Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov

Radi by sme Vás ubezpečili, že Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v úplnom súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s „Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES“, tiež známym pod skratkou GDPR(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa .

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom osobných údajov je Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica. S prípadnými otázkami alebo požiadavkami na uplatnenie práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť:
 2. Aké osobné údaje spracovávame?

  Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb používateľom, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili i naše oprávnené záujmy. Spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
  • Základné identifikačné údaje - medzi ktoré patrí napríklad meno a priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, identifikačný kód preukazu, identifikačné údaje z externých systémov a pod.
  • Kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa
  • Údaje o inej osobe - identifikačné a adresné údaje zákonného zástupcu, oprávnenej osoby
  • Transakčné údaje - história výpožičkových operácií, dlhy a platby za služby
  • Profil používateľa v online katalógu - história vyhľadávania, obľúbené zdroje a dokumenty, hodnotenie, štatistika prihlásenia

  Nespracúvame žiadne citlivé údaje. Vaše osobné údaje v knižnično-informačnom systéme sú uložené do šifrovanej časti databázy.

 3. Na aké účely ich spracovávame?

  1. Spracovanie na základe splnenia zákonej povinnosti prevádzkovateľa
   Účely spracovania osobných údajov sú okrem iného:
   • Evidencia používateľov (registrovaní používatelia)
   • Poskytovanie knižničných, informačných a ďalších služieb na základe zákona o knižniciach a bližšie vymedzených knižničným poriadkom
   • Zasielanie správ priamo sa vzťahujúcich k vykonávaniu týchto služieb
  2. Spracovanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa
   • Adresné zabezpečenie informačných zdrojov a služieb pre použivaťelov
  3. Spracovanie na základe súhlasu používateľa
   • Zriadenie konta použivateľa
 4. Aké subjekty majú prístup k vašim údajom?

  Aby sme zaistili kvalitné poskytovanie knižničných a informačných služieb, je nevyhnutné, aby mali prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty, externí sprostredkovatelia. Ide predovšetkým o dodávateľa knižnično-informačného systému ARL, spoločnosť COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.. So všetkými sprostredkovateľmi máme samozrejme kvôli ochrane Vašich osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu o korektnom spracovaní osobných údajov.
 5. Ako dlho máme uložené vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie používateľa, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po uplynutí registrácie (odborná verejnosť) alebo po ukončení štúdia resp. pracovného vzťahu s UMB a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s registráciou v Univerzitnej knižnici UMB Vaše osobné údaje zlikvidujeme. Výstupy z publikačnej činnosti a ohlasov a tlačivá súvisiace s evidenciou knižničného fondu uchovávame trvalo s dodržaním zásad minimalizácie, anonymizácie a pseudonymizácie osobných údajov, ktoré sú v nich uvedené. Výpožičné lístky uchovávame maximálne 1 rok.
 6. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

  Nariadenie GDPR pre Vás zavádza nasledujúce práva:
  • Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov - plníme touto informačnou stránkou alebo sa na nás môžete obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch
  • Právo na prístup k osobným údajom - k osobných údajov sa dostanete cez svoje konto používateľa, podrobný výstup si môžete vyžiadať v knižnici
  • Právo na zmenu osobných údajov - máte možnosť požiadať o zmenu Vašich osobných údajov - v knižnici (verejnosť), pracovníci a študenti UMB na personálnych a študijných oddeleniach. Vybrané kontaktné údaje si môžete zmeniť po prihlásení sa do svojho konta používateľa.
  • Právo na prenositeľnosť údajov - môžete požiadať v knižnici o vyexportovanie Vašich osobných údajov v strojovo spracovateľnom formáte
  • Právo na výmaz (právo na zabudnutie) - máte možnosť požiadať o výmaz svojich osobných údajov v knižnici po vysporiadaní všetkých záväzkov a splnení podmienok na ukončenie registrácie (pracovníci a študenti UMB v nadväznosti na výmaz v celouniverzitných systémoch). Ako aktívny používateľ, bez ukončenia registrácie, môžete požiadať o jednorazovú alebo trvalú anonymizáciu Vašej histórie výpožičiek (starších než 1 roku). Prídete tým ale o štatistiku vašich výpožičných operácií, upozorňovanie na skôr vypožičané tituly alebo prepojenie s históriou vašich poplatkov.
  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov - môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorový orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. č.: +421 2 3231 3220, webové stránky www.uoou.sk

  • Informácie o ochrane osobných údajov v Univerzitnej knižnici UMB nájdete aj na www.library.umb.sk – O knižnici – Dokumenty – Ochrana osobných údajov

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.