISBN 978-80-228-3168-0
 
Kyzek Michal. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Záchrana z vodnej hladiny v hasičskej praxi  
Laluhová Karla. [vedúci dipl. práce Peter Lešo] Zhodnotenie manažmentu vlka na Slovensku  
[kamera ja editointi Jarmo Levy] Viljelty biomasa Euroopan energiatuotannossa  
Magát Jozef. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Stanovenie vybraných požiarnotechnických charakteristík prachu smreka obyčajného  
Majdáková Andrea. [vedúca dipl. práce Blanka Giertliová] Finančná a ekonomická analýza  
Majlingová Andrea. [rec. Jozef Martinka, Linda Makovická Osvaldová] Fire and energetic properties of selected fast-growing tree species and energy crop species : scientific monograph
ISBN 978-80-228-3167-3
 
Marcin Tomáš. [vedúci dipl. práce Tibor Lebocký] Možnosti intenzifikácie zvernicových chovov vybraných druhov raticovej zveri  
Marko Patrik. [vedúci dipl. práce Ján Horváth] Únik nebezpečnej látky pri dopravnej nehode  
Mäsiar Igor. [vedúci dipl. práce Ján Holécy] Ekonomická analýza projektu chovu včiel v prítomnosti špecifického rizika v oblasti Nízkych Tatier  
Matušková Rebeka. [vedúci dipl. práce Dušan Rajský] Výskyt ektoparazita lojnica jelenia Lipoptena cervi u jeleňa lesného vo vybraných revíroch Poľovnej oblasti J IX Orava  
Mertušová Mária. [vedúci dipl. práce Jozef Kúdela] Hodnotenie vybraných náterových systémov pre úpravu dreva určeného pre použitie v exteriéri  
Mihalik Denis. [vedúca dipl. práce Anna Vilhanová] Technický návrh a posúdenie prvkov kostry čalúneného nábytku  
Michalovová Katarína. [vedúca dipl. práce Emília Balážová] Komparácia možností financovania podniku  
Míka Vladimír. Manažment a krízový manažment : (úvod do krízového manažmentu)
ISBN 978-80-554-1161-3
 
Mišániková Martina. [vedúca dipl. práce Andrea Majlingová] Posúdenie rizík spojených s prevádzkovaním vybraného podniku kategórie B  
Minikľúč. Vtáky Slovenska  
Okolenský Patrik. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Vyhodnotenie vybraných parametrov potravinárskych prachov s dôrazom na riziko výbuchu v mlyne  
[edited by Dušan Oráč] Quo vadis recycling : 6th international conference, june 6th-9th 2017, High Tatras Slovak republic
ISBN 978-80-553-3170-6
 
[zostavovateľ Pavol Otepka] Dodávatelia energie vyrobenej z drevnej biomasy na miestnej úrovni
ISBN 978-80-89703-01-2
 
[editor Pavol Otepka] Guidebook on local bioenergy supply based on woody biomass : [training material by BE2020+; Metla and VTT]
ISBN 978-1-938681-99-8
 
Papula Ján. Strategický manažment projektov
ISBN 978-80-969698-6-9
 
Pčola Štefan. Vtáctvo okresu Snina
ISBN 978-80-89526-07-9
 
Pikoš Marcel. [vedúca sipl. práce Emília Orémusová] Porovnanie požiarnych charakteristík dreva pred a po termickej úprave  
Obnoviteľné nosiče energie - ekonomika a životné prostredie
ISBN 978-80-969187-4-4
 
Polák Matej. Manažérska stratégia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
ISBN 80-89089-09-7
 
Poliaková Dominika. [vedúca dipl. práce Blanka Giertliová] Analýza zmien v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
Procházková Dana. Metody rizikového inženýrství
ISBN 978-80-7385-111-8
 
Průša Eduard. Přirozené lesy České republiky
ISBN 80-209-0095-0
 
Racsko Róbert. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie požiarnotechnických vlastností vybraných drevných materiálov, povrchovo upravených protipožiarnym náterom  
[compiled by Kenneth Reid] Industrial buildings : the architectural record of a decade  
Vtáčí ostrov na Dunaji : premeny a význam
ISBN 978-80-570-0722-7
 
Risková Lucia. [vedúca dipl. práce Emília Balážová] Miestne dane v rozpočte obce (mesta)  
Roubík Vladimír. Applied physics
ISBN 978-80-213-2180-9
 
Roubík Vladimír. Fyzika v příkladech
ISBN 978-80-213-2274-5
 
Sadil Josef. Měsíc  
Sedmák Dávid. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Hodnotenie výbušnosti drevných prachov v drevárskej prevádzke výroby eurookien  
Sedmák Lukáš. [vedúca dipl. práce Emília Balážová] Analýza príjmov verejného rozpočtu  
Sekela Norbert. [vedúca dipl. práce Veronika Veľková] Riešenie úniku nebezpečných látok pri priemyselnej havárii  
Schlaghamerský Adolf. Lesnický a dřevařský slovník německo-český a česko-německý
ISBN 80-86386-15-5
 
Schmidt Miroslav. [vedúci dipl. práce Ivan Chromek] Návrh previerkového cvičenia jednotiek DHZO pre vybraný zásahový obvod HS HaZZ  
Schrom Marek. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Hodnotenie požiarne deliacich stavebných konštrukcií  
Sikorová Kateřina. Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
ISBN 978-80-7385-211-5
 
Slávik Štefan. Stratégia riadenia podniku
ISBN 80-88848-41-5
 
Slivka Peter. [vedúca dipl. práce Nadežda Langová] Návrh konštrukcie konferenčného stolíku so zameraním na zníženie hmotnosti a cenovej náročnosti  
Smatanová Veronika. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Porovnanie ohybových vlastností termicky upraveného bukového dreva konštrukčných rozmerov a ideálnych vzoriek  
[zostavovateľky Blanka Snopková, Ivana Bičanovská] Ladislav E. Hudec - z Banskej Bystrice do sveta
ISBN 978-80-89388-77-6
 
[zostavila Věra Stolinová] Výberová bibliografia slovenskej poľovníckej literatúry za roky 1974-1987 : (príloha č. 1 k Poľovníckemu zborníku)
ISBN 80-07-00166-2
 
Storm Regina. Teorija verojatnostej, matematičeskaja statistika, statističeskij kontroľ kačestva  
[rec. Ján Holécy, Judita Táncošová] Mikroekonómia
ISBN 978-80-228-2069-1
 
Šipulová Lucia. [vedúca dipl. práce Anna Danihelová] Protipožiarna bezpečnosť a absorpcia zvuku vybraných druhov sadrokartónových dosiek  
[zostavili Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth] Technika ochrany prostredia : história konferencie 1995-2004  
Šováry Viktor. [vedúci dipl. práce Martin Korňan] Populačná hustota a habitatové nároky Phylloscopus collybita v bukovo-dubovom lesnom ekosystéme  
Tokárová Michaela. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Hodnotenie autopoťahov z hľadiska POB  
Trnka Filip. [vedúca dipl. práce Andrea Majlingová] Bezpečnosť prepravy nebezpečných látok po cestných komunikáciách  
Tutaj Matúš. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Vplyv retardačnej úpravy na horľavosť dreva  
[zost. Radovan Václav] Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie
ISBN 978-80-89526-05-5
 
Vajsová Jana. [vedúca bakal. práce Blanka Giertliová] Návrh inovácie využitia odpadov z bioplynovej stanice  
Valachová Petra. [vedúca dipl. práce Mariana Sedliačiková] Behaviorálne aspekty finančného rozhodovacieho procesu u manažérov podniku  
Valentová Silvia. [vedúci dipl. práce Patrik Aláč] Komparácia prepravy štátnych dopravných spoločností Slovenska a Portugalska a navrhnutie efektívnejšieho riešenia pre Slovenskú Republiku  
Varga Július. [vedúci dipl. práce Peter Lešo] Posúdenie vhodnosti rybovodu Hronská Dúbrava pre migráciu reofilných druhov rýb  
[zost. Ivana Vargová] Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku  
Vojtkuliak Marek. [vedúci dipl. práce Jozef Fekiač] Vplyv perforácie dýh na pevnosť lepeného spoja  
Záthurecký Jakub. [vedúci dipl. práce Blanka Giertliová] Finančná a ekonomická analýza  
Atlas poškodení lesných drevín : hmyz a huby
ISBN 978-80-8093-267-1
 
Vykurovanie drevnými peletami : plánovanie - inštalácia - vykurovanie - trh s peletami
ISBN 80-969465-8-7
 
Židuliak Peter. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Fasádne obkladové materiály a ich hodnotenie z protipožiarneho hľadiska  
Žikavská Miroslava. [vedúca dipl. práce Ľudmila Tereňová] Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre civilnú ochranu  
Dřevostavby 2019 : stavební systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba
ISBN 978-80-86837-93-2
 
Ochranné pásma vtáčích hniezd  
Pôda - alternatívny zdroj energie : možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených regiónoch kraja Východnej a Strednej Európy
ISBN 978-80-225-3408-6
 
Klímaváltozás - energiatudatosság - energiahatékonyság : konferencia dolgozatok Solanova és Eco-housing szekciók  
Klímaváltozás - energiatudatosság - energiahatékonyság : konferencia dolgozatok Solanova és Eco-housing szekciók  
Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego : przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów
ISBN 83-8624-82-9
 
Energy from field energy crops - a handbook for energy producers  
Wood fuels handbook : production - quality requirements - trading  
Kuptime te njejta te ekonomise energjitike. I., Kuptimet kryesore te ekonomise te energjise elektrike  
Použití matematických a statistických metod v dřevoprůmyslu. část 1  
Použití matematických a statistických metod v dřevoprůmyslu. část 2  
Použití matematických a statistických metod v dřevoprůmyslu. část 3