Prírastky knižničného fondu

Variability and ecology of Siberian larch spieces  
[opracowanie zbiorowe pod redakcją Romana Andrzejewskiego i Rajmunda J. Wiśniewskiego] Różnorodność biologiczna : pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania
ISBN 83-87089-03-6
 
Bakša Ján. [rec. Anton Dekrét, Milan Matejdes] Matematika I., Základy lineárnej algebry
ISBN 978-80-228-2627-3
 
Bakša Ján. [rec. Anton Dekrét, Milan Matejdes] Matematika, Základy matematickej analýzy
ISBN 978-80-228-2067-7
 
Baraneckyj Hryhoryj Hryhorovyč. Lisova henetika : zatverdženo Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny jak pidručnyk dľa studentiv vyščych navčaľnych zakladiv
ISBN 966-8343-42-5
 
Bédi Tibor. Slovenská raticová zver
ISBN 978-80-89547-55-5
 
Porasty a dendrologické objekty Slovenského stredohoria a aktuálne problémy dendrológie : zborník referátov z konferencie 5. Dendrologické dni Banská Štiavnica, 30.9.-1.10.1998
ISBN 80-228-0781-8
 
Bhumibhamon Suree. Studies on Scots pine seed orchards in Finland with special emphasis on the genetic composition of the seed : tutkimuksia männyn siemenviljelyksistä Suomessa, erityisesti siemenen geneettisen laadun kannalta
ISBN 951-40-0347-0
 
Bieliková Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl
ISBN 978-80-89965-07-6
 
Bieliková Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl
ISBN 978-80-89965-14-4
 
Bies Roman. [rec. Jaroslav Kontriš, Zdeněk Ambróz] Lesnícka botanika špeciálna a fytológia : návody na cvičenia
ISBN 80-228-0807-5
 
Bobowicz Maria Anna. Mieszańce Pinus mugo Turra x Pinus sylvestris L. z rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie nowotarskiej
ISBN 83-232-0221-4
 
Bobowicz Maria Anna. Analiza struktury morfologicznej sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z "Boru na Czerwonem" w Kotlinie Nowotarskiej
ISBN 83-232-0220-6
 
Brodňan Miroslav. Stavebná chémia
ISBN 978-80-554-1423-2
 
Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010
ISBN 83-88478-16-8
 
Cenigová Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka
ISBN 978-80-973274-0-8
 
Ciberej Juraj. Poľovnícka zoológia a biológia. II.
ISBN 978-80-228-2559-7
 
Starostlivosť o zver a choroby zveri. III.
ISBN 978-80-228-2560-3
 
Lov zveri a poľovnícke plánovanie. IV.
ISBN 978-80-228-2564-1
 
Poľovnícka kynológia. V.
ISBN 978-80-228-2561-0
 
Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody. VI.
ISBN 978-80-228-2562-7
 
[ed. Iveta Čabalová] ŠVOČ 60 : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019
ISBN 978-80-228-3148-2
 
Lidé, krajina a zemědělství : z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha
ISBN 978-80-86726-21-2
 
Černecký Jozef. [rec. Juraj Tuhársky, Rudolf Kožár] Technika odpadového hospodárstva
ISBN 978-80-228-1855-1
 
[rec. Viera Rosová, Peter Plavčan, Milan Turňa] Univerzity, priemysel a partnerstvo : doktorandské štúdium a transfer poznatkov
ISBN 80-8070-526-7
 
Dančenko Anatolij Matvejevič. Ekologija semennogo razmnoženija berjozy
ISBN 5-02-030568-5
 
Dudáš Miloš. Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku
ISBN 978-80-7140-375-3
 
Falconer Douglas Scott. [tłumaczyli z angielskiego Henryk Duniec, Aleksandra Knothe] Dziedziczenie cech ilościowych  
Foley Mark. MyGrammarLab : intermediate B1/B2
ISBN 978-1-4082-9915-9
 
Gončarenko Grigorij Grigorjevič. Populjacionnaja i evoljucionnaja genetika jelej palearktiki  
Gončarenko Grigorij Grigorjevič. Populjacionno-genetičeskije resursy pichty beloj v Belarusi
ISBN 985-6632-16-1
 
Structural and process changes in the agriculture of central and eastern european countries
ISBN 80-8069-748-5
 
[editor-in-chief Vojislav Guzina] Poplars and willows in Yugoslavia  
[editors Björn Hägglund, Göran Peterson] Broadleaves in boreal silviculture - an obstacle or an asset ?
ISBN 91-576-2352-X
 
Hála Boris. Čtvrtý rozměr architektury
ISBN 978-80-214-5501-6
 
[editor Jan-Erik Hällgren] Molecular genetics of forest trees : proceedings of the Frans Kempe symposium in Umeå, June 14-16 1988
ISBN 91-576-3588-9
 
[za redakcieju akademika ... profesora S. A. Hensiruka] Ukrajinska encyklopedija lisivnyctva. 1 tom, A - L
ISBN 966-7155-14-5
 
[zostavovatelia Mikuláš Huba, Vladimír Ira, Pavel Šuška] Bratislava/nahlas - ako výzva : zborník z odborného seminára k 20. výročiu vydania publikácie
ISBN 978-80-970076-0-7
 
Chmelař Jindřich. Přehled evropských druhů rodu Salix : s ohledem na jejich taxonomii, chorologii a ekologii  
Janovec Michal. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace
ISBN 978-80-7552-877-3
 
Jochim Stanislav. [rec. Anton Puškár, Alena Rohanová] Stavebnostolárske výrobky : pre drevené stavebné konštrukcie a výrobky
ISBN 978-80-228-1885-8
 
Joščák Pavol. [rec. Ferdinand Bodnár, Jozef Gáborík] Pevnostné navrhovanie nábytku
ISBN 978-80-228-3146-8
 
Klement Ivan. [rec. Roman Réh, Jan Reisner] Sušení a hydrotermická úprava dřeva
ISBN 978-80-213-2892-1
 
Koski Veikko. A study of pollen dispersal as a mechanism of gene flow in conifers  
[zostavila Mária Kozová] Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny : (dosiahnuté výsledky v CPZV č. 614). I.  
[zostavila Mária Kozová] Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny : (dosiahnuté výsledky v CPZV č. 614). II.  
[zostavila Mária Kozová] Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny : (dosiahnuté výsledky v CPZV č. 614). III.  
Križová Eva. [rec. Jaroslav Kontriš, Jozef Vladovič] Fytocenológia a lesnícka typológia : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-2344-9
 
Kučera Marián. [rec. Zdenko Tkáč, Juraj Tuhársky] Metrológia pre technikov
ISBN 978-80-228-2973-1
 
Kučerjavyj Volodymyr Panasovič. Sady i parky Ľvova
ISBN 978-966-603-591-5
 
Kvasnová Petra. [rec. Jaroslav Demko, Igor Hano] Technické prostriedky merania a monitorovania vody a pôdy
ISBN 978-80-228-1880-3
 
Poľovnícka osveta. I.
ISBN 978-80-228-2558-0
 
Lebocký Tibor. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva. VII.
ISBN 978-80-228-2563-4
 
Lieskovský Martin. [rec. Jindřich Neruda, Jozef Krilek] Ťažbovo-dopravné technológie I. : (časť Lesná ťažba)
ISBN 978-80-228-2939-7
 
[editor Dag Lindgren] Pollen contamination in seed orchards : proceedings of the meeting of the nordic group for tree breeding in Sweden, august 1991
ISBN 91-576-4547-7
 
[ed. Dag Lindgren] Provenances and forest tree breeding for high latitudes : proceedings of the Frans Kempe Symposium in Umeå june 10-11 1986
ISBN 91-576-2813-0
 
[editor Dag Lindgren] Pinus contorta from untamed forest to domesticated crop : proceedings of a meeting with IUFRO Working Party S2.02.06 "Pinus concorta provenances and breeding" and "Frans Kempe symposium"  
Litavský Juraj. [rec. Oto Majzlan, Peter Fenďa, Ivan Mihál] Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3147-5
 
Arborétum Borová hora 1965-2005
ISBN 80-228-1479-2
 
[editori Ivan Lukáčik, Jana Škvareninová] Autochtónna dendroflóra a jej uplatnenie v krajine : zborník vedeckých a odborných prác vydaný pri príležitosti 40. výročia založenia Arboréta Borová hora
ISBN 80-228-1481-4
 
Mahút Juraj. Decorative veneer and plywood production
ISBN 80-228-0427-4
 
Majdúchová Helena. Podnikové hospodárstvo pre manažérov
ISBN 978-80-571-0035-5
 
Mamoňová Miroslava. [rec. Ján Gáper, Vladimír Gryc] Elektrónová mikroskopia a štúdium drevných štruktúr : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3150-5
 
[edited by Owe Martinsson] Larch genetics and breeding : proceedings research findings and ecological-silvicultural demands  
Martuliak Pavol. [fotografie poskytli: Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, Ponitrianske múzeum v Nitre, Stanislav Becík] História slovenského poľnohospodárstva
ISBN 978-80-970572-0-6
 
[edited by Anna Matalová] Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 31/32
ISBN 80-7028-116-2
 
Matlák Juraj. Celoročná ochrana záhradných plodín
ISBN 978-80-89457-13-0
 
Mečiarová Júlia. [rec. Nadežda Čuboňová, Ľubomír Javorek] Výrobné technológie II., Obrábanie
ISBN 978-80-228-2632-7
 
[editor Rudolf Midriak] Biosférické rezervácie na Slovensku : zborník referátov z konferencie konanej pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty ekológie a environmentalistiky
ISBN 80-228-0666-8
 
Mračková Eva. [rec. Ivana Tureková, Andrea Majlingová] Protivýbuchová prevencia : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-3111-6
 
[editor Jan-Erik Nilsson] Skogsodlingsmaterial för hårda nordliga lägen : föredrag från ett seminarium i Umeå 19-20 februari 1985
ISBN 91-576-2430-5
 
[rec. Ladislav Hamerlík, Vladimír Kubovčík] Základný determinačný kľúč na určovanie makrozoobentosu
ISBN 978-80-228-3145-1
 
[edited by Vítězslav Orel] Folia Mendeliana : papers relating to Mendel and to the early development of genetics. 20  
[edited by Vítězslav Orel, Anna Matalová] Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 22  
[Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichischer Forstverein] Klimaänderung : mögliche Einflüsse auf den Wald und waldbauliche Anpassungsstrategien  
Padutov Vladimir Jevgenjevič. Genetičeskije resursy sosny i jeli v Belarusi  
Pauhofová Iveta. Smart regióny v Slovenskej republike : možnosti a realita
ISBN 978-80-7598-418-0
 
Pečeňa Zdenko. Vybrané state z energetických strojov I : dočasná vysokoškolská učebnica  
Pétiová Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl
ISBN 978-80-89965-08-3
 
Pétiová Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a strených škôl
ISBN 978-80-89965-15-1
 
Plokhy Serhii. [přeložil Petr Kovařík] Černobyl : historie jaderné katastrofy
ISBN 978-80-7565-462-5
 
Polak-Berecki Magdalena. Genetyka populacyjna drzew leśnych : przewodnik do ćwiczeń z genetyki molekularnej
ISBN 83-60633-01-0
 
Putenikin Valerij Petrovič. Present distribution of Larix sukaczewii Dyl. in Russia  
Rašner Jaroslav. [rec. Igor Liberko, Iveta Hajdúchová, Helena Vidová] Manažment podniku : vysokoškolská učebnica
ISBN 978-80-228-2622-8
 
Réh Roman. The fire performance of wood-based panel products
ISBN 80-228-0177-1
 
Remiš Jozef. Výchova borovicových porastov  
Ridley Matthew White. [přeložil Petr Holčák] Evoluce všeho : jak malé změny přetvářejí svět
ISBN 978-80-7363-886-3
 
[editor Valentīna Rone] Norway spruce provenances and breeding : proceedings of the IUFRO S2.2-11 sympozium Latvia 1993  
[editor Dag Rudin] Proceedings of the conference on biochemical genetics of forest trees
ISBN 91-576-0281-6
 
Sabor Janusz. Zmienność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i hodowlana wartość jej polskich proweniencji w warunkach siedliskowych Beskidu sądeckiego  
[redaktor zeszytu Janusz Sabor] Ochrona i zachowanie leśnej bioróżnorodności w Karpackim Banku Genów : rola świerka pospolitego i innych gatunków w zachowaniu ekosystemów leśnych Karpat  
Sarvas Risto. Investigations on the flowering and seed crop of Pinus Silvestris : tutkimuksia mannyn kukkimisesta ja siemensadosta
ISBN 951-40-0125-7
 
Sarvaš Andrej. [grafický dizajn Michal Tornyai] Čierne diery : priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska
ISBN 978-80-570-0170-6
 
Sedliačik Ján. [rec. Juraj Dudas, Ján Kováčik] Lepidlá a lepenie dreva : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-1989-3
 
Sedliačiková Mariana. [rec. Iveta Hajdúchová, Katarína Vavrová] Finančné účtovníctvo
ISBN 978-80-228-3057-7
 
Sťahel Richard. Pojem krízy v environmentálnom myslení
ISBN 978-80-8200-038-5
 
Stachová Paulína. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí
ISBN 978-80-571-0012-6
 
Šertler Hynek. Příklady výpočtů ocelových konstrukcí : dočasná vysokoškolská učebnica  
Škvareninová Jana. Sprievodca po zbierkach
ISBN 80-228-1480-6
 
Štefek Zdeněk. Spodní stavba historických budov
ISBN 978-80-247-4846-7
 
[rec. Milan Mikleš, Pavol Božek] Lesnícke mechanizačné prostriedky
ISBN 978-80-228-2767-6
 
Šydlovskyj Ihor Vitalijovyč. Istorija muzejnoji spravy ta zoologičnych muzejiv universytetiv Ukrajiny
ISBN 978-966-613-940-8
 
[editor Miroslava Ťavodová] Stretnutie materiálových katedier a ústavov Slovenska, Čiech a Moravy 2019 : zborník abstraktov
ISBN 978-80-228-3154-3
 
Folia dendrologica 23/97. No. 1-2
ISBN 80-88780-22-5
 
[editor Ferdinand Tokár] Folia dendrologica 21-22
ISBN 80-224-0492-6
 
[editor Ferdinand Tokár] Folia oecologica. Vol. 28/2001
ISBN 80-967238-2-0
 
[editor Ferdinand Tokár] Folia oecologica. Vol. 29/2002
ISBN 80-967238-2-0
 
[eds. Ingrid Turisová, Elena Martincová, Peter Bačkor] Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny : zborník príspevkov z vedeckej konferencie 17.10. 2008, Banská Bystrica
ISBN 978-80-8083-674-0
 
[edited by Maria Carolina Varela] Evaluation of genetic resources of cork oak for appropriate use in breeding and gene conservation strategies : handbook of the concerted action "European network for the evaluation of genetic resources of cork oak for appropriate use in breeding and gene conservation strategies"
ISBN 972-95736-7-0
 
Vilhumová Iva. Atlas trusu
ISBN 978-80-85126-66-2
 
Dynamika sukcesných procesov, štruktúry a ekologickej integrity ekosystémov Slovenského krasu
ISBN 978-80-557-0296-4
 
[edited by Luc E. Weber, James J. Duderstadt] Global sustainability and the responsibilities of universities
ISBN 978-2-7178-6113-6
 
[edited by Horst Weisgerber] Results and future trends in larch breeding on the basis of provenance research : proceedings IUFRO centennial meeting of the IUFRO working party S2.02-07  
[eds. Heino Wolf, Jörg Albrecht] The procurement of forestry seeds in tropical and subtropical countries : the example Kenia  
[za redakcieju Ihorja Zagorodňuka] Rarytetna teriofauna ta jiji ochorona
ISBN 978-966-02-4638-6
 
Zeman Lubomír. Vstřikování plastů : teorie a praxe
ISBN 978-80-271-0614-1
 
Žíhlavník Anton. [rec. Milan Saniga, Martin Moravčík] Hospodárska úprava lesov II. : návody na cvičenia
ISBN 978-80-228-2085-1
 
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a kaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 11  
Národní inventarizace lesů : XVIII. sněm lesníků
ISBN 978-80-02-02630-3
 
100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě : sborník příspěvků
ISBN 978-80-02-02821-5
 
Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky : sborník příspěvků
ISBN 978-80-02-02763-8
 
Folia oecologica. Vol. 27/2000
ISBN 80-967238-2-0
 
Ochrona genetyczna populacji czastkowych drzew lesnych w Karpackim Banku Genów : konferencja naukowa Ustron-Jaszowiec-Wisla-Istebna-Wyrchczadeczka 29 czerwca 2001 r  
Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 21  
BIOFOR'02 - sustainable forestry, wood products & biotechnology : international scientific congress, Vitoria-Gasteiz november 11 to 14, 2002  
Scots pine breeding and genetics : proceedings of the IUFRO S.02.18 Symposium, Lithuania [13-17 September] 1994  
Blum : katalóg a pracovná príručka 2018/2019  
Pinus contorta as an exotic species : proceedings of the IUFRO working party meeting 1980 on Pinus contorta provenances (S2-02-06) in Norway and Sweden
ISBN 91-576-0710-9
 
Symposium on Clonal Forestry : Uppsala, Sweden, April 8-9 1981
ISBN 91-576-0959-4
 
Ukazanija po lesnomu semenovodstvu v Rossijskoj federacii
ISBN 5-7564-0257-8
 
Vostočnojevropejskije širokolistvennyje lesa
ISBN 5-02-004556-X
 
Ako ďalej pri ochrane a záchrane prírody Tatranského národného parku ? : zborník prednášok z konferencie k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku
ISBN 80-231-0099-8
 
Zborník prednášok z konferencie k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku : Tatranská Lomnica - Zotavovňa ROH Odborár, 5.-6. decembra 1989
ISBN 80-231-0008-4
 
[přeložilo kolegium vědeckých pracovníků z Prahy a z Brna] O stavu současné biologie : stenografický zápis zasedání Leninovy všesvazové akademie zemědělských věd od 31. 7. - 7. 8. 1948  
Ochrona leśnych zasobów genowych i hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce - stan i perspektywy : miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Malinówka, czerwiec 2005 r.
ISBN 83-85597-96-5
 
Lietuvos miško genetiniai ištekliai ir jų išsaugojimas
ISBN 9955-534-28-1
 
Contributions to the international congress  
Sovremennyje problemy prirodopoľzovanija, ochotovedenija i zverovodstva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvjaščennoj 90-letiju VNIIOZ im. prof. B. M. Žitkova (22-25 maja 2012 g.)