Počet záznamov: 1  

Waldschutzsituation in Sachsen-Anhalt 1993/94

  1. VELDMANN, G. - KONTZOG, H.g. Waldschutzsituation in Sachsen-Anhalt 1993/94. In Der Wald, 1994, roč. 44, č. 4, s. 128-129.

Počet záznamov: 1