Naspäť na obsah

Evidencia publikačnej činnosti a aktivít a programový systém Rapid Library

Nadežda Andrejčíková


Úvod

Problematika spracovania zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov na ňu, vedeckých, odborných a umeleckých aktivít je každoročne diskutovanou témou v súvislosti s akreditáciami vedeckých pracovísk, univerzít, fakúlt, ale i v súvislosti s hodnotením vedeckej práce jednotlivcov. Výkazy publikačnej činnosti sa požadujú pri predkladaní projektov a grantov, pri kvalifikačných postupoch, akreditáciách, konkurzoch a v mnohých ďalších prípadoch. Veľkou nevýhodou a zároveň jedným z hlavných dôvodov toho, že ide o nepopulárnu činnosť vedeckých pracovníkov, je fakt, že sa tieto požiadavky často líšia štruktúrou zoznamov a kritériami hodnotenia jednotlivých typov dokumentov, ako aj skutočnosť, že kritériá pre ich hodnotenie si každá hodnotiaca komisia vysvetľuje inak. Častá zmena hodnotiacich kritérií a spôsobov kategorizácie publikačnej činnosti si vyžaduje ich automatizované spracovanie.

Vzhľadom na to, že spracovanie evidencie publikačnej činnosti a aktivít vedeckých pracovníkov je veľmi podobné spracovávaniu dokumentov v knižnici, boli pre ich spracovávanie od začiatku využívané knižničné informačné systémy. Štandardizácia knižničných informačných systémov taktiež ovplyvnila spôsob spracovávania evidencie publikačnej činnosti. V roku 1999 viaceré vedecké pracoviská v spolupráci s Národnou knižnicou Slovenska založili združenie Proscientia s cieľom vytvoriť základ budúceho kooperačného systému na spracovanie publikačnej činnosti a kvalifikačných prác, ktorý bude spolupracovať so systémom Slovenskej národnej bibliografie na tvorbe súborného katalógu a bibliografickej bázy o sivej literatúre. Aby bolo možné takéto niečo dosiahnuť, je veľmi dôležité, aby jednotlivé automatizované systémy používané pre spracovanie EPCA dodržiavali národné i medzinárodné štandardy, ktoré sú základným integrujúcim prvkom kooperačného projektu. U nás v tejto súvislosti hovoríme prevažne o formáte Unimarc a Unimarc Authority spolu s katalogizačnými pravidlami AACR2, o norme STN 690, ako aj štandardoch určených pre komunikáciu IS a vzájomné zdieľanie informačných zdrojov, kam zaraďujeme hlavne komunikačný protokol Z39.50, ILL, ISO2709, ale i mnohé ďalšie štandardy. K určitej štandardizácii v posledných rokoch prišlo aj v oblasti kategorizácie, ktorá by mala byť tiež súčasťou pripravovanej smernice - Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, určenej pre vysoké školy a pracoviská Slovenskej akadémie vied. Táto smernica by mala byť vydaná pod záštitou Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SR. Navrhované kategórie pre EPCA vychádzajú z metodických materiálov združenia Proscientia a v súčasnosti by mali byť k dispozícii na jednotlivých vysokých školách a vedeckých pracoviskách.


Modul RL-EPCA v systéme Rapid Library

Jedna z metodík vydaných v rámci združenia Proscientia je určená tiež pracovníkom knižníc a tým, ktorý vyberajú systém pre EPCA, ako aj tvorcom takéhoto systému. Sú v nej presne špecifikované požiadavky na automatizovaný systém evidencie publikačnej činnosti. Jedným z takýchto systémov, ktorý spĺňa všetky všeobecné požiadavky, národné i medzinárodné štandardy, je u nás systém Rapid Library a jeho modul RL-EPCA (Rapid Library - Evidencia publikačnej činnosti a aktivít). Rapid Library je komplexný modulárny integrovaný informačný systém pre knižnice. Modul RL-EPCA môže pracovať samostatne, alebo ako súčasť komplexného integrovaného knižnično-informačného systému Rapid Library. Celý systém, ako aj modul RL-EPCA je založený na využívaní MARC formátu a z neho vyplývajúcich príslušných väzieb. Štandardne sa systém dodáva s nastavením pre MARC formát, ktorý bol u nás prijatý ako štandard, a tým je UNIMARC. Pre tento formát sú nastavené všetky príslušné validácie, väzby a vzájomné prepojenia. Jednotlivé informácie sú ukladané do tabuliek definovaných v postrelačnej databáze, ktorá umožňuje vytvárať vzájomné väzby medzi jednotlivými poliami i záznamami tak, ako to definuje základná datová schéma tohto modulu. Medzi základné vlastnosti modulu patrí:

 • pohodlný zápis vstupných údajov s využívaním súborov autorít (autori, periodiká, vedecké a odborné akcie) a tabuliek (kategórie publikačnej činnosti, kategórie ohlasov, kategórie vedeckých a odborných aktivít, kódy jazykov, kódy krajín, kódy rolí autorov, kódy pracovísk, kódy vedných odborov, kódy typov dokumentov, atď.),
 • možnosť konverzie údajov o zamestnancoch z personálneho modulu informačného systému organizácie do súboru menných autorít,
 • možnosť automatickej konverzie kategorizácií,
 • výber vstupných formulárov podľa typu dokumentu,
 • formálna kontrola zápisu údajov, kontrola duplicity,
 • automatické generovanie zvolených údajov (dátum, číslo záznamu a p.),
 • import a export záznamov v štruktúre ISO 2709 UNIMARC alebo Výmenný formát (IKIS, resp. MAKS), na želanie aj iných,
 • možnosť konverzií hotových báz dát z iných systémov evidencie publikačnej činnosti vrátane konverzie kategorizácie (napríklad zo systému EPC - CDS/ISIS),
 • prepojenie bázy dát EPCA na moduly katalogizácie, správy seriálov a autorít,
 • prepojenie záznamov o publikačnej činnosti s ohlasmi na ňu a so záznamami o vedeckých a odborných aktivitách (účasť na konferenciách, seminároch a pod.),
 • vytváranie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a účasti na vedeckých, odborných a umeleckých aktivitách zoradených podľa rôznych hľadísk (podľa pracovísk, autorov, kategórií a pod.) v súlade s pravidlami ISBD a normou ISO 690 a podľa požiadaviek rôznych grantových agentúr, akreditačných a hodnotiacich komisií,
 • spracovanie štatistických prehľadov pre jednotlivých pracovníkov a celé inštitúcie,
 • online katalóg vystavovaný na WWW serveri cez Internet,
 • možnosť vytvárania súborného katalógu publikačnej činnosti (aj na WWW serveri) v sieti spolupracujúcich pracovísk.


Ako to vyzerá, keď pracuje modul RL- EPCA samostatne, ukazuje nasledujúci obrázok:

Správa systému a administrace
  Číselníky a validačné tabuľky
Bibliografická báza
Evidencia publikačnej činnosti a aktivít
Autority
-osobné
-korporácií
-geografické
-meno rodiny
-unifikovaný názov
-skupinový unifikovaný názov
-meno/názov
-meno/skupinový názov
-predmetové
  Používateľské autority
-edície, tlačiarne, vydavateľstvá, dodávatelia
-pracoviská
-seriálové publikácie


V prípade začlenenia modulu RL-EPCA do komplexného integrovaného knižnično- informačného systému sú na rovnakej úrovni s bibliografickou bázou dát ostatné bibliografické bázy dát, ktoré knižnica buduje (napr. katalóg, článková bibliografia, audiovizuálne dokumenty atď).

Ostatné tabuľky sú spoločné. Hlavným rozdielom medzi spomínanými bibliografickými bázami je v rozsahu popisu, kde v báze Evidencie publikačnej činnosti a aktivít sú naviac údaje špecifické pre sledovanie citácií, kategorizácie, charakteristika periodík a iné.

Práca so systémom RL-EPCA je intuitívna, riadená systémom roletových menu a on-line helpov. Pri práci so záznamom má používateľ interaktívny prístup ku všetkým ostatným bázam dát, a to či už lokálnym, alebo vzdialeným. Pre jednotlivé typy dokumentov a záznamov sú k dispozícii preddefinované formuláre s najdôležitejšími údajmi, ktoré sú situované vždy v hlavnej obrazovke. K dispozícii sú preddefinované pracovné listy pre spracovanie záznamov:
 • monografií
 • prekladov
 • článkov
 • kapitol z kníh
 • zápis recenzií
 • zápis špeciálnych druhov dokumentov

Každý spracovávaný záznam si môže používateľ v ktoromkoľvek momente pozrieť vo viacerých zobrazovacích formátoch pre kontrolu správnosti zápisu. Pri zápise dát systém automaticky vytvára obojstranné relačné väzby medzi jednotlivými záznamami. Takže ak napríklad popisujeme dielo jedného autora, ktorý cituje ďalších troch autorov, môžeme citácie zapísať priamo v popisovanom diele, alebo vyhľadať diela konkrétnych autorov a tam zapísať, že ich citoval ten a ten autor. Pri prezeraní záznamov potom vidíme v diele prvého autora zoznam autorov a diel, ktoré citoval podľa STN 690, a naopak. Pritom pri zápise citovaného diela si môžeme vyberať už zo zapísaných diel vo vybranej bibliografickej báze dát, alebo jednoducho urobiť nový záznam, resp. len odkaz na citované dielo. Podobným spôsobom sa vytvára zoznam účastníkov jednotlivých akcií. Tu stačí pri popise záznamu vybrať akciu - korporáciu, ktorej sa to týka a systém automaticky pri zázname o konkrétnej akcii zobrazí všetkých jej účastníkov i diela týkajúce sa danej akcie. Podobné väzby sú i medzi seriálovým dokumentom a jednotlivými článkami z tohto dokumentu.

Takto vytvorenú bibliografickú bázu dát publikačnej činnosti spolu s autoritatívnymi bázami možno potom vystaviť v sieti Intranet, Internet alebo len jednoducho v nich prehľadávať v rámci lokálnej počítačovej siete. K tomu slúži špeciálne vyvinutý nástroj IX rešerš, ktorý je súčasťou modulu RL-EPCA. Jeho hlavnou výhodou je, že používateľ si môže sám definovať selekčné prvky a zobrazovacie formáty. Na základe vybraných selekčných kritérií systém automaticky vytvára globálny selekčný prvok. Naviac je možné stanoviť pre každý selekčný prvok typ indexu, teda základný btree, alebo krížový index. Pri vyhľadávaní je potom samozrejme možné používať všetky matematické i logické operátory tak v rámci jedného selekčného prvku, ako aj medzi jednotlivými selekčnými prvkami navzájom. Výsledky takto vytvorených rešerší možno zatriediť podľa ľubovoľných kritérií a v zvolených zobrazovacích formátoch urobiť výstup na ľubovoľné výstupné zariadenie.

V programe sa dajú jednotlivé zobrazovacie formáty nastaviť užívateľom, a teda zobrazovacie formáty pre evidenciu publikačnej činnosti a kvalifikačných prác samozrejme nie sú výnimkou. Je teda veľmi dôležité pochopiť, čo dané formáty obsahujú a ako si ich môžeme nastaviť, pretože vo výstupoch je možné zadať ako zobrazovací formát tzv. Užívateľský formát U1, ktorý si môže užívateľ pomocou dostupných blokov a ich vhodnou kombináciou vytvoriť sám tak, aby čo najviac vyhovoval jeho požiadavkám.

Nastavenie jednotlivých zobrazovacích formátov nájdeme v menu Správca - Nastavenie - Nastavenie zobraz.formátu pre EPCA.Štandardne sú v programe dodávané preddefinované výstupné zostavy a štatistiky v rozsahu definovanom v metodike č.2 k spracovaniu EPCA vydanej v rámci združenia Proscientia, a to:
 • Formát A - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách s percentuálnym podielom. Bez ohlasov.
 • Formát AB - záznam podľa ISBD s menným záhlavým a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách (4. a ďalší autori) bez percentuálneho podielu. Bez ohlasov.
 • Formát AC - záznam podľa ISBD s menným záhlavým a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách (4. a ďalší autori) s percentuálnym podielom. Bez ohlasov.
 • Formát B - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách s percentuálnym podielom. S ohlasmi podľa STN ISO 690.
 • Formát C - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách bez percentuálneho podielu. Bez ohlasov.
 • Formát D - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie a riadkom poznámok uvedený v hranatých zátvorkách bez percentuálneho podielu. S ohlasmi podľa STN ISO 690.
 • Formát E - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie bez riadku poznámok v hranatých zátvorkách. Bez ohlasov.
 • Formát F - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie bez riadku poznámok v hranatých zátvorkách. S ohlasmi podľa STN ISO 690.
 • Formát FI - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie bez riadku poznámok v hranatých zátvorkách. S citáciami v citačných indexoch.
 • Formát FO - záznam podľa ISBD s predznačením kategórie bez riadku poznámok v hranatých zátvorkách. S ohlasmi mimo SCI.
 • Formát G - záznam podľa ISBD s ohlasmi podľa STN ISO 690.
 • Formát H - záznam podľa STN ISO 690 pre výber záznamov do bibliografických odkazov s uvedením roku poblikovania za menom.
 • Formát HX - záznam podľa STN ISO 690 pre výber záznamov do bibliografických odkazov bez uvedenia roku poblikovania za menom.
 • Formát I - prehľad učastníkov vedeckých akcií.
 • Formát J - prehľad článkov vo vybraných periodikách.

Základné výstupy

Zoznam publikačnej činnosti - personálna bibliografia (pravidla ISBD)
Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (pravidla ISBD)
Zoznam ohlasov - personálny (pravidlá ISBD a STN ISO 690)
Zoznam ohlasov - pracoviska (pravidlá ISBD a STN ISO 690)
Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých aktivít - personálny
Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých aktivít - pracoviska


Odporúčané typy výstupov:

Zoznam člankov v periodikách so stanoveným prahom impact faktora (STN ISO 690)
Priemerný počet publikácií na 1 pracovníka inštitúcie
Impact faktor pracovníka (autora)
Impact faktor pracoviska


Štatistické tabuľky

Štatistika kategórií publ. činnosti
Štatistika ohlasov
Štatistika účasti na akciách
Štatistika príspevkov pre pracoviská
Tabuľka - publikované pôvodné práce
Tabuľka - Citácie podľa SCI a mimo SCI
Tabuľka - Aktívna účasť na vedeckých konferenciách a umeleckých súťažiach


Pre každú výstupnú zostavu možno definovať príslušný filter pre výber záznamov, ako aj spôsob triedenia záznamov na výstupe.


Záver

Modul RL-EPCA poskytuje používateľom štandardné nástroje pre tvorbu komplexných bibliografických databáz podľa všetkých platných štandardov a noriem. Relačná databáza, ktorá bola použitá pre vývoj tohto modulu, v plnej miere zabezpečuje väzby nielen medzi jednotlivými záznamami, ale i viacerými databázami, takže nie je potrebné vytvárať špeciálne kartotéky. Nástroje, ktoré tento modul obsahuje, umožňujú jeho používateľom rovnako pracovať izolovane, ako i v kooperácii s akýmkoľvek iným informačným systémom, ktorý pracuje na základe spomínaných noriem. Komplexne spracované prehľady poskytujú dôležité informácie riadiacim pracovníkom, nevyhnutné pre ďalšie rozhodovanie.
Ing. Nadežda Andrejčíková
Cosmotron Systems spol. s r.o., Bratislavská 57, 908 48 Kopčany


Predchádzajúci príspevok 'Význam spracovania a prezentácie... (Kimlička)' © Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre 12.2.2001 Nasledujúci príspevok 'Virtuálna knižnica Univerzity Komenského (Gondová)'