Výsledky vyhľadávania

 1. Drevoprodukčný potenciál ako odraz abiokomplexu, toku hmoty a energie v krajine na príklade povodia vodárenskej nádrže Hrinňová v biosférickej rezervácii Poľana
  Gallay Igor TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Biosférické rezervácie na Slovensku III. : zborník referátov z 3. národnej konferencie konanej pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Biosférickej rezervácie Poľana, Zvolen 31. mája 2000. S. 177-181. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Midriak Rudolf 1939- ; Sláviková Dagmar 1946-2011
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Ekologická únosnosť v povodí vodárenskej nádrže Hriňová na území Chránenej krajinnej oblasti biosférickej rezervácie Poľana
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Biosférické rezervácie na Slovensku III. : zborník referátov z 3. národnej konferencie konanej pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Biosférickej rezervácie Poľana, Zvolen 31. mája 2000. S. 173-176. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Midriak Rudolf 1939- ; Sláviková Dagmar 1946-2011
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v povodí Vodárenskej nádrže Hriňová na území CHKO-BR Poľana
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Starostlivosť o prírodné dedičstvo chránených území a biosférických rezervácií Karpát : zborník referátov z vedeckej konferencie Európsky deň parkov= proceedings of a science conference European day of parks. S. 107-114. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999 / Vološčuk Ivan 1935-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Výskum ustálenosti prítokov vodárenskej nádrže Hriňová z geomorfologického celku Poľana
  Jakubis Matúš TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Lesnictví. Roč. 44, č. 11 (1998), s. 516-526. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Erózna ohrozenosť povodia vodárenskej nádrže Hriňová na území biosférickej rezervácie Poľana
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, Vol. 5/1998. Vol.5, 1998, s. 39-47. - Zvolen : Technická univerzita, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha