Počet záznamov: 1  

Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav

  1. Lukáčik, Ivan, 1955- Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav / I. Lukáčik, J. Nič. -- Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene. -- 6 tab., res.angl., lit. X. -- Mapovanie výskytu, fytocenologická a ekologická charakteristika fytocenóz, hodnotenie taxačno-dendrometrických údajov, zdravotný stav kmeňov a korún vzácnej dreviny - tisa obyčajného.

    In Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. -- ISBN ISBN 80-228-0682-X. -- (1997[1998]), s. 9-20

    I. Nič, Juraj, 1952-
    II. Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. -- (1997[1998]), s. 9-20
    ZV001

Počet záznamov: 1