Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Univerzita Mateja Bela
Čiastkové knižnice Univerzity Mateja Bela
Slovenská ekonomická knižnica EU
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
Slovenská národná knižnica Martin
Katalóg publikačnej činnosti - Akadémia vied ČR
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Slovenská akadémia vied Bratislava
Univerzitná Knižnica v Bratislave
Národní knihovna Praha
Library of Congress, USA

Vzdialený prístup do licencovaných e-zdrojov

Od 1. 7. 2021 sme zmenili spôsob poskytovania vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom sprístupňovaných Univerzitnou knižnicou UMB.

Vzdialený prístup z počítačov, ktoré nie sú zapojené do Metropolitnej siete UMB, je možný výlučne cez Virtual Private Network (VPN) prostredníctvom konfiguračného súboru LIBRARY-VPN.

Na portáli Moodle (sekcia Kurzy – IT služby (IT Services) – Slovensky – UMB VPN) nájdete:
     -     podrobný návod na inštaláciu klienta OpenVPN a konfiguračného súboru LIBRARY-VPN
     -     inštrukcie pre nastavenie a prácu s klientom OpenVPN.

Vzdialený prístup je umožnený len používateľom univerzitnej knižnice s platnou registráciou.

ACM Portal.

ACM Portal.

ACM Portal

Spoločnosť Association for Computing Machinery (ACM) patrí medzi významné svetové organizácie, poskytujúce informačné zdroje pre profesionálov a študentov v oblasti informačných technológií. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožnuje prístup do ACM Digital Library (obsahuje plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (obsahuje viac ako 750 000 bibliografických záznamov o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).
Cambridge Journals.

Cambridge Journals.

Cambridge Journals

Cambridge University Press je súčasťou Cambridge University, jednej z najúspešnejších výskumných inštitúcií sveta. Publikuje viac ako 300 odborných časopisov z oblasti vedy, technológií, medicíny, humanitných a sociálnych vied. Mnohé z nich patria k najpoprednejším vo svojich odboroch a tvoria hodnotnú a obsiahlu zbierku súčasne dostupného výskumu. Univerzita Mateja Bela má prístup k štúdiám a článkom vo viac ako 200 časopisoch zameraných na spoločenské a humanitné vedy. Trvalý prístup ku všetkým číslam vydaných v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017.
ProQuest eBook Central

ProQuest eBook Central

ProQuest eBook Central

Univerzita Mateja Bela má dostupné dve kolekcie. Kolekcia Business and economics obsahuje elektronické knihy s plnými textami od renomovaných vydavateľov ako sú Amazon, Cambridge University Press, Emerald Group, John Wiley & Sons, Kogan Page, The McGraw-Hill Companies, MIT Press, National Academic Press, Palgrave MacMillan, World Bank a i. Kolekcia History and political science obsahuje viac ako 17 tisíc elektronických monografií a historických máp z produkcie významných vydavateľov, napr. Brookings Institution, IB Tauris, Maps.com, National Academies Press, New York University Press, Oxford University Press, World Bank a dalších.
Emerald

Emerald

Emerald

Spoločnosť Emerald Group Publishing Limited bola založená v roku 1967 a je medzinárodným vydavateľom vedeckých kníh a časopisov v oblasti obchodu a manažmentu, so vzrastajúcim dôrazom na lingvistiku, pedagogické a sociálne vedy, inžinierstvo, knižničnú a informačnú vedu a iné odbory. V súčasnosti vydáva viac ako 700 titulov, vrátane 200 titulov časopisov, 300 kníh a viac ako 200 knižných sérií, ktoré sú rozdelené do 28 tematických kolekcií. Našim používateľom je dostupná časopisecká kolekcia tohto vydavateľstva.
Gale Virtual Reference Library: Art

Gale Virtual Reference Library: Art

GALE

Umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe.
GALE Academic OneFile.

GALE Academic OneFile.

GALE Academic OneFile

Databáza ponúka viac ako 17 000 titulov vedeckých časopisov, z ktorých len 11 % s časovým embargom (max 98 dní). Ponúka prístup k významným svetovým denníkom, ako aj videá z BBC Worldwide Learning a CNN.
GALE General OneFile.

GALE General OneFile.

GALE General OneFile

Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík, pričom 40 % z nich nenájdete v inej databáze. Nájdete tu viac ako 9 000 plnotextových titulov (prevažne bez časového embarga), recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta.
ProQuest Central

ProQuest Central

ProQuest Central

Obsahuje bibliografické záznamy (väčšinou s abstraktami) článkov z vyše 11 750 titulov periodík, z toho 8 840 titulov obsahuje aj plné texty. Databáza taktiež ponúka skoro 30 000 plných textov dizertácií z oblasti obchodu, zdravovedy, vzdelávania atď.
Science Direct.

Science Direct.

Science Direct

Databáza prináša vyše 2 000 titulov vedeckých e-časopisov vydavateľstva Elsevier, ale aj abstrakty z e-kníh, bibiografické informácie a citácie prelinkované do citačnej databázy SCOPUS.
Scopus.

Scopus.

Scopus (Elsevier)

Najväčšia bibliografická vedecká databáza na svete – viac ako 15 000 titulov recenzovaných periodík od 4 000 vydavateľov s odkazmi na citácie článkov. Tiež obsahuje linky na viac ako 22 mil. záznamov o patentoch a linky na plnotextové zdroje. V rámci jednotného rozhrania je možnosť integrovaného vyhľadávania i v zdrojoch vyhľadávača Scirus, e-archívov CogPrints a ArXiv.org, patentových databázach a časopisoch s otvoreným prístupom.
SpringerLink.

SpringerLink.

SpringerLink

Svetová interaktívna databázová kolekcia, ktorá sprístupňuje produkty vydavateľstva Springer a vydavateľstva Kluwer Academic Publisher. Springer je jedným z najväčších vydavateľov kníh z oblasti vedy, techniky a medicíny. Na tejto platforme sú dostupné aj časopisy Springer Nature.
Wiley Online Library

Wiley Online Library

Wiley Online Library

Jedna z multidisciplinárnyach kolekcií online zdrojov s najširším a najhlbším záberom. Poskytuje prístup k viac ako 4 miliónom článkov z 1 500 titulov časopisov.
Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection

ISI WOK

Web of Science Core Collection (WoS CC) je databázový systém ôsmich citačných indexov - Science Citation Index Expanded (oblasť prírodných a technických vied - cca 5600 periodík), Social Sciences Citation Index (spoločenské vedy - cca 1700 periodík), Arts & Humanities Citation Index (umenie a humanitné vedy - cca 1400 periodík), Book Citation Index - Science a Book Citation Index - Social Sciences and Humanities. Súčasťou WoS CC je aj Conference Proceedings - systém dvoch citačných indexov - Conference Proceedings Citation Index - Science (veda a technika - konferenčné zborníky) a Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (spoločenské a humanitné vedy - konferenčné zborníky). Posledným pribudnutým indexom je Emerging Sources Citation Index - ktorý zahrňa vysokokvalitné a recenzované publikácie regionálneho významu. Databáza umožňuje klasické vyhľadávanie i získanie citovanosti článkov. Retrospektíva je od roku 1985, pri Conference Proceedings od roku 1990, pri Book Citation Indexoch od roku 2005, pri Emerging Sources Citation Index od roku 2015.
Current Contents Connect.

Current Contents Connect.

ISI WOK

CCC je multidisciplinárna databáza ponúkajúca prístup k bibliografickým citáciám z vyše 8 000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2 000 kníh. Súčasťou databázy je i anotovaný prehľad kvalitných webových sídiel vyselektovaných editormi z ISI (Institute of Scientific Information) pre jednotlivé vedecké disciplíny.
Essential Science Indicators.

Essential Science Indicators.

ISI WOK

ESI je scientometrický zdroj, ktorý umožňuje kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume vcelku i v jednotlivých odboroch. Obsahuje vyše 11 tisíc multidisciplinárnych periodík z celého sveta a viac ako 10 miliónov článkov z 22 výskumných odvetví. Databáza ESI je budovaná od roku 1995 s dvojmesačnou aktualizáciou. Sekcia - Citation Ranking - ponúka hodnotenie na úrovni krajiny, regiónu, inštitúcie, vedca i časopisu. Sekcia - Most Cited Papers - možnosť prezerania najcitovanejších prác za posledných 10 rokov - „Highly Cited Papers“ a tzv. „Hot Papers“ – práce citované skoro okamžite po publikovaní za posledné 2 roky. Sekcia - Citation Analysis - ponúka podrobné analytické a štatistické údaje o článkoch a ich citovanosti z vedeckých databáz Thomson Reuters podľa jednotlivých oblastí a rokov.
Journal Citation Reports.

Journal Citation Reports.

ISI WOK

JCR obsahuje dve edície: Science Edition a Social Science Edition. Každoročne uvádza impact factor jednotlivých časopisov, sleduje približne 6 600 titulov, retrospektíva je od roku 2000.
IOP Sience.

IOP Sience.

IOP Sience

IOPscience je on-line služba na sprístupnenie viac ako 340 000 (k 17.9.2009) článkov od roku 1874 do súčasnosti. Poskytuje jednoduchý prístup k prírodovedeckým, technickým a medicínskym informacíám. (S bibliografickým záznamom a abstraktom mnohých článkov je možné zoznámiť sa na Electronic Journals.
Summon.

Summon.

Summon

Účelom portálu je efektívne vyhľadávanie vo všetkých dostupných licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdroje) zakúpených z projektov NISPEZ a NISPEZ II, z vlastných zdrojov univerzitnej knižnice a zo zdrojov UMB. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete. Vyhľadávanie potrebných informácií nie je nijako obmedzované, prístup k plnotextovému obsahu v licencovaných e-zdrojoch majú len registrovaní používatelia knižnice.
HST.

HST.

HST

Henry Stewart Talks.

Virtuálna študovňa.

Virtuálna študovňa


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.