Prírastky knižničného fondu

Albert Miroslav. [vedúca bakal. práce Viera Kučerová] Zmeny spaľovacieho tepla termicky modifikovaného dreva  
Alexandersson Olof. [přeložil Miroslav Hubáček] Viktor Schauberger a tajemství živé vody : les jako energetické centrum krajiny
ISBN 978-80-7336-967-5
 
Angyal Gabriel. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Návrh manažmentu lúčnych a pasienkových biotopov na vybraných lokalitách v území európskeho významu  
Antalová Karin. [vedúci dipl. práce Marek Svitok] Metaspoločenstvá malých vodných nádrží: význam disperzie a vlastností habitatu  
Babečková Lenka. [vedúca dipl. práce Andrea Zacharová] Krematórium ako zdroj znečistenia životného prostredia ortuťou  
Babič Samuel. [vedúci bakal. práce Richard Kminiak] Možnosti obstarania nábytkárskeho CNC obrábacieho centra zo štrukturálnych fondov EU  
Babinec Štefan. [vedúca dipl. práce Andrea Majlingová] Posúdenie rizík spojených s výskytom krízových situácií vznikajúcich v dôsledku meniacej sa klímy na území SR  
Badinka Marián. [vedúci bakal. práce Peter Lešo] Vplyv turizmu na kamzíka vrchovského vo vybranej časti NAPANTu  
[zost. Karin Baisová, Martin Kružliak] Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-228-3187-1
 
[zost. Karin Baisová, Martin Kružliak] Zborník abstraktov vedeckých prác konferencií z rokov 2015-2019. II. časť
ISBN 978-80-228-3188-8
 
Bajusová Barbora. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Krajinno-ekologická analýza mesta Banská Štiavnica z hľadiska hlavných rozvojových dokumentov územnej samosprávy  
Bartunek Anton. Dejiny slovenského lekárnictva I., 10. stor. - 1918
ISBN 978-80-971174-8-1
 
Bartunek Anton. Dejiny slovenského lekárnictva II., 1918 - 2018
ISBN 978-80-570-0240-6
 
Bavalová Viera. [vedúca dipl. práce Ingrid Belčáková] Význam a manažment pestovania liečivých rastlín pre životné prostredie a zdravie  
Belko Libor. [vedúci dipl. práce Tibor Benčať] Dendrologicko - ekologická analýza porastov kosodreviny (Pinus mugo Turra) na Martinských holiach  
Bielesch Marek. [vedúci dipl. práce Dušan Daniš] Invázne rastliny v brehových porastoch rieky Turiec  
Bielik Matúš. [vedúci dipl. práce Karol Kočík] Analýza využívania poľnohospodárskej krajiny a návrh agroenvironmentálneho manažmentu v k.ú. Rosina  
Bjel Dalimír. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Návrh Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Kráľova Lehota  
Blahútová Jana. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Možnosti implementácie EMS z hľadiska optimalizácie činnosti vo vybraných spoločnostiach pôsobiacich v oblasti nakladania s kuchynským odpadom  
Blažek Peter. [vedúci dipl. práce Ivan Kubovský] Využitie termovízie pri monitorovaní rozsahu požiaru vo vybranom technickom zariadení  
Bohoš Peter. [vedúci dipl. práce Ján Kováč] Analýza metód diagnostiky jednotlivých strojových zariadení  
Cisáriková Michaela. [vedúca bakal. práce Nadežda Langová] Spojenie nábytkových dielcov pomocou kovaní s voľným oddelením od konštrukcie a ich aplikácia  
[éditeur Gh. Coldea ... et al.] Les associations végétales de Roumanie. Tome 1, Les associations herbacées naturelles
ISBN 978-606-561-179-5
 
[éditeur Gh. Coldea ... et al.] Les associations végétales de Roumanie. Tome 2, Les associations anthropogènes
ISBN 978-973-595-372-0
 
[éditeur Gh. Coldea ... et al.] Les associations végétales de Roumanie. Tome 3, Les associations forestiéres et arbustive
ISBN 978-973-595-790-2
 
Černák Ladislav. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Lučenec  
Čiak Patrik. [vedúci dipl. práce Ján Svoreň] Konštrukčný návrh uzla hnacieho kotúča zvislej kmeňovej pásovej píly  
[editoři Hana Čížková, Libuše Vlasáková, Jan Květ] Mokřady : ekologie, ochrana a udržitelné využívání
ISBN 978-80-7394-658-6
 
Acoustics High Tatras 2019 : a joint event of MAP and ATF 2019
ISBN 978-80-228-3157-4
 
Dávid Michal. [vedúci bakal. práce Jozef Výbošťok] Analýza vnímania lesného hospodárstva  
Dekýš Tomáš. [vedúci dipl. práce Ľubomír Javorek] Analýza krátkej životnosti formy, návrh technického riešenia a ekonomických prínosov  
Dobrovičová Iveta. [vedúca bakal. práce Miriam Olšiaková] Etika a etiketa v obchodovaní  
Dovala Marek. [vedúca dipl. práce Anna Špinerová] Strety záujmov v okrese Poltár  
Drahoň Kristián. [vedúci dipl. práce Jozef Krilek] Návrh vývodového hriadeľa a trojbodového závesu na špeciálny lesnícky kolesový traktor  
Digital education at school in Europe
ISBN 978-92-9492-998-3
 
Faltin Tomáš. [vedúci dipl. práce Peter Koleda] Model pásového dopravníka a pneumatického ramena  
Farbiak Adam. [vedúci dipl. práce Ľubomír Naščák] Návrh zdvíhacieho zariadenia pomocou asynchrónneho motora  
Fasora Lukáš. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury
ISBN 978-80-210-9117-7
 
Feciškanin Ľuboš. [vedúca dipl. práce Diana Krajmerová] Identifikácia pôvodu uznaných porastov jedle bielej na základe analýz mitochondriálnej DNA  
Fekete Tomáš. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Analýzy riadenia projektov v rámci Operačného programu Kvalita ŽP pre oblasť odpady  
Ferenc Juraj. [vedúci bakal. práce Jaroslav Šálka] Analýza implementačných procesov v územnej ochrane prírody  
Genetic management of fragmented animal and plant populations
ISBN 978-0-19-878340-4
 
Gabajová Lýdia. [vedúca dipl. práce Anna Špinerová] Krajinno-ekologické limity poľnohospodárskeho využitia v katastrálnom území obce  
Gábor Radoslav. [vedúca dipl. práce Mária Vargovská] Konštrukčný návrh mechanizmu podávania a triedenia reziva za dvojkotúčovou uhlovou pílou DKP6  
Gallo Patrik. [vedúci dipl. práce Daniel Kurjak] Porovnanie kontrastných proveniencií jedle bielej z hľadiska ich rastu a odozvy fotosyntézy na sucho  
Galo Tomáš. [vedúca bakal. práce Iveta Čabalová] Nebezpečenstvá a riziká súvisiace s únikom chemickej látky - amoniaku  
Garaj Jakub. [vedúca dipl. práce Iveta Mitterová] Hodnotenie termickej odolnosti smrekového dreva a OSB dosky pred a po retardačnej úprave  
Gerzaničová Nikola. [vedúca dipl. práce Dagmar Samešová] Posúdenie rizík vodného zdroja - lokalita Nízke Tatry  
Gočal Peter. [vedúci dipl. práce Tomáš Gergeľ] Moderné viacpodlažné stavby z pohľadu požiarnej bezpečnosti  
Gordon Steven I.. Introduction to modeling and simulation with MATLAB® and Python
ISBN 978-1-4987-7387-4
 
Gregor Igor. [vedúca dipl. práce Erika Sujová] Optimalizácia úzkych miest výrobného systému  
Grešíková Simona. [vedúca dipl. práce Hana Ollerová] Ortuť ako rizikový faktor pre dreviny na lokalitách Veľký Choč a Čierny Váh  
Hajasová Anna. [vedúci dipl. práce Tibor Benčať] Štruktúra a biodiverzita brehových porastov rieky Rajčianky  
Halčin Patrik. [vedúci bakal. práce Richard Hrčka] Pohyb náterovej látky cez povrch bukového dreva  
Haluška Matej. [vedúci dipl. práce Anton Geffert] Posúdenie rizikovosti sulfátového postupu výroby buničiny vo vybranom cel.-pap. závode  
Harman Erik. [vedúca dipl. práce Zuzana Perháčová] Výskyt a toxicita Planktothrix rubescens  
[edited by David N.-S. Hon, Nobuo Shiraishi] Wood and cellulosic chemistry
ISBN 0-8247-0024-4
 
Vzorkování I, Obecné zásady
ISBN 978-80-86380-53-7
 
Hradiská Lucia. [vedúca dipl. práce Magdaléna Pichlerová] Minimalizácia dopadu a udržateľnosť rekreačných aktivít v NP Slovenský raj  
Hvězdová Věra. [vedúci bakal. práce Vojtěch Ondrejka] Návrh vhodného materiálu pre výrobu cimbalových paličiek  
Ivančo Miroslav. [vedúci bakal. práce Ľubomír Bútora] Vyhodnotenie chovateľských cieľov jelenej zveri v okrese Vranov nad Topľou v nadväznosti na škody spôsobené zverou  
Ivanov Michal. [vedúca dipl. práce Emília Orémusová] Vplyv termickej úpravy na horľavosť dubového dreva  
Jánoš Viktor. [vedúca dipl. práce Zuzana Brodnianská] Technický návrh separácie neželezného kovu z odpadového piesku v zlievárenskom podniku  
Jaňour Zbyněk. Modelování mezní vrstvy atmosféry
ISBN 978-80-200-2854-9
 
Jaross Matúš. [vedúca dipl. práce Dagmar Samešová] Hodnotenie kvality pitnej vody z malých zdrojov v okrese Rožňava  
Kačic Lukáš. [vedúci bakal. práce Ľuboš Krišťák] Využitie hydraulických vyslobodzovacích zariadení v hasičskej praxi  
Kadlec Andrej. [vedúci dipl. práce Milan Helexa] Návrh jednobubnového lesníckeho navijaka  
Kajanová Martina. [vedúci dipl. práce Karol Kočík] Ochrana a manažment biotopov trávnych porastov na príklade vybraného územia  
Kassai Marek. [vedúca dipl. práce Mária Hrčková] Využitie techník reverzného inžinierstva pri rekonštrukcii tvarovo zložitej súčiastky  
Kašková Lucia. [vedúci dipl. práce Miroslav Vanek] Využitie kompaktnej monitorovacej stanice na analýzu kvality ovzdušia  
Klinovský Marek. [vedúca dipl. práce Ingrid Belčáková] Vizuálny smog - aktuálne problémy a výzvy  
Kohútová Martina. [vedúci bakal. práce Ladislav Reinprecht] Prieskum skutkového stavu drevenej konštrukcie krovu v objekte Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine  
Vzorkování III, Potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání
ISBN 978-80-86380-80-3
 
Vzorkování II, Životní prostředí
ISBN 978-80-86380-81-0
 
Kováč Jozef. [vedúci dipl. práce Ľubomír Javorek] Vplyv vybraných technologických parametrov na chvenie nástroja a kvalitu povrchu pri obrábaní  
Kováč Mário. [vedúci bakal. práce Peter Polakovič] Vplyv tepelnej záťaže na dehydratáciu organizmu hasičov záchranárov pri zásahu  
Krčmárik Adam. [vedúci bakal. práce Miroslav Kardoš] Diaľkovo pilotované letecké systémy v lesníctve  
Kremlová Miroslava Paulína. [vedúci dipl. práce Rudolf Kropil] Obhospodarovanie populácie srnca lesného (C. capreolus) vo vybranom území Štiavnických vrchov  
Krescanková Soňa. [vedúca dipl. práce Diana Krajmerová] Identifikácia pôvodu uznaných porastov smreka obyčajného na základe analýz mitochondriálnej DNA  
Kružliak Martin. [rec. Jozef Štefko, Vladislav Kukačka, Jiří Michal] Vplyv výberovej telesnej výchovy na vývoj postojov a názorov študentov Technickej univerzity vo Zvolene na pohybovú aktivitu, šport a telesnú výchovu počas štúdia : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3186-4
 
Šumava a Bavorský les na starých mapách : historický atlas
ISBN 978-80-7640-001-6
 
Kuzmytskyi Mykyta. [vedúci bakal. práce Rastislav Igaz] Akumulačné vlastnosti materiálov využívaných v drevostavebných konštrukciách  
Langer Jiří. Lidové stavby v České republice
ISBN 978-80-86516-99-8
 
Lehmann Niels. Fragments of metropolis East/Ost : the expressionist heritage in Poland, the Czech Republic and Slovakia
ISBN 978-3-7774-3092-8
 
Lenčová Barbora. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Návrh programu starostlivosti o územie európskeho významu Hradné lúky  
Lepeška Tomáš. [rec. László Miklós, Peter Sabo] Ekohydrológia
ISBN 978-80-228-3193-2
 
Lepš Jan. Biostatistika
ISBN 978-80-7394-587-9
 
Lisá Michaela. [vedúci dipl. práce Jaroslav Škvarenina] Vplyv výskytu Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf na zmeny intercepcie zrážok v horskej klimaxovej smrečine Západných Tatier v podmienkach jej kalamitného rozpadu  
[ed. Denisa Lizoňová, Zuzana Tončíková, Miroslav Chovan] Geometria prírodných tvarov a ich aplikácia v dizajne : zborník zo schváleného odborného podujatia
ISBN 978-80-228-3166-6
 
Lomnický Peter. [vedúci dipl. práce Ľubomír Javorek] Analýza a návrh efektívnejšej výroby dielca  
Lucina Martin. [vedúci dipl. práce Ivan Chromek] Rozmiestnenie a využitie síl a prostriedkov hasičských jednotiek vo vybranom zásadovom obvode HS HaZZ  
Lukačková Veronika. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Návrh a manažment projektu náučného chodníka v obci Ráztočno  
Ľupták Miroslav. [vedúci dipl. práce Jozef Víglaský] Potenciál a návrh reálneho spôsobu zvýšenia účinnosti výroby energie z bioplynu produkovaného na bioplynovej jednotke  
Macura Michal. [vedúca bakal. práce Iveta Melicherčíková] Návrh rekonštrukcie nevyužitej stavby  
Makarský Erik. [vedúca dipl. práce Eva Mračková] Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia pre vybranú prevádzku  
Marks Howard Stanley. [překlad Daniela Vránová] Ovládněte tržní cykly : a zvýšíte své investiční zisky
ISBN 978-80-271-2500-5
 
Martincová Škriniarová Ivana. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Manažment nakladania s komunálnymi odpadmi v Žiari nad Hronom  
Martincová Viktória. [vedúca bakal. práce Eva Výbohová] Nebezpečné látky s obsahom halogénov  
Martinez Wendy L.. Computational statistics handbook with MATLAB
ISBN 978-1-4665-9273-5
 
Martinez Wendy L.. Statistics in MATLAB : a primer
ISBN 978-1-4665-9656-6
 
Matejdeszová Denisa. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Návrh manažmentových opatrení lúčnych a pasienkových biotopov NP Muránska planina  
Matejov Andrej. [vedúca dipl. práce Mária Vargovská] Konštrukčný návrh linky na prípravu palivového dreva  
Medveďová Dominika. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Brezno  
Mesárošová Petra. [vedúca dipl. práce Helena Hybská] Vplyv jednorazovej aplikácie drevného popola na obsah rizikových prvkov v lesnej pôde  
Mikitka Jaroslav. [vedúci bakal. práce Matúš Jakubis] Drevo ako stavebný materiál v protilavínovej ochrane krajiny  
Minárik Rastislav. [vedúca dipl. práce Martina Slámová] Krajinno-ekologické podklady pre územno-plánovaciu dokumentáciu obcí Janíky a Vlky (obce na Hornom Žitnom ostrove)  
Mizla Karol. Najkrajšie cyklovrcholy : 25 cyklistických trás. 2. diel
ISBN 978-80-8136-0954
 
Molčanová Darinka. [vedúci dipl. práce Miroslav Vanek] Možnosti zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu technológiou plazmového splyňovania  
Mukherjee Siddhartha. [překlad Jan Šmarda, jazyková spolupráce Kateřina Danielová] Gen : o dědičnosti v našich osudech
ISBN 978-80-210-9199-3
 
Siedma desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach : 2009-2019
ISBN 978-80-8077-625-1
 
Naščáková Jana. [vedúci dipl. práce Branko Slobodník] Vitalita peľu a obsah ortuti v ihliciach borovice lesnej (Pinus sylvestris L.)  
Novák Rostislav. Nejkrásnější rozhledny ČR : a jejich příběhy
ISBN 978-80-247-4020-1
 
Ojeda Oscar Riera. [aut. Byron Hawes] Façades : a visual compendium of modern architectural styles
ISBN 978-3-7913-8517-4
 
Orlin Ben. Math with bad drawings : illuminating the ideas that shape Our reality
ISBN 978-0-316-50903-9
 
Palečková Linda. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Podnikanie formou start-up  
Palugová Marianna. [vedúca dipl. práce Helena Hybská] Toxicita hasiacej vody  
Pang Jian. Noise and vibration control in automotive bodies
ISBN 978-1-119-51549-4
 
Paton Jean Annette. The Liverwort flora of the British Isles
ISBN 978-90-04-28537-8
 
Paulíny Tomáš. [vedúci dipl. práce Martin Zachar] Ochrana pred povodňami v podmienkach klimatickej zmeny  
Pivarčeková Nikola. [vedúci dipl. práce Daniel Halaj] Budovanie značky prostredníctvom online marketingu  
[edited by A. Pizzi, K. L. Mittal] Wood adhesives
ISBN 978-90-04-19093-1
 
Pohorelec Matej. [vedúci bakal. práce Vladimír Štollmann] Wankelov motor a možnosti jeho použitia v lesníckych mechanizačných prostriedkoch  
Poláková Jana. Politika rozvoje venkova EU
ISBN 978-80-213-2796-2
 
Popálená Barbora. [vedúca dipl. práce Jana Škvareninová] Fenologické prejavy drevín vo vzťahu k biometeorologickým podmienkam Detvianskej kotliny  
Potkány Marek. [rec. Iveta Hajdúchová, Václav Kupčák] Ekonomicko-environmentálne aspekty realizácie nízkoenergetických domov na báze dreva : vedecká monografia
ISBN 978-80-228-3195-6
 
Průša David. Orchideje České republiky
ISBN 978-80-264-2557-1
 
Business research methods
ISBN 978-1-4737-6035-6
 
Rajtárová Ria. [vedúca bakal. práce Eva Mračková] Využite výbuchovej komory VK 100 pre experimentálne stanovenia požiarnotechnických parametrov  
Rao Singiresu S.. Vibration of continuous systems
ISBN 978-1-119-42414-7
 
[edited by Ashok K. Rathoure] Zero waste : management practices for environmental sustainability
ISBN 978-0-367-18039-3
 
Ričalka Vladimír. [vedúca dipl. práce Ivana Sarvašová] Premenlivosť kvalitatívnych znakov kmeňov, korún a zdravotný stav prirodzených populácií jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v Horehronskom podolí a Veporských vrchoch  
Rišian Michal. [vedúci bakal. práce Ivan Lukáčik] Premenlivosť kvalitatívnych znakov a poškodenie prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v oblasti Kremnických vrchov  
Semivanová Soňa. [vedúca dipl. práce Zlata Androvičová] Biologicko-evolučné a kultúrno-evolučné aspekty ekologicky zodpovedného správania  
Sermeková Ivana. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Analýzy a návrhy na zlepšenie pracovného a životného prostredia pri nakladaní s odpadmi podniku GERGONNE SLOVENSKO s.r.o.  
Skácel František. Analýza ovzduší
ISBN 978-80-7592-038-6
 
Skačan Jakub. [vedúci bakal. práce Ivan Chromek] Návrh výstavby DHZO vo vybranej obci  
Skladaná Patrícia. [vedúci dipl. práce Vladimír Kunca] Štruktúra a parametre mŕtveho dreva pralesovitej lokality Kráľová hoľa v Nízkych Tatrách  
Sládek Karel. Ekologická spiritualita a etika
ISBN 978-80-7553-696-9
 
Spišiak Jozef. [vedúca dipl. práce Zuzana Brodnianská] Optimalizácia prevádzky mestskej čistiarne odpadových vôd z energetického hľadiska  
Strouhal Jiří. Slovník pojmů IFRS : aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS
ISBN 978-80-7598-514-9
 
[rec. Andrea Sujová, Ján Závadský, Patrycja Hąbek] Soft-skills integration into production processes : scientific monograph
ISBN 978-83-65265-30-2
 
Sýkora Jaroslav. Město - jeho prostory a uspořádání
ISBN 978-80-7568-074-7
 
Šebešiová Martina. [vedúca bakal. práce Emília Orémusová] Hodnotenie čalúnnických materiálov z hľadiska POB  
Vzorkování IV, Průmysl
ISBN 978-80-86380-87-2
 
Šimečka Martin Milan. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945
ISBN 978-80-972962-3-0
 
Šimečka Martin Milan. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945
ISBN 978-80-972962-4-7
 
Šmidtová Zdenka. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Integrácia krajinno-ekologických aspektov do projektov pozemkových úprav vybraných obcí okresu Rimavská Sobota  
Šulaj Roman. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Komparácia zahraničného obchodu krajín V4  
Takáčová Viera. [vedúca dipl. práce Eliška Belaňová] Analýzy a návrhy na zlepšenie pracovného a životného prostredia v podniku SLOVMAG, a.s. Lubeník  
Tereňová Diana. [vedúci bakal. práce Ján Lichý] Analýza úrovne finančnej gramotnosti na vysokých školách  
Thoma Erwin. [přeložil Jiří Fiala] ...viděl jsem tě růst : o prastarém a novém životě se dřevem, lesem a Měsícem
ISBN 978-80-904552-5-2
 
Turcer Michael. [vedúca dipl. práce Helena Čierna] Optimálny spôsob plánovania kvality výroby pri nábehu sériovej výroby v konkrétnom podniku  
Turčániová Eszter. [vedúca dipl. práce Hana Ollerová] Vplyv gudrónov na obsah živín v asimilačných orgánoch drevín  
Turis Peter. [ze slovenštiny přeložil Lubomír Hrouda] Rostliny Karpat
ISBN 978-80-200-2937-9
 
Ubyy-Vovk Artem. [vedúci dipl. práce Rastislav Lagaňa] Analýza šmykových polí pri ohybe dreva konštrukčných rozmerov  
Uharčeková Veronika. [vedúci dipl. práce Milan Helexa] Návrh pohonu hnacieho bubna pásového dopravníka na prepravu energetickej štiepky  
Uškert Štefan. [vedúci dipl. práce Štefan Barcík] Vplyv vybraných faktorov na energetickú náročnosť a morfológiu tvorby povrchu rovinného frézovania termicky modifikovaného cudzokrajného dreva Meranti  
Václavík Miroslav. [vedúca dipl. práce Katarína Střelcová] Vodný režim dospelého bukového porastu v podmienkach aridizácie klímy  
Vaclavik Štefan. [vedúci dipl. práce František Máliš] Dynamika vegetácie a mikroklímy porastu počas vývoja prírodných a hospodárskych lesov jedľovo-bukového vegetačného stupňa na Poľane  
Vagunda Marek. [vedúca bakal. práce Alena Rohanová] Charakteristiky spojov buk-skrutka v stavebných koštrukciách  
Valach Erik. [vedúci bakal. práce Vladislav Kaputa] Zahraničný obchod Slovenskej republiky  
Valena Tomáš. [přeložil Petr Kaška] Vztahy : o vazbě k místu v architektuře
ISBN 978-80-88033-05-9
 
Válovčan Ján. [vedúca bakal. práce Eva Drličková] Komunikácia v malých skupinách a jej využitie  
Vilhanček Gregor. [vedúci bakal. práce Michal Allman] História, súčasný stav a perspektívy vývoja lanovkového sústreďovania dreva na Slovensku  
Vojtanek Matúš. [vedúci bakal. práce Jaroslav Vido] Numerické predpovedné modely počasia v lesníckej praxi - atmosférické zrážky  
Vojtková Katarína. [vedúca dipl. práce Andrea Diviaková] Potenciál ekosystémových služieb nelesných biotopov vidieckej krajiny  
Vrbiniaková Oľga. [vedúca dipl. práce Mária Vlčková] Analýza pracovných rizík v OZ Považská Bystrica a OZ Prievidza  
Vršánsky Csaba. [vedúci dipl. práce Jozef Víglaský] Aktuálny stav výroby kotlov na tuhé biopalivá a ich predpokladaný vývoj  
Výboch Marek. [vedúci dipl. práce Jozef Víglaský] Potenciál a návrh reálneho spôsobu zvýšenia účinnosti výroby energie z kalového plynu na čistiarni odpadových vôd  
Wahlandt Ľubomír. [vedúci dipl. práce Jozef Krilek] Vplyv DPF filtra na spotrebu PHL a emisií spaľovacích motorov  
Židišinová Emília. [vedúci dipl. práce Marek Svitok] Vplyv diverzity detritofágov na dekompozíciu organického materiálu v stojatých vodách  
Židuliak Maroš. [vedúci dipl. práce Roman Sitko] Kontinentalita klímy a rozšírenie lesných drevín západných Karpát  
Jak žít minimalisticky : recyklace, upcyklace, vědomá skromnost
ISBN 978-80-906852-2-2