Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Aktuálne problémy pri ochrane zdravia zamestnancov pred fyzickou záťažou,
  Pravidlá BOZP ako stresujúci faktor,
  Riadenie akustických rizík v pracovnom prostredí,
  Stres,
  Vodcovstvo v oblasti BOZP
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (5) Katalóg - ČLÁNKY
  Stres / Anastázia Bezáková
  Aktuálne problémy pri ochrane zdravia zamestnancov pred fyzickou záťažou / Viliam Bršiak
  Vodcovstvo v oblasti BOZP / Martin Demčák
  Pravidlá BOZP ako stresujúci faktor / Eva Hlivová
  Riadenie akustických rizík v pracovnom prostredí / Michaela Balážiková
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 44 č. 6 + CD Bezpečná práca rok 2013 (2013)
  časopis

  časopis

 2. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Bezpečné strechy-od plánu k realizácii,
  Diagnostika energetických zariadení a kontrola kvality dodávateľských prác,
  Pracovná úrazovosť v organizáciách v pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce za 1. polrok 2013,
  Program prvej pomoci na pracovisku v intenciách správnej medicínskej praxe,
  Technický návrh zabraňujúci kolíziám uviaznutých účastníkov cestnej dopravy s vlakmi v priestoroch železničných priecestí,
  Typové scenáre požiarov, výbuchov a toxicity pri havarijných situáciách,
  Vytváranie vhodných pracovných podmienok
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) Katalóg - ČLÁNKY
  Vytváranie vhodných pracovných podmienok / Štefan Illéš
  Program prvej pomoci na pracovisku v intenciách správnej medicínskej praxe / Karol Kálig
  Pracovná úrazovosť v organizáciách v pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce za 1. polrok 2013 / Viera Backstuberová
  Typové scenáre požiarov, výbuchov a toxicity pri havarijných situáciách / Miroslav Novotný, Jozef Martinka
  Bezpečné strechy - od plánu k realizácii / Juraj Uherek
  Diagnostika energetických zariadení a kontrola kvality dodávateľských prác / Ján Smriga
  Technický návrh zabraňujúci kolíziám uviaznutých účastníkov cestnej dopravy s vlakmi v priestoroch železničných priecestí / Pavol Trebichalský, Ján Tomáš,..
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 44 č. 5 (2013)
  časopis

  časopis

 3. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Hrozí Slovensku sankcia za nedostatočnú a diskriminačnú ochranu zdravia pri práci?,
  Legislatívne novinky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  Môže vzdelávanie bezpečnosti práce ovplyvniť pracovnú úrazovosť firmy?,
  Súčasná situácia v legislatíve nebezpečných látok,
  Toxický rozptyl,
  Určovanie zvyškovej životnosti tlakových zariadení,
  Zdroje a zvládanie psychickej záťaže v práci policajtov a hasičov
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) Katalóg - ČLÁNKY
  Hrozí Slovensku sankcia za nedostatočnú a diskriminačnú ochranu zdravia pri práci? : cieľ - zdravie zamestnancov nemožno podriadiť iba ekonomickým záujmom / Margita Škrabálková
  Môže vzdelávanie bezpečnosti práce ovplyvniť pracovnú úrazovosť firmy? : súčasný stav v oblasti vzdelávania bezpečnosti práce v SR / Milan Fančovič
  Legislatívne novinky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci / Dušan Adamček
  Súčasná situácia v legislatíve nebezpečných látok / Iveta Marková
  Toxický rozptyl / Miroslav Novotný, Jozef Martinka
  Určovanie zvyškovej životnosti tlakových zariadení / Ján Kudlovský
  Zdroje a zvládanie psychickej záťaže v práci policajtov a hasičov / Jana Buttková
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 44 č. 4 (2013)
  časopis

  časopis

 4. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Bezpečné strechy-fikcia, alebo realita?,
  Estetika a ergonomický systém firmy,
  Hodnotenie fyzickej záťaže u robotníka pracujúceho s guľatinou v drevospracujúcom priemysle,
  Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci,
  Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou azbestu,
  Profesionálne ochorenie u prehliadačky skla,
  Zmeny Zákonníka práce
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) Katalóg - ČLÁNKY
  Profesionálne ochorenie u prehliadačky skla / Eva Teodora Gáliková, Oto Osina,..
  Bezpečné strechy - fikcia, alebo realita? / Juraj Uherek
  Zmeny Zákonníka práce. 2. časť / Pavol Sklenár, Rastislav Haluška
  Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci / Ľudmila Ondrejková
  Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou azbestu / Iveta Marková, Marianna Mužíková
  Hodnotenie fyzickej záťaže u robotníka pracujúceho s guľatinou v drevospracujúcom priemysle / Elena Marejková, Soňa Cisariková
  Estetika a ergonomický systém firmy / Marián Flimel
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 44 č. 3 (2013)
  časopis

  časopis

 5. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Bezpečnostný, psychologický a funkčný význam farieb v pracovnom prostredí,
  Efektívne riadenie rizík na pracovisku,
  Európska kampaň SLIC-posúdenie psychosociálnych rizík pri práci,
  Nový právny predpis v oblasti technických zariadení,
  Posudzovanie a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov HaZZ,
  Pracovná úrazovosť v organizáciách v pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011,
  Prítomnosť ortuti v životnom a pracovnom prostredí a jej vplyv na zdravie človeka,
  Program Bezpečné strechy,
  Zmeny Zákonníka práce vzťahujúce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (9) Katalóg - ČLÁNKY
  Program Bezpečné strechy : zabezpečenie striech vhodnými prístupovými a ochrannými prvkami / Juraj Uherek
  Pracovná úrazovosť v organizáciách v pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 / Viera Backstuberová
  Európska kampaň SLIC - posúdenie psychosociálnych rizík pri práci : priebeh kampane. 2. časť / Monika Zámečníková
  Zmeny Zákonníka práce vzťahujúce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 1. časť / Pavol Sklenár, Rastislav Haluška
  Nový právny predpis v oblasti technických zariadení / Tamara Paceková
  Posudzovanie a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov HaZZ / Linda Makovická Osvaldová,..
  Efektívne riadenie rizík na pracovisku / Vojtech Mikloš, Marek Šolc
  Bezpečnostný, psychologický a funkčný význam farieb v pracovnom prostredí / Henrieta Rajnicová
  Prítomnosť ortuti v životnom a pracovnom prostredí a jej vplyv na zdravie človeka / Iveta Marková
  1, z toho voľných 0
  Roč. 44 č. 2 (2013)
  časopis

  časopis

 6. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2013
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013:
  Bezpečnosť pri zváraní,
  Európska kampaň SLIC-posúdenie psychosociálnych rizík pri práci,
  Kontrola hodnotenia rizík na pracoviskách z pohľadu inšpektorov,
  Menej obvyklé profesionálne ochorenie horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia pri razení a balení elektrónok,
  Ortuť ako chemická látka v životnom a pracovnom prostredí,
  Technické zabezpečenie bytových domov,
  Zákonník práce-od januára nás čakajú zmeny
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) Katalóg - ČLÁNKY
  Európska kampaň SLIC - posúdenie psychosociálnych rizík pri práci : legislatíva a metodológia kampane. 1. časť / Monika Zámečníková
  Kontrola hodnotenia rizík na pracoviskách z pohľadu inšpektorov / Laurencia Jančurová
  Menej obvyklé profesionálne ochorenie horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia pri razení a balení elektrónok / Eva Teodora Gáliková, Oto Osina,..
  Zákonník práce - od januára nás čakajú zmeny. 2. časť - dokončenie / Dalibor Hlivák
  Technické zabezpečenie bytových domov : zariadenia na zaistenie stavieb vodou na hasenie požiarov / Beata Janatová
  Ortuť ako chemická látka v životnom a pracovnom prostredí / Iveta Marková, Ján Zelený
  Bezpečnosť pri zváraní / Beáta Machová
  1, z toho voľných 0
  Roč. 44 č. 1 (2013)
  časopis

  časopis